Friday, October 15, 2010

Η Κάρτα του Πολίτη                                 


                                 
Η κάρτα του πολίτη καταργεί την ιδιότητα του πολίτη

Του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου


Η κάρτα του πολίτη καταργεί την ιδιότητα του πολίτη και είναι ούτως ή άλλως απαράδεκτη για τους πολίτες κάθε ελεύθερης και δημοκρατικής χώρας.

Η κάρτα του πολίτη είναι απαράδεκτη ως κάρτα του Αντιχρίστου , αλλά και ως κατάργηση της ιδιότητας του πολίτη. Πολύ περισσότερο όταν είναι υποχρεωτική. Οι πολίτες δεν έχουν το δικαίωμα να κρίνουν, να επιλέγουν και να μετέχουν της εξουσίας.

Πολίτης κατά τον Αριστοτέλη είναι ο μετέχων κρίσεως και αρχής (εξουσίας). Στον αριστοτελικό ορισμό στηρίζεται η δημοκρατική αρχή, ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν απ΄ το λαό.

Αν η κάρτα του πολίτη είναι υποχρεωτική, σημαίνει ότι δεν καλούνται οι πολίτες να κρίνουν και να μετέχουν της εξουσίας, αλλά μόνο να συναινέσουν σε αποφάσεις που λαμβάνονται από ξένα κέντρα εξουσίας, χωρίς την εκπεφρασμένη βούλησή τους. Η δημοκρατική αρχή, ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν απ΄ το λαό καταργείται.


Αν η κάρτα είναι υποχρεωτική, γιατί ρωτούν τον κόσμο, αφού δεν μπορεί να αρνηθεί να τη λάβει; Οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν, αλλά μόνο να συναινέσουν. Τους ζητείται να συναινέσουν να στερηθούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες. Είναι αυτονόητο ότι κανείς δεν συναινεί να στερηθεί τα δικαιώματα του πολίτη, αν έχει το δικαίωμα να μη συναινέσει. Αν η κάρτα του πολίτη είναι υποχρεωτική, δεν υπάρχουν πολίτες.
http://moschoblog.blogspot.com/2010/11/blog-post_23.html
KARTA666-1

Διατί δεν πρέπει να πάρωμεν την «Κάρταν του Πολίτου»


Του Δημητρίου Χατζηνικολάου, Αν. Καθηγητού Οικονομικών Παν. Ιωαννίνων
Ἡ Κυβέρνηση μᾶς μίλησε γιὰ τὴν «ἀναγκαιότητα» καὶ γιὰ τὰ πλεονεκτήματα τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» (ἐφεξῆς ΚτΠ), ὅπως ὅτι θὰ διευκολυνθοῦν οἱ συναλλαγές, θὰ καταπολεμηθεῖ ἡ φοροδιαφυγὴ κ.λπ., ἀλλὰ ἀποσιώπησε τὰ μειονεκτήματα. Αὐτὸ ἀντιβαίνει στὴ θεμελιώδη ἀρχή, ποὺ λέγει ὅτι πρὶν λάβουμε μία ἀπόφαση γιὰ νὰ προβοῦμε ἢ ὄχι σὲ μία ἐνέργεια, συγκρίνουμε τὸ ἀναμενόμενο ὄφελος ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια μὲ τὸ ἀναμενόμενο κόστος της. Ὅταν ἔχουμε μία ἰδέα γιὰ τὸ ἀναμενόμενο ὄφελος, ἀλλὰ ὄχι καὶ γιὰ τὸ κόστος, τότε δὲν μποροῦμε νὰ ἐξαγάγουμε λογικὰ συμπεράσματα καὶ νὰ πάρουμε ὀρθὲς ἀποφάσεις. Ὡστόσο, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ἡ Κυβέρνηση δὲν ἔχει διαψεύσει τὰ δημοσιεύματα περὶ «ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος», ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ τὴν ΚτΠ, περὶ τῆς δυνατότητας παρακολουθήσεως τῶν πολιτῶν μέσω τοῦ τσίπ, ποὺ θὰ φέρει ἡ ΚτΠ, περὶ τῆς ἀναγραφῆς τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 στὴν ΚτΠ κ.λπ..
Συνεπῶς, συμπεραίνω ὅτι τὰ δημοσιεύματα αὐτὰ ἐκτιμοῦν μὲ ἀρκετὴ ἀκρίβεια τὸ κόστος, ποὺ θὰ προκύψει ἀπὸ τὴν ΚτΠ, ὁπότε θεωρῶ δυνατὴ τὴν ἐξαγωγὴ λογικῶν συμπερασμάτων καὶ τὴ λήψη ὀρθῶν ἀποφάσεων μὲ βάση τὴν πληροφόρηση, ποὺ ὑπάρχει αὐτὴ τὴ στιγμή.
Πρῶτον, ἐφόσον μὲ τὴν ΚτΠ περιορίζονται οἱ ἀτομικὲς ἐλευθερίες, λόγω τοῦ «ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος», τῆς δυνατότητας παρακολουθήσεως τῶν πολιτῶν κ.λπ., οὐδεὶς πρέπει νὰ τὴν λάβει. Τὸ πράγμα γίνεται ἀπείρως χειρότερο, ἂν ἀληθεύει ὅτι ὁ πολίτης θὰ κουβαλᾶ μαζί του τὸν «φάκελό» του (δηλαδὴ τὴν ΚτΠ), ὁ ὁποῖος θὰ περιλαμβάνει τὰ πάντα γι᾽ αὐτὸν (ἰατρικὸ ἱστορικό, φορολογικὲς ἐκκρεμότητες, ποινικὸ μητρῶο κ.λπ.), χωρὶς κἂν νὰ γνωρίζει τὸ περιεχόμενο τοῦ «φακέλου»! Ἔτσι, ἀνὰ πᾶσα στιγμή, ἐξ αἰτίας κάποιας λεπτομέρειας, ποὺ θα ἀναφέρεται στὸν «φάκελο», ὁ πολίτης θὰ μπορεῖ νʼ ἀποκλεισθεῖ ἀπὸ μία θέση ἐργασίας ἢ ἀπὸ ἕνα ταξίδι, ποὺ θέλει νὰ κάνει σὲ ξένη χώρα, νὰ θεωρηθεῖ ὕποπτος ἢ ἀκόμη καὶ ἔνοχος κάποιου ἐγκλήματος, ποὺ δὲν διέπραξε κ.λπ.. Ποιὸς ἐχέφρων καὶ ἀξιοπρεπὴς ἄνθρωπος θὰ ἀντάλλασσε ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὸ ὑπέρτατο ἀγαθὸ τῆς ἐλευθερίας του μὲ κάποιες ἐπιπλέον διευκολύνσεις στὶς συναλλαγές του;
Δεύτερον, ἐφόσον ἡ ΚτΠ εἶναι ἕνα μέσον (ἴσως τὸ κυριώτερο) γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ὅπου θὰ ὑπάρχει μία παγκόσμια κυβέρνηση, ἡ ὁποία δὲν θὰ λογοδοτεῖ στοὺς λαούς, καὶ ἄρα ἡ ΚτΠ ἀποσκοπεῖ στὴν ἐπιβολὴ μιᾶς παγκόσμιας δικτατορίας, ἕπεται καὶ πάλιν ὅτι οὐδεὶς ἄνθρωπος, ποὺ ἀγαπᾶ τὴ δημοκρατία πρέπει νὰ λάβει τὴν ΚτΠ. Τὸ ὅτι ἡ παγκόσμια διακυβέρνηση θὰ καταργήσει τὴ δημοκρατία εἶναι νομίζω φανερό. Κατ΄ ἀρχάς, προωθοῦν τὴν παγκόσμια κυβέρνηση χωρὶς νὰ ρωτήσουν τοὺς λαούς, οἱ ὁποῖοι σὲ ἀρκετὰ μέρη τοῦ κόσμου ἔχουν ἤδη δείξει ὅτι εἶναι ἀντίθετοι. Ἐπιπλέον, ἡ παγκόσμια κυβέρνηση δὲν θὰ φοβᾶται μὴ τυχὸν καὶ δὲν τὴν ψηφίσουν οἱ Ἕλληνες στὶς ἑπόμενες ἐκλογές, ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες δὲν θὰ εἶναι παρὰ μόνον μία ἰσχνὴ μειοψηφία στὸ παγκόσμιο συνονθύλευμα. Χάνεται, δηλαδή, τὸ ὑπόλογο καὶ ἡ εὐθύνη (αὐτὸ ποὺ στὰ Ἀγγλικὰ ὀνομάζουμε accountability), ποὺ ἀποτελεῖ θεμελιῶδες γνώ ρισμα τῆς δημοκρατίας. Συνεπῶς, ἡ παγκόσμια κυβέρνηση δὲν θὰ ἔχει καμία εὐαισθησία στὰ σοβαρὰ προβλήματα, ποὺ θ΄ ἀνακύψουν στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν πιθανὴ οἰκονομικὴ κατάρρευση καὶ ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, τῶν ἱ. συμβόλων, τῆς ἱστορίας, τῆς γλώσσας καὶ γενικὰ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ. Κάθε ἀληθινὸς Ἕλληνας θὰ ἔδινε εὐχαρίστως καὶ τὴ ζωή του ὑπὲρ αὐτῶν τῶν ἰδανικῶν, ὁπότε δὲν πρέπει γιὰ κανένα λόγο νὰ συμβάλει στὴν ἐγκατάσταση τῆς παγκόσμιας δικτατορίας. Ὡς πρώτη ἀντίσταση πρὸς τὸ ἐπερχόμενο αὐτὸ κακό, ὀ φείλει νὰ πεῖ ἕνα ἠχηρὸ ΟΧΙ στὴν ΚτΠ.
Τρίτον, τὸ τσὶπ τῆς ΚτΠ μπορεῖ νὰ περιέχει εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ τῆς Ἀποκαλύψεως 666 ἢ νὰ ἐπαναφορτισθεῖ μὲ αὐτὸν ἀργότερα. Αὐτὸ θὰ εἶναι μία βάναυση προσβολὴ τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευ θερίας τῶν Χριστιανῶν καὶ μία σαφὴς παραβίαση τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος (Ἄρθρο 5, παρ. 2). Χάριν ποιῶν διευκολύνσεων στὶς συναλλαγὲς θὰ ἦταν δυνατὸ ἕνας ἀληθινὸς Χριστιανὸς νὰ δεχθεῖ μία τέτοια προσβολή;
Τέταρτον, ὅποιος δὲν λάβει τὴν ΚτΠ ἀπειλεῖται μὲ ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὴν ἐργασία, τὴ συνταξιοδότηση, τὴν ἰατρικὴ περίθαλψη κ.λπ., ὅπως ἀκριβῶς ἔχει προφητευθεῖ πρὸ 2000 περίπου ἐτῶν στὴν Ἱερὰ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Μὲ ἄλλα λόγια, ὅποιος ἀρνεῖται νὰ θυσιάσει τὰ ἰδεώδη, μὲ τὰ ὁποῖα γαλουχήθηκε (Ἐλευθερία, Δημοκρατία, Χριστιανισμὸς κ.λπ.) χάριν τῆς ὑπὸ ἵδρυση παγκόσμιας δικτατορίας ἀπειλεῖται μὲ τὸν διὰ πείνης θάνατο. Ἤδη ἕνας ἀριθμὸς ἐντίμων ἀστυνομικῶν, οἱ ὁποῖοι διώχθηκαν ἀπὸ τὸ Σῶμα ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ λάβουν τὴν ΚτΠ γιὰ λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως καὶ ἐλευθερίας, γεύεται τοὺς πικροὺς καρποὺς τῆς ἐκκολαπτομένης παγκόσμιας δικτατορίας. Τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο κατοχυρώνει τὰ θεμελιώδη αὐτὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ποδοπατεῖται χάριν τῆς ἐπιβολῆς τῆς παγκόσμιας δικτατορίας. Οὐδεὶς ἔντιμος ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ συναινέσει σὲ αὐτό, λαμβάνοντας τὴν ΚτΠ.
Πέμπτον, ἀπὸ οἰκονομικῆς ἀπόψεως, δὲν μπορεῖ κανεὶς λογικὸς ἄνθρωπος νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἡ ΚτΠ θὰ βελτιώσει τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου. Κατʼ ἀρχάς, ὑπάρχει τὸ κόστος τῆς ἐκδόσεως τῆς ΚτΠ ἐν καιρῷ οἰκονομικῆς κρίσεως, τὸ ὁποῖο φαίνεται νὰ εἶναι σημαντικό, δεδομένου ὅτι σὲ ἄλλες χῶρες ἡ ἰδέα τῆς ΚτΠ ἔχει ἀπορριφθεῖ γι᾽ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο. Ἀκόμη πιὸ σημαντικό, ὅμως, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ θὰ δημιουργήσει μεγάλη κοινωνικὴ ἀναταραχή, καθὼς καὶ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀστάθεια, ἐφόσον πολλοὶ Ἕλληνες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἀρκετοὶ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔχουν ἤδη δηλώσει ὅτι δὲν θὰ τὴν λάβουν. Γιατί νὰ δοθεῖ ἕνα ἀκόμη βαρὺ πλῆγμα στὴν ἤδη ἰσχνὴ οἰκονομία; Καὶ ἂν ἀκόμη ὑποθέσουμε ὅτι κάποιοι θὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν ΚτΠ, τὸ γεγονὸς ὅτι κάποιοι ἄλλοι ἔχουν ἤδη ζημιωθεῖ (οἱ ἀποταχθέντες ἀστυνομικοὶ) καὶ πολλοὶ ἀκόμη πρόκειται νὰ ζημιωθοῦν (ὅσοι ἀρνηθοῦν νὰ λάβουν τὴν ΚτΠ), ἀποδεικνύει ὅτι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἡ ΚτΠ θὰ βελτιώσει τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου. Διότι, στὴν Οἰκονομικὴ Ἐπιστήμη, τὸ πλέον γνωστὸ κριτήριο εὐημερίας εἶναι τὸ κριτήριο τοῦ Pareto, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο μία ἐνέργεια βελτιώνει τὴν οἰκονομικὴ εὐημερία τοῦ συνόλου ὅταν ὠφελεῖ τουλάχιστον ἕνα ἄτομο, χωρὶς νὰ βλάπτει κανένα ἄλλο.
Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ τὴν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς, αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ γίνει εἰς βάρος τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ λαοῦ. Ἄς σοβαρευθεῖ πρῶτα τὸ κράτος, καταργώντας τὶς σκανδαλώδεις σπατάλες του (πρὸς ὄφελος πάντα τῶν «ἡμετέρων») καί, ἀφοῦ ἀνακτήσει τὴν ἀξιοπιστία του, τότε ἄς ἀπαιτήσει μὲ αὐστηρὸ νόμο τὴν καταβολὴ τῶν φόρων.
Ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω, συνάγεται ἀβίαστα τὸ συμπέρασμα ὅτι κάθε τίμιος ἄνθρωπος, ποὺ ἔχει φροντίσει νὰ ἐνημερωθεῖ πάνω σ΄ αὐτὸ τὸ κρίσιμο θέμα, ὀφείλει νὰ πεῖ ΟΧΙ στὴν ΚτΠ.
-Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 24/12/2010Παρέμβαση του Νομικού Συμβούλου της Ελλάδος στις Βρυξέλλες το 1997 κ. Γεωργίου Κλοτσώνη σε ραδιοφωνική εκπομπή του π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου στις 15/6/1997, (όπου ενημερώνει τι είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και ότι στα πλαίσια της συζητήσεως της Σένγκεν προτάθηκε ως τρόπος εφαρμογής της Συνθήκης (για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση να τοποθετηθεί το χάραγμα, έτσι ακριβώς ειπώθηκε) στο μέτωπο ή στο χέρι» ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

GENERAL CONSUMERS' FEDERATION OF GREECE

Πηγή:http://orthodox-watch.blogspot.com


Κέντρο Πληροφοριών:Γ. Σεπτεμβρίου 13 - Αθήνα 10432όρ. 5οςτηλ. 210 36.32.443 Fax. 210 36.33.976
Ανοιχτή Γραμμή: 11711 email: inka - http://www.inka.gr 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ
ΙΝΚΑ ΔΤ 275/04.09.10

Δεν μας έφταναν η κατάργηση και μείωση των μισθών και των συντάξεων, αυξήσεις φόρων, κατάργηση δικαιωμάτων και αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης ...;
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες, και από το Διαδίκτυο, η κυβέρνηση προωθεί δύο μέτρα, συν τοις άλλοις πολυέξοδα για το κράτος :
1ο Θέλει να αντικαταστήσει την Ταυτότητα την με «κάρτα πολίτη», που πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί Κάρτα Φακελώματος του Πολίτη, η οποία μάλιστα δεν έγινε δεκτή στην Αγγλία, λόγω μεγάλου και άσκοπου κόστους και των αντιδράσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Αυτή η κάρτα προγραμματίζουν να ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στην οικονομική κατάσταση(ακίνητα, κινητές αξίες, λογαριασμοί, οφειλές), οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας (φάρμακα, εισαγωγές σε νοσοκομεία, κληρονομικό ιστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ.
Όλα τα προηγούμενα θα εμφανίζονται σε «ενιαία οθόνη». Αναφέρουν ότι ο ίδιος κάτοχος «θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του από το Διαδίκτυο» - λες και δεν τα ξέρει. Θα έχει όμως και το κράτος πρόσβαση και μάλιστα σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται. Εννοείται ότι πρόσβαση θα «αποκτήσουν» όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές (πολυεθνικές, ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά κέντρα, πολυκλινικές, ιδιωτικά γραφεία «εύρεσης εργασίας», ενοικίασης εργαζομένων, εισπρακτικές ...; ) και βέβαια οι χάκερς.Είναι γνωστό ότι το διαδίκτυο είναι και θα είναι πάντα διάτρητο. φυτίλια συννεφάκια.
Θέλει να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις συναλλαγές την «κάρτα των συναλλαγών», που και αυτή έχει χαρακτηριστεί Χαφιές του Καταναλωτή, και αυτήδεν έγινε δεκτή ούτε καν από τον αρμόδιο επίτροπο της φορολογίας της ΕΕ.
Τη δεύτερη κάρτα επιδιώκουν να την έχει συνέχεια ο καταναλωτής (από ποια μέχρι ποια ηλικία άραγε;) για να καταγράφεται η κάθε συναλλαγή: το προϊόν ή η υπηρεσία, ο χρόνος και η χρηματική της αξία. Είναι προφανές ότι με αυτό τον τρόπο, και επειδή κάθε προϊόν διαθέτει μπαρ-κοντ -με μία αναγωγή στα προϊόντα που αγοράζει- θα είναι γνωστά τα πάντα ανεξαιρέτως, για τον πολίτη - καταναλωτή: Οι συνήθειές του, τα πιστεύω του, η σεξουαλική του ζωή ...; η υγεία του κλπ.
Με αυτές τις υποχρεωτικές κάρτες ουσιαστικά δρομολογούν να καταργηθεί το Τραπεζικό Απόρρητο, το Ιατρικό Απόρρητο, και γενικά κάθε είδους απόρρητο στην ιδιωτική ζωή, θα ενοποιηθούν όλοι οι αριθμοί (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ ) και θα μετατραπεί ο πολίτης σε έναν ανθρωποαριθμό.

Το ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ότι δεν θα δεχτεί τον Μεγάλο Αδελφό, δεν έχει να διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί την αξιοπρέπεια του πολίτη - καταναλωτήκαι καταδικάζει απερίφραστα τα προτεινόμενα μέτρα.
Καλεί όλες οργανώσεις πολιτών, τους συνδικαλιστικούς και τους επιστημονικούς φορείς και όλα τα πολιτικά κόμματαγια να μην περάσει το φακέλωμα.
Το ΙΝΚΑ θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο, αλλά καλεί από τώρα τους πολίτες σε ετοιμότητα αν χρειαστεί, για να μην παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΦΤΩΧΙΑ
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ.
ΥΓ: Το Διαδίκτυο είναι χρήσιμο αλλού και όχι για φακέλωμα. Το ΙΝΚΑ έχει υποδείξει και πώς θα καταπολεμηθεί η Γραφειοκρατία και πώς θα εντοπιστούν οι φοροφυγάδες, που άλλωστε είναι γνωστοί. Τα επιχειρήματα αυτά είναι κουκούλες προσχήματα. 


Ο δικηγόρος Χρήστος Παπασωτηρίου στην ιστοσελίδα Δημόσιας Διαβούλευσης για την Κάρτα του ΠολίτηΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Χρήστου Παπασωτηρίου του Ιωάννου, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευβοίας 36 Β΄.

ΖΗΤΗΜΑ: Επί του τιθεμένου σε δημοσία διαβούλευση ζητήματος της νέας ταυτότητας (κάρτας πολίτη), υποβάλλομε δημοσίως την παρούσα γνωμοδότηση, η οποία συνετάχθη σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο των προτάσεων της διαβουλεύσεως, ως ενδεικτικά θέματα προβληματισμού και εκφράσεως απόψεων προτείνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τα εξής:
1.      Η αξιοποίηση και επέκταση υπαρχουσών και η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την Δημόσια Διοίκηση.
2.      Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.
3.      Η προστασία της ασφάλειας των συναλλαγών.
4.      Η εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
5.      Τεχνικές προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κάρτας κ.ά.
Εξ άλλου, οι σκοποί και το πλαίσιο χρήσεως της κάρτας πολίτη είναι προεχόντως και σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο η φυσική ταυτοποίηση των πολιτών σε αντικατάσταση του υπάρχοντος δελτίου αστυνομικής ταυτότητος.
Ταυτοχρόνως, η κάρτα πολίτη προτείνεται να χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος της καθημερινής του ζωής προκειμένου για την σταδιακή αντικατάσταση προσωπικών εγγράφων και πιστοποιητικών στις συναλλαγές του με το δημόσιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ:

Κύριο χαρακτηριστικό της κάρτας του πολίτη σύμφωνα με την πρόταση διαβουλεύσεως, προβλέπεται να είναι η ενσωμάτωση πλινθίου (τσιπ) επ’ αυτής, προκειμένου για την επίτευξη των σκοπών και του πλαισίου χρήσεως της κάρτας, δηλαδή προκειμένου να περιληφθούν όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα, τα οποία φέρονται ως σχετιζόμενα με τους ανωτέρω σκοπούς και πλαίσια.
Η ενσωμάτωση του πλινθίου στην κάρτα επιτρέπει στον υπεύθυνο και εκτελούντα την επεξεργασία των πληροφοριών και δεδομένων αλλά και σε κάθε τρίτο την ανά πάσα στιγμή γνώση τόσο των συναλλαγών, όσο και του ακριβούς τόπου, όπου ευρίσκεται το πρόσωπο, το φέρον την κάρτα.
Συνακόλουθα, η επίτευξη των σκοπών αυτών της κάρτας προϋποθέτει την ίδρυση και λειτουργία μίας κεντρικής ηλεκτρονικής βάσεως, στην οποία θα συλλέγονται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας οι σχετικές πληροφορίες και δεδομένα.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αρθρo 8 Ε.Σ.Δ.Α. (Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων Ανθρώπου)
«1. Παν πρόσωπoν δικαιoύται εις τov σεβασµού της ιδιωτικής και oικoγεvειακής ζωής τoυ, της κατoικίας τoυ και της αλληλoγραφίας τoυ.
2. Δεv επιτρέπεται vα υπάρξη επέµβασις δηµoσίας αρχής εv τη ασκήσει τoυ δικαιώµατoς τoύτoυ, εκτός εάv η επέµβασις αύτη πρoβλέπεται υπό τoυ vόµoυ και απoτελεί µέτρov τo oπoίov, εις µίαv δηµoκρατικήv κoιvωvίαv, είvαι αvαγκαίov δια τηv εθvικήv ασφάλειαv, τηv δηµoσίαv ασφάλειαv, τηv oικovoµικήv ευηµερίαv της χώρας, τηv πρoάσπισιv της τάξεως και τηv πρόληψιv πoιvικώv παραβάσεωv, τηv πρoστασίαv της υγείας ή της ηθικής, ή τηv πρoστασίαv τωv δικαιωµάτωv και ελευθεριώv άλλωv».
Άρθρο 9 Συντάγματος
«1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δε γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας».
Άρθρο 9α Συντάγματος
Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από την συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει“.
Άρθρο 25 Συντάγματος
1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. ”
2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη».
Άρθρο 5 Συντάγματος
«1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.
4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει“.
Άρθρο 5 παρ. 1 Ε.Σ.Δ.Α.:
«Παv πρόσωπov έχει δικαίωµα εις τηv ελευθερίαv και τηv ασφάλειαv. Ουδείς επιτρέπεται vα στερηθή της ελευθερίας τoυ ειµή εις τας ακoλoύθoυς περιπτώσεις και συµφώvως πρoς τηv vόµιµov διαδικασίαv:
α) εάv κρατήται καvovικώς κατόπιv καταδίκης υπό αρµοδίoυ δικαστηρίoυ,
β) εάv υπεβλήθη εις καvovικήv σύλληψιv ή κράτησιv λόγω αvυπoταγής εις vόµιµov διαταγήv δικαστηρίoυ, ή εις εγγύησιv εκτελέσεως υπoχρεώσεως oριζoµέvης υπό τoυ vόµoυ,
γ) εάv συvελήφθη και κρατήται όπως oδηγηθή εvώπιov της αρµoδίας δικαστικής αρχής εις τηv περίπτωσιv ευλόγoυ υπovoίας ότι διέπραξεv αδίκηµα, ή υπάρχoυv λoγικά δεδoµέvα πρoς παραδoχήv της αvάγκης όπως oύτoς εµπoδισθή από τoυ vα διαπράξη αδίκηµα ή δραπετεύση µετά τηv διάπραξιv τoύτoυ,
δ) εάv πρόκειται περί voµίµoυ κρατήσεως αvηλίκoυ, απoφασισθείσης δια τηv επιτήρησιv της αvατρoφής τoυ, ή τηv vόµιµov κράτησίv τoυ ίvα παραπεµφθή εvώπιov της αρµoδίας αρχής,
ε) εάv πρόκειται περί voµίµoυ κρατήσεως ατόµωv δυvαµέvωv vα µεταδώσωσι µεταδoτικήv ασθέvειαv, φρεvoβλαβoύς, αλκooλικoύ, τoξικoµαvoύς ή αλήτoυ.
στ) εάv πρόκειται περί voµίµoυ συλλήψεως ή κρατήσεως ατόµoυ επί σκoπώ όπως εµπoδισθή από τoυ vα εισέλθη παραvόµως εv τη χώρα ή εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκκρεµεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως».
Άρθρο 5 Ν. 2472/1997
«1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:  α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο.
β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο.
γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.
δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα.
ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών».
ΕΠΕΙΔΗ η υποχρεωτική καθιέρωση της ταυτοποιήσεως του προσώπου και της διεκπεραιώσεως των συναλλαγών του με το Δημόσιο με την οπωσδήποτε χρήση κάρτας φερούσης πλινθίο (τσιπ) θα καθιστούσε από τεχνικής και πρακτικής απόψεως δυνατό τον ανά πάσα στιγμή εντοπισμό και τον έλεγχο της θέσεως και των κινήσεων του προσώπου μέσα στην Χώρα, γι’ αυτό η προτεινομένη κάρτα με πλινθίο συνιστά ατομικό διοικητικό μέτρο που επιβάλλει υποχρεωτικούς όρους στην ελεύθερη κίνηση του πολίτη στην Χώρα, η οποία οφείλει να είναι απεριόριστη και σεβαστή από τα όργανα του Κράτους. Επομένως η καθιέρωση της προτεινομένης κάρτας θα περιόριζε δυσανάλογα κατ’ άρθρον 25 Σ. την ελεύθερη κίνηση του πολίτη, περίπτωση που απαγορεύεται ρητώς από το άρθρο 5 παρ. 4 του Συντάγματος. Γιατί τέτοιος περιορισμός μόνον ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου δύναται κατ’ εξαίρεση να επιβληθεί και δη σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιοποίνων πράξεων,  πάντα δε υπό τις εγγυήσεις του Νόμου(άρθρο 5 παρ. “4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει“).
ΕΠΕΙΔΗ η προβλεπομένη ενσωμάτωση πλινθίου (τσιπ) στην κάρτα πολίτη, καθιστώντος ανά πάσα στιγμή εφικτό τον εντοπισμό και την θέση του φέροντος την κάρτα προσώπου μέσα στην Χώρα παραβιάζει την προβλεπομένη υπό της 25 Σ. αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου ισορροπίας, καθ’ όσον επιτρέπει περιορισμό της ιδιωτικής ζωής και της προσωπικής ελευθερίας με την δημιουργία καταστάσεως δυσαναλόγου εν σχέσει προς τον φερόμενο σαν σκοπό της κάρτας πολίτη, τον οποίο εξαγγέλλεται πως αποσκοπεί να εξυπηρετήσει, ήτοι τηνφυσική ταυτοποίηση και συνάμα την διευκόλυνση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες εν γένει Αρχές. Και ταύτα κατά τρόπον προσβάλλοντα τα συνταγματικώς κατοχυρούμενα δικαιώματα των πολιτών για τον απόλυτο σεβασμό των ατομικών της προσωπικότητός τους, της προσωπικής και ιδιωτικής τους ζωής και της προσωπικής τους ελευθερίας, στην οποία περιλαμβάνεται το δικαίωμα της ελεύθερης κινήσεως μέσα στην Χώρα χωρίς την δυνατότητα τού ανά πάσα στιγμή ελέγχου και εντοπισμού της θέσεώς του.
ΕΠΕΙΔΗ ο προτεινόμενος από το Υπουργείο σκοπός της ταυτοποίησης του πολίτη και της διεκπεραίωσης των συναλλαγών του με το Δημόσιο μέσω της προτεινομένης κάρτας φερούσης πλινθίο (τσιπ), εις τρόπον ώστε να καθίσταται ανά πάσα στιγμή δυνατός ο εντοπισμός του πολίτη μέσα στην Χώρα, συνιστά παράλληλα και μέτρο μηδόλως αναγκαίο και υπέρμετρα δυσανάλογο σε μία δημοκρατική κοινωνία, προκειμένου για την εθνική ή δημοσία ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της Χώρας, την προάσπιση της τάξεως και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Και τούτο γιατί το προτεινόμενο μέτρο μόνον επί υπόπτων προσώπων και προσώπων που ελέγχονται για την διάπραξη ιδιαζόντως σοβαρών (κακουργηματικών) αδικημάτων, θα ηδύνατο να εφαρμοσθεί και όχι εφ’ όλου του πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή επί του συνόλου των πολιτών, οι οποίοι, κατά τα κοινώς γνωστά, διάγουν ησύχως και νομοταγώς. Έτσι το προτεινόμενο μέτρο, εφ’ όσον ποτε εκαθιερούτο, θα επιδρούσε άμεσα στον πυρήνα του ατομικού δικαιώματος απολύτου σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και της προσωπικής τους ελευθερίας έναντι του Κράτους, ήτοι επί ατομικών δικαιωμάτων απολύτως απαραβιάστων.
ΕΠΕΙΔΗ προσέτι η αυτή ως άνω συνταγματική αρχή της αναλογικότητος παραβιάζεται διά της προτεινομένης κάρτας του πολίτη, διότι ο σκοπός του σχετικού Νόμου, ο οποίος προεχόντως συνίσταται στην ταυτοποίηση του προσώπου, δύναται να ικανοποιηθεί πλήρως και ευχερώς με άλλους τρόπους, όχι τόσον ιδιαζόντως επαχθείς, όπως με το προτεινόμενο μέσο (κάρτα με τσιπ), δηλαδή χωρίς να προσβάλλονται καθόλου τα ανωτέρω ατομικά δικαιώματα και συγκεκριμένα ο εν λόγω σκοπός ταυτοποιήσεως δύναται να επιτευχθεί με την διατήρηση των ήδη θεσμοθετημένων τρόπων ταυτοποιήσεως (ισχύων τύπος δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, διαβατήριο).
ΕΠΕΙΔΗ προς τούτοις και το ως άνω συνταγματικό δικαίωμα του άρθρου 9α Σ. περί προστασίας του πολίτη από την συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων δύναται να καμφθεί ολοσχερώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 2472/1997, μόνον με την προηγουμένη ρητή συναίνεση του πολίτη, η οποία απαιτείται μέσα σε δημοκρατική κοινωνία, καθ’ όσον μάλιστα η διαβουλευομένη περίπτωση δεν εμπίπτει σε καμμία εκ των εξαιρέσεων της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου 5 για την επεξεργασία δεδομένων χωρίς την συναίνεση του πολίτη. Πρακτικά ουδείς δύναται να υποχρεώσει κανένα πολίτη να λάβει και να χρησιμοποιεί την κάρτα, όπως αυτή εξαγγέλθηκε, δηλαδή με πλινθίο. Όσοι δε πολίτες αρνούνται να την λάβουν και δεν συναινούν στην συλλογή, επεξεργασία κλπ. των πληροφοριών και δεδομένων τους πρέπει να εξακολουθούν να δύνανται να ταυτοποιούνται με τους ήδη υφισταμένους τρόπους και μέσα, άλλως παραβιάζεται η ανωτέρω κατοχυρουμένη υπό του άρθρου 25 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητος. Επομένως επιβάλλεται να προβλέπεται παράλληλα με την κάρτα πολίτη και για όσους πολίτες αρνούνται την λήψη και χρήση της, η εξακολούθηση της χρήσεως του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, υπό τον τύπο που υφίσταται σήμερα και η μη αντικατάστασή του για όσους πολίτες δεν συναινούν στην λήψη και χρήση της νέας κάρτας με πλινθίο.
ΕΠΕΙΔΗ ακόμη η αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου ισορροπίας μεταξύ του προτεινομένου μέτρου (κάρτας πολίτη) και επιδιωκομένου σκοπού (ταυτοποίηση προσώπου και διευκόλυνση συναλλαγών με την Διοίκηση) παραβιάζεται στην προκειμένη περίπτωση, καθ’ όσον η μεν συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος εκ μέρους ή για λογαριασμό του Κράτους δύναται και να υλοποιείται ευχερώς από το όργανα αυτού με την ανά πάσα στιγμή χρήση της συγχρόνου τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και με την λειτουργία κεντρικής βάσεως δεδομένων, ο πολίτης όμως δεν θα δύναται να έχει πρακτικώς κανένα αντίστοιχο (ανά πάσα στιγμή) έλεγχο των συλλεγομένων για το άτομό του πληροφοριών, οι οποίες θα ενημερώνονται στην κάρτα του διά μέσου του πλινθίου λόγω της εξεζητημένης τεχνολογίας, η οποία δεν είναι οικονομικώς προσιτή ούτε πρακτικώς χρήσιμη ή αναγκαία για κανένα πολίτη.
ΕΠΕΙΔΗ η τυχόν καταναγκαστική επιβολή λήψεως και χρήσεως από κάθε πολίτη της προτεινομένης κάρτας δύναται να αποκρουσθεί βασίμως ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας.
Εν όψει των ανωτέρω έχω την γνώμη: α΄) ότι η καθιέρωση της κάρτας πολίτη με τα προβλεπόμενα στην πρόταση διαβούλευσης χαρακτηριστικά και σκοπούς για την ταυτοποίηση του προσώπου και για την συλλογή πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει νομίμως μόνο με την προηγουμένη συναίνεση κάθε πολίτη και με την αυτονόητη πρόβλεψη επαλλήλου και εναλλακτικής εξακολουθήσεως χρήσεως των μέχρι σήμερα ισχυόντων τρόπων και μέσων ταυτοποιήσεως (δελτίο αστυνομικής ταυτότητος κλπ.) για όσους πολίτες δεν συναινούν στην λήψη και χρήση της κάρτας πολίτη με πλινθίο και στην συναφή συλλογή, επεξεργασία κλπ. πληροφοριών και προσωπικών τους δεδομένων και β΄) κάθε πολίτης δικαιούται να αρνείται να λάβει και να χρησιμοποιεί την προτεινομένη κάρτα, της πολιτείας παντάπασιν υποχρεουμένης να προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποιήσεως, ήτοι δελτίο ταυτότητος χωρίς πλινθίο.
Αθήναι 9 Δεκεμβρίου 2010
Ο Γνωμοδοτών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ


Ένα εξαιρετικό σχόλιο για την "Κάρτα του πολίτη" που υποβλήθηκε στην ιστοσελίδα της "διαβούλευσης"


30 Νοεμβρίου 2010, 22:24 | Αθανάσιος Μαρίνης του Παν.Δικαστικός
Αξιότιμοι κύριοι,
Α) Πριν από μερικές ημέρες Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός μας ενημέρωσε ότι η Κάρτα του Πολίτη θα περιέχει τα εξής στοιχεία : A) τον Α.Φ.Μ, B) τον Α.Μ.Κ.Α και Γ) chip.
Θα ήθελα να τοποθετηθώ επί των υπο αριθμ. Β ΄και Γ΄ στοιχείων, αφού αποτελούν τα δομικά υλικά γιά την έκδοση της σχεδιαζόμενης Κάρτας του Πολίτη.
Β) Σύμφωνα με τον Ν.3655/2008 από 01/6/2009 ο Α.Μ.Κ.Α. αποτελεί έναν αριθμό με διπλή ιδιότητα αφού καθιερώνεται υπογρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας, (αρθρ. 153 §2). Χωρίς τον Α.Μ.Κ.Α. κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί ή να έχει ασφάλεια. Εδώ αξίζει να δούμε τι αναφέρεται στο άρθρο § 2 του ίδιου νόμου σε αντιπαραβολή με το αντίστοιχο χωρίο της Ιεράς Αποκάλυψης: Ν. 3655/08 αρθ. 153 §2 (κεφ. ΙΓ’ Αποκάλυψης):
Ουδείς δύναται (μη τις δύναται) να απασχοληθεί, να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, και να εργαστεί (αγοράσαι ή πωλήσαι)μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος (μικρός ή μεγάλος, πλούσιος ή φτωχός, ελεύθερος ή δούλος) εάν δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α ο οποίος στην μηχανογράφηση (μέσω σαρωτή ή πληκτρολόγηση), και στα μικροτσίπ (ανιχνεύσιμα ή μη από τις ανθρώπινες αισθήσεις, εμφυτευμένα σε ηλεκτρονικές κάρτες και στον άνθρωπο) κωδικοποιείται με την μορφή bar code — 666 (ει μη ο έχων το χάραγμα, τον αριθμό του ονόματος ή το όνομα αυτού)
Εκ του ανωτέρω απειλητικού νόμου και κατ’ επέκταση κατά μείζονα λόγο και του νυν διαβουλευομένου θέματος περί Κάρτας του Πολίτη προκύπτει ότι :
α) Παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως ( άρθρ. 13 παρ. 1 Συντάγματος), η οποία είναι απαραβίαστη, ενώ περαιτέρω και το άρθρο 3 παρ. 1 Σ. που ορίζει ότι «η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Αγία του Χριστού Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία (που) τηρεί απαρασάλευτα τους Αποστολικούς και Συνοδικούς κανόνες και Ιερές Παραδόσεις…»,
β) σύμφωνα με αξιόπιστες επιστημονικές εργασίες στους πλέον διαδεδομένους τύπους bar code όπως το UPC, EAN 13 ενυπάρχει εμφανέστατα ο δυσώνυμος αριθμός 666, ενώ σε άλλους τύπους όπως το CODE 39 δεν είναι εμφανής αλλά κρυφός, 
γ) ακυρώνεται το πρόσωπο όπως δημιουργείται και εκφράζεται μέσω του Μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αφού η ταυτοποίησή του γίνεται μέσω του αριθμού της κάρτας του Α.Μ.Κ.Α και αναβαθμισμένη σε έξυπνη κάρτα μέσω εκείνης επί της οποίας διαβουλευόμαστε, δηλ. της Κάρτας του Πολίτη και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε μία απρόσωπη μηδενιστική οντότητα, ενώ απαγορεύεται, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Διδασκαλία, η αριθμοποίηση του υποκειμένου, σε αντίθεση με το αντικείμενο,
δ) παραβιάζεται το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντ., αφού η μη παραλαβή της Κάρτας απαγορεύει « το δικαίωμα κάθε προσώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων…», καθώς και τα άρθρα 1,15,29,16,25,34, και 35 του νόμου ( c 364/18-02-2000) των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δα) προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
δβ) υποβιβάζει και εμποδίζει την έκφραση και πράξη του Ορθόδοξου Χριστιανού σύμφωνα με την θρησκευτική του συνείδηση,
δγ) καταλύει την ελευθερία παραβιάζοντας το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων ( Ν. 2472/1997), προσβάλλεται δε επιπλέον το δημοκρατικό πολίτευμα της Πατρίδας μας, εφόσον Θεμελιώδεις Αρχές και Θεσμοί του Πολιτεύματος, καταλύονται και αλλοιώνονται όπως ι) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και ιι) η γενική ισχύς και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα. 
Τέλος ο Ν. 3655/2008, και κατ’ επέκταση ως αποτέλεσμα εφαρμογής της Συνθήκης Σέγκεν είναι άκυρος διότι
1) αυτή ψηφίστηκε 
α) όχι από την ολομέλεια της Βουλής όπως θα έπρεπε (80 απόντες βουλευτές), 
β) μη τηρουμένης της απαιτούμενης πλειοψηφίας και 
γ) δόθηκαν αρμοδιότητες σε όργανα Διεθνών Οργανισμών που δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα, κατά παράβαση του άρθρου 28 §2 του Συντάγματος.
Γ) Αντιλαμβανόμεθα ότι η τεχνολογία των chip είναι σαφώς ανώτερη και πιο ασφαλής από την απλή μαγνητική ταινία που είχε η προηγούμενη έκδοση απλών καρτών όσον αφορά την «αντιγραφή» τους από ειδικά πρόσθετα μηχανήματα που τοποθετούσαν επίδοξοι hackers. Από την άλλη πλευρά όμως η χρήση αυτής της τεχνολογίας, εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους και δημιουργεί, αν όχι άμεσα, οπωσδήποτε όμως στο μέλλον, περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Οι εξελιγμένες μορφές αυτών των chip λειτουργούν με την τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification). Όπως γνωρίζετε αυτή η τεχνολογία στηρίζεται στην εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων.
Επίσης δεν γνωρίζουμε, σε περίπτωση που η Κάρτα αυτή λειτουργεί με την ως άνω τεχνολογία, πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά μου δεδομένα από έτερους κατόχους αναγνωστών RFID καθώς και εάν έχετε λάβει τη σχετική προηγούμενη έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( Ν. 2472/1997).
Για την πληρέστερη και σαφέστερη παρουσίαση του προβληματισμού μου σχετικά με τα ηλεκτρονικά chips, σας παρουσιάζομε – αντιγράφοντας αποσπάσματα από το βιβλίο «Η ευθύνη της επιλογής μας», Ιούνιος 2010, εκδόσεις «Ενωμένη Ρωμηοσύνη» – τα προβλήματα και τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση αυτής της τεχνολογίας:
Α) Από την εφαρμογή της ίδιας τεχνολογίας RFID στα βιομετρικά διαβατήρια:
«…σελ 97-99: Όσον αφορά την εφαρμογή στην περίπτωση των βιομετρικών διαβατηρίων, το σύστημα RFID προσφέρει στους χρήστες του αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του παλαιού συστήματος γραμμωτού κώδικα (bar code) που ήλθε να αντικαταστήσει, καθώς επιτρέπει την αναγνώριση των στοιχείων του διαβατηρίου, τη δυνατότητα εγγραφής ενός πλήθους δεδομένων που δεν είναι απαραιτήτως ορατά από το ανθρώπινο μάτι, καθώς και τη δυνατότητα προγραμματισμού εξ αποστάσεως …
…Γνωρίζουμε επίσης πως είναι δυνατόν να υποκλέψει κάποιος τα προσωπικά στοιχεία από το νέο διαβατήριο, αλλά και να τα αλλοιώσει κακόβουλα, παραχαράσσοντας την ταυτότητα του θύματος για να εκτελέσει παράνομες συναλλαγές στο όνομά του. Ο Lukas Grunwald, ερευνητής της γερμανικής εταιρείας DN – Systems, κατάφερε να αντιγράψει τις πληροφορίες από το βιομετρικό διαβατήριο σ’ ένα νέο chip, το οποίο συμπεριφέρεται σαν διαβατήριο…»
Β) Σύνοψη των κινδύνων της τεχνολογίας RFID:
«… σελ 99, σημείωση 32: Επειδή το περιεχόμενο της ταινίας (tag) RFID μπορεί να είναι προσβάσιμο από τρίτους αναγνώστες (readers) χωρίς ο φορέας της ταινίας να το γνωρίζει, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας του φορέα της ταινίας. Επί πλέον υπάρχει η δυνατότητα αλλοίωσης του περιεχομένου των ταινιών RFID και η χρήση πλαστών ταινιών. Ορισμένες από τις τεχνικές επιθέσεων, που μέχρι σήμερα έχουν εντοπισθεί, κατά συστημάτων RFID και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων ασφαλείας και ιδιωτικότητας είναι:
  Η κρυφή σάρωση του περιεχομένου των ταινιών RFID,
  Η κρυφή παρακολούθηση των κινήσεων του φορέα της ταινίας από μη εξουσιοδοτημένα μέρη,
  Η κρυφή απογραφή των καταναλωτικών προτιμήσεων και συνηθειών μέσω συνδυαστικής ταυτοποιήσεως αγαθού (με ενσωματωμένη ταινία RFID) και κατόχου, με αποτέλεσμα να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν όχι μόνον την «ανώδυνη» καταναλωτική δραστηριότητα συγκεκριμένου ατόμου, αλλά ακόμη και ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, όπως την κατάσταση της υγείας του,
  Η αντιγραφή, η μεταβολή και η αναπαραγωγή του περιεχομένου των ταινιών από ειδικές συσκευές…»
Γ) Μελλοντικές μορφές ταινιών RFID (σήμερα βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο):
«….σελ 105: Το πιο τρομακτικό όμως είναι ότι η συζήτηση ξεπέρασε το απλό chip. Έρευνες γίνονται ώστε τα βιομετρικά δεδομένα να αποθηκεύονται στο ίδιο το ανθρώπινο δέρμα του χεριού ή του προσώπου. Ακριβέστερα θα αποτυπώνεται από απόσταση και θα διαμορφώνεται από την αλατότητα του δέρματος (δηλ. ένας συνδυασμός νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογίας) μια μόνιμη ρύθμιση-σχέδιο, ένα αόρατο τατουάζ, κατασκευασμένο με τα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού που θα λειτουργεί πλέον ως microchip.
Ήδη η IBM εργάζεται στον τομέα δικτυακής τεχνολογίας προσωπικών δεδομένων (Personal area network technology ή PAN) και μελετά τη δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου ηλεκτρικού πεδίου στο ανθρώπινο σώμα, που θα αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα με βάση την αλατότητά του, ώστε οι πληροφορίες να ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των ανθρώπων ή να πιστοποιούνται και να «χρησιμοποιούνται» κατάλληλα από ειδικά μηχανήματα. 
Αυτό βεβαίως δεν θα είναι εμφύτευμα, αλλά ένα χάραγμα!
Ποιος περίμενε ότι ο υψηλός πολιτισμός μας θα μας προσέφερε ως ένα ανεκτίμητο δώρο την επιστημονική αυτή υλοποίηση του χαράγματος της Αποκαλύψεως…! «Αυτό άλλωστε είχε προταθεί στο Λουξεμβούργο κατά την αρχική συζήτηση για τη συμφωνία Σέγκεν, να σφραγίζονται ή στο χέρι ή στο μέτωπο για τη διευκόλυνση…» Υπάρχουν προοπτικές, η σήμανση αυτή να γίνεται με τις τεχνικές F(F=Forehead=μέτωπο) ή Η(H=Hand=χέρι) για να λυθούν τα προβλήματα τυχόν κλοπής της κάρτας».
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία -τα οποία σημειωτέον είναι πλήρως τεκμηριωμένα με επιστημονικές παραπομπές σε δεκάδες εργασίες επιστημόνων της πληροφορικής – αντιλαμβανόμεθα ότι τίθεται σημαντικό θέμα. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, πέρα από την ικανοποίηση, την εξυπηρέτηση και την διευκόλυνση που μας προσφέρει πρέπει να μας δημιουργήσει και την καλή ανησυχία για το που οδεύουμε.
Για λόγους λοιπόν συνειδήσεως, θρησκευτικών πεποιθήσεών μου αλλά και για την προστασία των προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών μου ελευθεριών, και επειδή η Κάρτα του Πολίτη θα περιέχει chip (είτε με RFID είτε χωρίς RFID), προτίθεμαι να μη την παραλάβω.
Από την στιγμή όμως που εγείρεται θέμα πνευματικής συνειδήσεως, πιστεύω πως είστε υποχρεωμένοι στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, να διατηρήσετε τον ήδη υπάρχοντα, ως εναλλακτικό, τρόπο ταυτοποίησης μου, μέσω του δελτίου ταυτότητός μου, ο οποίος και πρόσφορος είναι, αφού με ταυτοποιεί πλήρως, ώστε να εξυπηρετούμαι σε όλες τις συναλλαγές μου και ταυτόχρονα συμβατός με τις πεποιθήσεις μου.
Με εκτίμηση
Αθανάσιος Π. Μαρίνης- Δικαστικός


Global mind control - Η Προφητευμένη εποχή του RFID Chip
Οι αντιρρήσεις πολιτών για την «Κάρτα του Πολίτη»Σύμφωνα με τις προθέσεις του υπουργού Εσωτερικών όλοι οι Έλληνες πολίτες μέχρι τέλους του 2011 πρέπει υποχρεωτικά να παραλάβουν την «κάρτα του πολίτη». Πρώτοι θα την παραλάβουν οι υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας....

Οι υπηρετούντες στα σώματα έχουν ήδη παραλάβει τις ηλεκτρονικές «κάρτες», εκτός από ελάχιστους, όπως πληροφορήθηκα στο διαδίκτυο, οι οποίοι αρνούνται.

Επιφυλάσσομαι με τα εξής ερωτήματα: Οι έως τώρα διαφωνίες είναι περιορισμένες, αν όχι ελάχιστες. Γιατί όμως; Επειδή οι υπόλοιποι εγκρίναμε την εφαρμογή του μέτρου αυτού, ή μήπως ακόμη δεν γνωρίζουμε κατά πόσον μας αφορά; Γιατί δεν ερωτηθήκαμε αν συναινούμε; Δεν έπρεπε να συζητηθεί στη Βουλή ο «υποχρεωτικός» χαρακτήρας του μέτρου; Είναι η «κάρτα» μια απλή ταυτότητα ή είναι προπαρασκευή μιας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας με την οποία παραχωρούνται σταδιακά όλα τα προσωπικά μας δεδομένα στον εγκέφαλο-Υπολογιστή των Βρυξελλών (κι όχι μόνον); Μόνον χριστιανοί επικαλούνται λόγους αντιρρήσεων συνείδησης ή και άλλες κατηγορίες πολιτών;

Αντιρρησίες μέχρι στιγμής: Mάλλον ολοένα και πληθαίνει o αριθμός των ανθρώπων που αρνούνται τη νέα ταυτότητα. Μέσω του Διαδικτύου, διαχειριστές ιστολογίων, συνδρομητές του youtube και άλλοι πολίτες, κατεβαίνουν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση ηλεκτρονικής Ταυτότητας, δεν χωρούν να παρατεθούν στις γραμμές ενός μόνον άρθρου. Στο παρόν, ας προσέξουμε κάποια πράγματα για το αίτημα των αντιρρησιών που, ως Στάση, ενδεχομένως να παρεξηγηθεί:

α) Την αντίρρηση εξέφρασαν πρώτα άνθρωποι οι οποίοι επικαλέστηκαν λόγο «Ορθόδοξης θρησκευτικής συνείδησης». Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι λόγοι αντίρρησης δεν αφορούν και πολίτες που έχουν διαφορετική θρησκευτική συνείδηση καθώς και πολίτες που βλέπουν μη-θρησκευτικούς λόγους. Διότι αν το θέμα της Ταυτότητας είναι πολιτικό, τότε αφορά όλους τους πολίτες.

β) Οι αντιρρησίες ζητούν το μέτρο να επιβληθεί με χαρακτήρα προαιρετικό κι όχι υποχρεωτικό. Έτσι, όσοι πολίτες επιθυμούν να «διευκολύνονται στις αγορές τους μέσω της Κάρτας», να τη δεχθούν, ενώ όσοι δεν θέλουν να συμβληθούν στους όρους του συστήματός της πλατφόρμας της να «συνεχίσουν οικειοθελώς να ταλαιπωρούνται στις αγορές τους».

γ) Κανένας πολίτης να μην απολύεται από τη δουλειά του επειδή επιλέγει να φυλάξει τα προσωπικά του δεδομένα είτε επειδή επικαλείται προσωπικούς λόγους (λ.χ. θρησκευτικής) συνείδησης. Με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Πολιτεία πρέπει όχι μόνον να μην θέσει υπό διωγμόν ανθρώπους αλλά και να επισημοποιήσει δια νόμου τον προαιρετικό χαρακτήρα του μέτρου. Μια τόσο σοβαρή αλλαγή, έπρεπε να συζητηθεί στη Βουλή κι όχι να περάσει τόσο συνοπτικά και αθόρυβα. Ο πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να πείσει, ούτε να διαπραγματευτεί, ούτε να διαβουλευτεί την αξιοπρέπειά του –κάτι το οποίο ανακοίνωσε πρόσφατα και το ΙΝΚΑ καταδικάζοντας απερίφραστα τα προτεινόμενα μέτρα.

δ) Μόνον το θρησκευτικό μέρος των αντιρρήσεων αφορά στην επαλήθευση χριστιανικών προφητειών. Όσο κι αν κατηγορούνται ως «φονταμενταλιστές», είναι κακό να επικαλούνται κάποιοι και θρησκευτικούς λόγους; Αν ήταν «μειονότητα» δεν θα τους σεβόμαστε;

ε) Λέγεται ότι το σύστημα εφαρμόσθηκε ήδη στην Αμερική και σε «προηγμένες» χώρες του εξωτερικού. Στην πραγματικότητα, ο «Χαφιές του Καταναλωτή», όπως μέχρι στιγμής χαρακτηρίσθηκε η «κάρτα», δεν έγινε δεκτή ούτε καν από τον αρμόδιο επίτροπο φορολογίας της ΕΕ. Στην Γερμανία χρησιμοποιούν ήδη έναν «πρόδρομο» της ταυτότητας, την «κάρτα» (με τσιπ) για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο πρόσφατα, μέλη οργάνωσης των Χάκερς αποδεικνύουν ότι οι πολίτες πρέπει να ανησυχούν. Αποδεικνύουν, σε τηλεοπτική επίδειξη, ότι μπορούν να παραβιάζουν την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και να κάνουν υποκλοπή δακτυλικών αποτυπωμάτων και ψηφιακής υπογραφής ενός οποιουδήποτε κατόχου κάρτας. Πληροφορούμαι επίσης ότι, στην Αυστραλία δεν δέχτηκαν κάρτα με τσιπ, για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στην Κύπρο διατηρούν κάρτα με ανενεργό όμως τσιπ, στην Αγγλία δεν έγινε δεκτή λόγω του κόστους (υψηλότατο κόστος σαρωτών) και των αντιδράσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ σε πολλές ακόμη χώρες σημειώνονται ανάλογες διαμαρτυρίες πολιτών.

στ) Το πολιτικό μέρος των αντιρρήσεων, είναι βάσιμο και ισχυρό. Επικαλείται τις αρχές της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κάρτα Ασφάλισης, η ηλεκτρονική φορολογική κάρτα, η «κάρτα πολίτη», συγκλίνουν σε μια ηλεκτρονική πολύ-Ταυτότητα, με ενσωµατωµένο τσιπ, και ειδικό λογισµικό. Αυτό ενημερώνει μια Βάση Δεδομένων με πάσες προσωπικές πληροφορίες. Δρομολογεί, έτσι, την κατάργηση του Τραπεζικού Απορρήτου, του Ιατρικού Απορρήτου, και γενικά κάθε είδους απορρήτου της ιδιωτικής ζωής.

ζ) Δεν διαφωνεί κανείς ότι η κάρτα «διευκολύνει τις συναλλαγές» και εξασφαλίζει εν μέρει «ασφάλεια των πολιτών». Πώς όμως; Η Βάση Δεδομένων ενημερώνεται για την οικονομική μας κατάσταση (ακίνητα, κινητές αξίες, λογαριασμοί, οφειλές), την οικογενειακή, την υγεία (φάρμακα, εισαγωγές σε νοσοκομεία, κληρονομικό ιστορικό), τις μετακινήσεις και κάθε δραστηριότητα. Στα Δεδομένα θα αποκτήσουν πρόσβαση όλοι οι τρίτοι που θα καλύπτουν την διοικητική και ελεγκτική αδυναμία του Κράτους, λ.χ. πολυεθνικές, ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά γραφεία, εισπρακτικές κ.λπ., οι χάκερς,…ακόμη και (ενδεχόμενα) ολοκληρωτικά καθεστώτα… Προκαλούν τρόμο οι ξεκάθαρες, πλέον, δηλώσεις πολιτικών για την αναγκαία παντοδυναμία μιας «παγκόσμιας διακυβέρνησης» -που θα επιβάλλει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς με χαρακτηριστικά υπερεθνικής κατοχής.

Μετά το στάδιο εφαρμογής της «κάρτας», αναμένεται να μεταβούμε στις «εξελιγμένες» μορφές, δηλαδή την εμφύτευση microchip RFID μέσα στο σώμα μας και την παρακολούθηση της ιδιωτικής μας ζωής; Θέτω τον προβληματισμό διότι ήδη εμφυτεύονται τα RFID σε Αμερικανούς. Ξένα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για τις βιομετρικές επιδράσεις του chip, σενάρια καταγγέλλουν ότι το RFID μπορεί να επηρεάζει το νευρικό σύστημα, την ψυχολογία, το σώμα του κατόχου του και να καθιστά κάθε άνθρωπο στο έλεος των διαθέσεων καθεστώτων και άγνωστων κέντρων αποφάσεων.

Επιφυλάσσομαι λοιπόν με μια πρόβλεψη: Τι περιθώριο θα έχουμε για να προλάβουμε να αρνηθούμε το RFID όταν ήδη θα έχουμε παραχωρήσει σε άγνωστους μηχανισμούς το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά μας δεδομένα; Οπωσδήποτε, θα είναι αργά. Μήπως η γνώμη μας και τα δικαιώματά μας πρέπει να λειτουργήσουν από τώρα; Όταν σωπαίνουμε ή στιγματίζουμε έναν κίνδυνο, τότε ενισχύουμε μια κρίση.

Πηγή : ιστολόγιο
http://mariapapadopoulou.blogspot.com/2010/11/blog-post_7249.htmlΜαρία ΠαπαδοπούλουΤο παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Κυριακής 21/11/2010, σελ.16.
http://files.eleftheria.gr/pdf/%7B2E0C1D31-7361-43E7-8CED-6A50C3C82F54%7... 
Επίσης, αναρτήθηκε στη διαβούλευση της κυβέρνησης για την κάρτα του πολίτη
http://www.opengov.gr/ypes/?p=931&cpage=10#comment-17386 

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΜΕΘ' ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ

Τά ἐφετινά Χριστούγεννα μᾶς εὑρίσκουν σέ κατάστασι κρίσιμη. Ἡ οἰκονομική δυσπραγία καί ἡ πτωχεία πού συνεπάγεται γιά πολλούς συμπατριώτας μας εἶναι αἰτία τῆς λύπης καί τῆς ἀνησυχίας πολλῶν.  ἀπειλή ἐπίσης τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος, τό ὁποῖο περιορίζει τήν θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀποτελεῖ ἐπίσης ἀφορμή βαθυτάτης ἀνησυχίας γιά πολλούς ἀδελφούς. Γι' αὐτούς τούς λόγους καί γιά πολλούς ἄλλους, ὅπως ἡ γκετοποίησις πρώην ἀκμαζουσῶν συνοικιῶν τῶν μεγαλουπόλεών μας, δημιουργοῦν μέσα μας καί γύρω μας μία καταθλιπτική ἀτμόσφαιρα.Θά ἠχήσουν καί πάλιν οἱ καμπάνες τῶν Χριστουγέννων, γιά νά διαλαλήσουν ὅτι ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος: «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. α΄ 14).Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς Κύριος μᾶς ἀπεκάλυψε, ὅτι ὁ Θεός μας δέν εἶναι ὁ ψυχρός θεός τῶν φιλοσόφων οὔτε ὁ ἀπρόσιτος θεός τῶν Ἰουδαίων, ἀλλά εἶναι ὁ «Ἐμμανουήλ», δηλαδή «μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθ. α΄ 23).Ἔτσι καί τώρα μέσα στό σκότος πού μᾶς περιβάλλει μποροῦμε νά δοῦμε Φῶς, νά ἐλπίσουμε, νά χαροῦμε.Ὁ Ἐμμανουήλ εἶναι μαζί μας, γιά νά μᾶς παρηγορῇ, ὅτι ἔχουμε ὄχι μόνο Παντοδύναμο ἀλλά καί φιλόστοργο Πατέρα, ὁ ὁποῖος δέν θά μᾶς ἀφήσῃ μόνους καί ἀβοηθήτους στίς δυσκολίες μας. Ἀρκεῖ καί ἐμεῖς μέ πίστι καίταπείνωσι νά ζητήσουμε τήν βοήθειά Του. Ἔχουμε ἄλλωστε ἀποδείξεις ὅτι ὁ Παντοδύναμος Κύριος πολλές φορές ἔσωσε τό Γένος μας ἀπό τόν ἀφανισμό καί τήν καταστροφή. Βέβαια γιά κάθε ἐπέμβασι τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ἀπαιτεῖται καί ἡ δική μας μετάνοια.Πῶς θά ὑγιάνῃ ἡ κοινωνία μας, ὅταν ἐμεῖς, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, θεοποιοῦμε τόν ἑαυτό μας, καλλιεργοῦμε ἕνα πολιτισμό φιλαυτίας, πού εἶναι ἀδιέξοδος;Καταφρονοῦμε τίς σωτήριες καί φιλάνθρωπες ἐντολές τοῦ Θεοῦ, διώχνουμε τόν Ἐμμανουήλ ἀπό τήν κοινωνική καί οἰκογενειακή μας ζωή, καί μένουμε ἔρημοι καί ἀπελπισμένοι στόν ταλαίπωρο κόσμο μας.Ὁ Ἐμμανουήλ ἦλθε, θέλει νά εἶναι μαζί μας, γιά νά μᾶς ἐμπνέῃ τήν ἀγάπη, τήν πίστι, τήν φιλανθρωπία, τήν δικαιοσύνη, τήν εἰρήνη. Πρέπει ὅμως καί ἐμεῖς νά Τόν θέλουμε, νά Τόν ζητοῦμε, νά μή Τόν διώχνουμε ἀπό κοντά μας μέ τήν ἀπιστία μας καί τόν ἐγωϊσμό μας.Πόσο ὡραία γίνεται ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων, ὅταν ὁ Χριστός βασιλεύῃ στίς ψυχές των; Ὅπου καί ὅσες φορές ὁ Χριστός ἔγινε δεκτός μέ ἀγάπη καί πίστι ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἐκεῖ ἐξανθρωπίσθηκε ἡ ζωή των καί τά ἀνθρώπινα πρόσωπα βρῆκαν τό νόημα καί τόν σκοπό των. Παράδειγμα, ἡ πρώτη χριστιανική κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων μέ τήν θαυμαστήκοινοκτημοσύνη τῶν Χριστιανῶν, ἡ κοινοτική ὀργάνωσις τῶν ἑλληνορθοδόξων ἐνοριῶν ἐπί Τουρκοκρατίας, τά Ὀρθόδοξα κοινόβια, ὅπου κατά τόν Μ. Βασίλειο ὅλοι ζοῦν γιά τόν ἕνα καί ὁ ἕνας γιά ὅλους: «εἷς οἱ πολλοί, καί ὁ εἷς οὐ μόνος, ἀλλ᾽ ἐν πλείοσι» (Ἀσκητικαί Διατάξεις).Βέβαια καί στίς περιπτώσεις αὐτές δέν ἔλλειψαν κάποιες παραφωνίες καί παραστρατήματα. Ἡ γενική ὅμως κατεύθυνσις ἦταν σωστή. Τό ἅλας βοηθοῦσε νά μή σαπίσῃ ἡ κοινωνία. Γιατί «ἐάν δέ τό ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;» (Ματθ. ε΄ 13).Ὁ ἑλληνορθόδοξος λαός μας, παρά τίς ἁμαρτίες ὅλων μας καί τίς προσπάθειες πού καταβάλλονται συστηματικά νά χωρισθῇ ἀπό τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, ἔχει ἀκόμη ρίζες χριστιανικές.Χρέος ὅλων μας εἶναι, καί ἰδίως τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἐμπνεύσουμε σ' ἐμᾶς καί τόν λαό μας τό πνεῦμα τῆς μετανοίας καί ἐπιστροφῆς στόν Θεό τῶν Πατέρων μας, γιά νά μπορῇ ὁ Ἐμμανουήλ νά εἶναι ἀνάμεσά μας, γιά νά δίνῃ νόημα στήν ζωή μας, χαρά, εἰρήνη, φῶς. Τελειώνοντας τόν ταπεινό αὐτό χαιρετισμό, θά ἤθελα νά ὑψώσω καί ἐγώ τήν φωνή μου μαζί μέ τήν Ἀδελφότητά μας πρός τούς ἀξιοτίμους πολιτικούς καί ἄρχοντάς μας, νά ἀποτρέψουν τήν ἐφαρμογή τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος καί ἔτσι νά δώσουν ἄνεσι καί χαρά σέἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων πού ἀγωνιοῦν θεαρέστως γιά τό κρίσιμο αὐτό θέμα.
Δέν θέλουμε νά γίνουμε ἀριθμοί-νούμερα, νά παραδώσουμε τό πρόσωπό μας στόν ἠλεκτρονικό ὁλοκληρωτισμό. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος. Ἐμεῖς θά παραιτηθοῦμε ἀπό τήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου μας; 
Μαζί μέ τόν Ἰονέσκου –στό γνωστό ἔργο του «Ρινόκεροι»– κραυγάζουμε καί ἐμεῖς: «Δέν δεχόμαστε νά γίνουμε ρινόκεροι (ἀριθμοί). Θά μείνουμε ἄνθρωποι».Μέ αὐτές τίς σκέψεις Σᾶς ἀπευθύνουμε τήν ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπη μας καί τίς εὐχές μας γιά Χριστούγεννα, στά ὁποῖα θά συναντήσουμε καί θά ἀναπαύσουμε στήν ὕπαρξί μας τό θεῖον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ.Εὐλογημένα καί Ἅγια Χριστούγεννα!

Ὁ Κα­θη­γού­με­νος τῆς ἐν Ἁ­γί­ῳ Ὄ­ρει­Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆςτοῦ Ὁ­σί­ου Γρη­γο­ρί­ου Ἅ­γι­α Χρι­στού­γεν­να 2010
http://orthodox-watch.blogspot.com/2010/12/blog-post_7255.html

Κάρτα Πολίτη. Καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης. «Πρόταση γιά ἕνα μή ἀναθεωρήσιμο ἄρθρο στό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
              ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ       
 ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ
                         ..................
           54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

           
Τηλ. Γραφ. 2310 996957
                     Οἰκ. 2310 342938
      
                                                                                                Θεσσαλονίκη 1-9-2010
Πρός
Τήν Ἱερά Σύνοδο
Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰ. Γενναδίου 14
11521 ΑΘΗΝΑ


Θέμα: «
Πρόταση γιά ἕνα μή ἀναθεωρήσιμο ἄρθρο στό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα»

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,

Θά ἤθελα νά ἀπευθυνθῶ πρός Σᾶς, ὡς τήν Ἀνωτάτη Διοίκηση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, γιά ἕνα πολύ σοβαρό θέμα πού μᾶς ἀφορᾶ καίρια ὡς εὐρωπολίτες Χριστιανούς.
Στό παρελθόν, μέ ἀφορμή τήν εἰσαγωγή στή ζωή τῶν πολιτῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων πού λειτουργοῦν μέ βάση τόν γραμμωτό κώδικα (barcode), ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, τό Ἅγιον Ὅρος καί τά Ἅγια Μετέωρα ἐξέδωσαν Ἐγκυκλίους καί κείμενα μέ τά ὁποῖα ἐξέφραζαν τόν ἔντονο προβληματισμό τους καί δικαιολογοῦσαν τίς ἀνησυχίες τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Τόσο ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ὅσο καί ἀπό τήν Πολιτεία μας ἀνακινεῖται κατά καιρούς τό θέμα πού ἀφορᾶ τή λειτουργική ἀναγκαιότητα, ὅπως ὑποστηρίζεται, νά δοθεῖ σέ κάθε πολίτη ἕνας ἑνιαῖος κωδικός ἀριθμός ἠλεκτρονικῆς μορφῆς, εἴτε σέ ταυτότητες εἴτε σέ κάρτες μέ μικροτσίπ.  Ἄν καί ὑφίσταται ἤδη τό νομοθετικό πλαίσιο γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ, ὁ ἑνιαῖος κωδικός
ἀριθμός δέν δόθηκε, ἐξαιτίας ἀρνητικῶν ἀντιδράσεων τῶν πολιτῶν.

Πρόσφατα, ἡ σημερινή πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας μας ἀνακοίνωσε ἐπισήμως ὅτι ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2011 θά καθιερωθεῖ ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη», μία μορφή ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας.  Ἤδη καί ἐγώ προσωπικῶς, ὅπως καί πάρα πολλοί ἄλλοι, γίνομαι ἀποδέκτης ἀνησυχιῶν ἀπό πλῆθος πιστῶν.  Καί φυσικά κατανοῶ ποιά εἶ-ναι ἡ γενεσιουργός αἰτία αὐτῆς τῆς ἀνησυχίας.  Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο, ὀφείλω νά διαβιβάσω καταρχάς σέ Σᾶς τίς ἀνησυχίες αὐτές, ἀλλά καί νά θέσω ὑπόψη Σας τά ἑξῆς:  Εἶναι αὐτονόητο ὅτι οἱ ὑποχρεώσεις καί τά δικαιώματα τοῦ πολίτη ἔναντι τῆς Πολιτείας, ὅπως καί οἱ οἰκονομικές συναλλαγές του, ὁρίζονται μέ νόμους, ἡ τήρηση τῶν ὁποίων εἶναι ὑποχρεωτική γι’ αὐτόν.
Ἀλλά καί ἡ συντεταγμένη Πολιτεία μας, ὡς μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (Ε.Ε.) εἶναι ὑποχρεωμένη νά τηρεῖ ἀπαρέγκλιτα τό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο καί τίς Κοινοτικές Συνθῆκες, ὅπως εἶναι:
Ἡ Ἱδρυτική τῆς Ρώμης (1997), τοῦ Μάαστριχ (1992), τοῦ Σένγκεν (1997), τοῦ Ἄμστερνταμ (1997), τῆς Λισσαβώνας (2007).  Καί, ὅπως εἶναι γνωστό, ἔχει ἑτοιμαστεῖ ἤδη τό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα τό ὁποῖο δέν ψηφίστηκε τελικῶς ἀπό τά κράτη-μέλη τῆς Ε.Ε., γιατί ἀντέδρασαν κάποιοι λαοί τῆς Κοινότητας γιά ὁρισμένες διατάξεις του πού ἀντίκεινται στά δικαιώματα τῶν πολιτῶν.

Τό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο, ὡς πρωτογενές Δίκαιο, ὑπέρκειται τοῦ ἐθνικοῦ μας Συνταγματικοῦ δικαίου.  Κατά συνέπεια, ἄν θέλουμε νά κατοχυρώσουμε τήν μή ὑπονόμευση κάποιου δικαιώματός μας, θά πρέπει νά φροντίσουμε αὐτό τό δικαίωμά μας νά κατοχυρωθεῖ στό πρωτογενές Δίκαιο.  Σήμερα βλέπουμε, στό πλαίσιο δῆθεν τῶν δικαιωμάτων τοῦ εὐρωπαίου ἀνθρώπου, νά ἀμφισβητεῖται νομικῶς ἡ ὕπαρξη εἰκόνων στά σχολεῖα καί στά δημόσια κτίρια, οἱ μαντῆλες τῶν μουσουλμάνων κ.τ.λ.  Καί ὅλα αὐτά γίνονται μέ τήν ἐπίκληση τῶν νέων δεδομένων τῆς πολυ-πολιτισμικῆς κοινωνίας τῆς Ε.Ε., ὅπου ἡ παρουσία ἑνός συμβόλου μίας θρησκείας δέν θά πρέπει νά προσβάλλει μέ τήν παρουσία του τήν θρησκευτική συνείδηση ἐκείνου πού δέν ἀνήκει στήν ἴδια θρησκεία.

Μέσα στό πνεῦμα τῶν νέων εὐρωπαϊκῶν δεδομένων, φρονῶ ὅτι θά πρέπει νά κινηθεῖ ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱεραρχία μας προκειμένου νά ἀπαιτήσει, ὥστε νά ὁριστεῖ στό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα (νά σημειωθεῖ ὅτι στό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα φρόντισαν νά μήν ὑπάρχει καμία ἀναφορά στή χριστιανική κληρονομιά, «σεβόμενοι» πάντοτε τήν ἰδιαιτερότητα τῆς πολυ-πολιτισμικῆς κοινότητας), - καί μάλιστα σέ μή ἀναθεωρήσιμο ἄρθρο του – τό ἐξῆς:
«Δέν ἐπιτρέπεται ἡ Ε.Ε. ἤ κράτος-μέλος της νά νομοθετήσει, νά προωθήσει καί νά ἐπιβάλλει σέ ὁποιοδήποτε ἔγγραφο, κάρτα, μικροτσίπ, ταυτότητα ἡ ἠλεκτρονικό σύστημα συναλλαγῶν, κάποιο ἀριθμό - ὅπως τόν δυσώνυμο 666 - ὄνομα ἤ σύμβολο ἤ χάραγμα, πού προσβάλλει τή θρησκευτική συνείδηση τῶν Χριστιανῶν ἤ τῶν ὁπαδῶν ἀλλης θρησκείας».
Ἄν δέν φροντίσουμε ἐγκαίρως καί δέν ἀπαιτήσουμε στό πλαίσιο τῆς εὐνομούμενης καί συντεταγμένης Ε.Ε. νά κατοχυρωθεῖ νομοθετικά τό παραπάνω δικαίωμά μας, τότε θά δώσουμε τήν βεβαία αἴσθηση ὅτι ἀποδεχόμαστε ὅσα νομοθετοῦν γιά μᾶς, ὅτι δηλαδή συνειδητῶς ἐκχωροῦμε τά δικαιώματά μας.  Γι’ αὐτό, στήν περίπτωση πού δέν τηρήσουμε ὅσα θεσπιστοῦν, θά ὑποστοῦμε δικαίως τίς συνέπειες τοῦ νόμου.
Ἀπό τά παραπάνω γίνεται σαφές ὅτι ἡ μόνη σωστή καί νόμιμη λύση τοῦ προβλήματος εἶναι νά ζητήσουμε τήν νομική κατοχύρωση τοῦ δικαιώματός μας καί ὄχι νά ἐκδηλώνουμε κάθε τόσο τήν ἀνησυχία εἴτε τήν ἀντίδρασή μας, ἄλλοτε γιά τήν κάρτα ὑγείας ἄλλοτε γιά τό διαβατήριο, τίς ταυτότητες, τήν κάρτα τοῦ πολίτη κ.τ.λ.
Ἔχουμε τήν πεποίθηση ὅτι ἡ δημοκρατική Εὐρωπαϊκή Κοινότητα δέν θά ἔχει κάποιο πρόβλημα στό αἴτημά μας, ὥστε νά κατοχυρώσει ἕνα τέτοιο δικαίωμα πού ἀφορᾶ ὅλους τούς λαούς.  Ἀπεναντίας θά ἔχει καί τήν στήριξή τους.  Ἐκτός καί ἄν ὄντως εἶναι πρόθεση τῆς Ε.Ε. νά ἐπιβάλλει τόν ὅποιο δυσώνυμο ἀριθμό καί νά προσβάλλει τή θρησκευτική συνείδηση τῶν πιστῶν Χριστιανῶν, ὁπότε μέ τήν ἄρνησή της νά κατοχυρώσει τό παραπάνω δικαίωμά μας, θά γίνει γνωστή ἡ πρόθεσή της.
                                  Μέ βαθύτατο σεβασμό
                                   ἀσπάζομαι τήν δεξιά Σας
                                                                       
                                                  Δημήτριος Τσελεγγίδης
                                           Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ


Κοινοποίηση: 1.  Σέ ὅλους τούς Ἰεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
                        2.  Σέ ὅλους τούς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
                        3.  Σέ ὅλες τίς Ἱερές Μονές τοῦ Ἁγίου Ὅρους
                        4.  Σέ ὅλες τίς Ἱερές Μονές τῶν Ἁγίων Μετεώρων.
http://anavaseis.blogspot.com/2010/09/blog-post_6110.html


Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Του π. Γεωργίου Αναγνωστόπουλου*

Η Ελληνική Κυβέρνηση προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή στη χώρα μας τη χρήση της Κάρτας του Πολίτη (ΚΠ), με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του Κράτους για τον Πολίτη, και, ενδεχομένως, για τις οικονομικές συναλλαγές Τραπεζών, τις ιδιωτικές συναλλαγές κλπ. Η ΚΠ θα ομοιάζει με τις κάρτες ανάληψης μετρητών με ηλεκτρονικό μικροτσίπ, αλλά θα περιέχει  συγκεντρωμένη πληροφορία με τα στοιχεία «ταυτότητας» του πολίτη. Ταυτόχρονα η ηλεκτρονική ταυτοποίηση θα δίνει την δυνατότητα πρόσβασης, σε συνδυασμό με την Κάρτα Συναλλαγών, σε τεράστια πληροφορία  για κάθε κίνηση και πτυχή της ζωής του πολίτη.Η προοπτική χρήσης της ΚΠ στηρίζεται στα εξής κυρίως  επιχειρήματα:
(1)  εξασφαλίζεται ηλεκτρονικά η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, όπως, για παράδειγμα, το σημερινό δελτίο ταυτότητας, που είναι εύκολα προσβάσιμο από τρίτους,
(2) η Γραφειοκρατία θα περιοριστεί με τη σταδιακή αντικατάσταση πληθώρας προσωπικών εγγράφων και πιστοποιητικών στις συναλλαγές με το Δημόσιο, με αποτέλεσμα οι πολίτες να κερδίζουν χρόνο και ταλαιπωρία, και
(3) το κράτος θα έχει οικονομική ωφέλεια από την μείωση του αριθμού δημοσίων υπαλλήλων. Τέλος, θα πρέπει να προσθέσουμε πληροφοριακά ότι η δημόσια διαβούλευση άρχισε στις 22/11/2010 και θα περατωθεί στις 12/12/2010. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τέλους του 2011.
Η κυβερνητική απόφαση κοινωνικοπολιτικής χρήσης των δυνατοτήτων της Πληροφορικής στηρίζεται ασφαλώς στις διαφαινόμενες ευεργετικές  συνέπειες του μέτρου. Ωστόσο είναι γνωστόν ότι η χρήση της Πληροφορικής, όπως και άλλες μεγάλες δυνατότητες της σύγχρονης επιστήμης, μπορεί να έχει και αρνητικές όψεις. Η χρήση λοιπόν της ΚΠ θα έχει όχι μόνο θετικά, αλλά και αρνητικά ή και οδυνηρά ακόμη αποτελέσματα. Μερικές από τις αρνητικές όψεις του θέματος, όπως έχει τεθεί, είναι:
(1) Η ανυπόμονη κυβερνητική βούληση λειτουργίας του μέτρου εντός του 2011, μετά από μια εξαιρετικά σύντομη δημόσια διαβούλευση (29/11/2010 - 12/12/2010,
(2) η πιθανή νομοθέτηση διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, με την οποία αφ’ ενός μεγάλο  μέρος του λαού μας διαφωνεί, και που με αμφίσημες ερμηνείες ή μεθοδεύσεις, θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να παρακαμφθούν ακόμη και οι ισχύουσες πολιτικές και νομικές αξίες,
(3) η δυνατότητα απόλυτου ελέγχου – ή μάλλον πλήρους άρσεως της προστασίας - της ιδιωτικής ζωής, με την τεράστια πληροφορία που συγκεντρώνεται με τον  συνδυασμό της ΚΠ και της Κάρτας Συναλλαγών,
(4) η δεδομένη αδυναμία εξασφάλισης απόλυτης τεχνικής ασφάλειας μιας βάσης δεδομένων, όπως άλλωστε δείχνει και το παράδειγμα του χάκερ της ΚΠ στην Γερμανία (!) και
(5) η εφιαλτική ιδέα κατάχρησης (για παράδειγμα η εκβιαστική χρήση της, ή ο δημόσιος περιορισμός των πολιτών) είτε λόγω της δράσης μεγάλων οικονομικών συμφερόντων ή και ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, κάτι που το απευχόμαστε, αλλά δε θα ήταν δυνατό και να το αποκλείσουμε. Τη θέση μας αυτή τη στηρίζουμε στο γεγονός ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν ακολουθεί πάντοτε θετική πορεία.
Αν η κατάχρηση των φυσικών πόρων και δυνάμεων της φύσης οδήγησε σήμερα σε μια σχεδόν πλανητική οικολογική καταστροφή,  με συνέπεια κυρίως πάνω στην υγεία του ανθρώπου,  η κατάχρηση της Πληροφορικής εγκυμονεί ένα, κατά την γνώμη μας, μεγαλύτερο κίνδυνο: (α) τον περιορισμό της ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου στην κοινωνική ζωή του και στην  εργασία του,  καθώς και (β) τη σταδιακή διολίσθηση προς μια υποβάθμιση του πολιτικού μας πολιτισμού ελευθερίας και δικαιοσύνης, που έχει διεκδικηθεί με πολλές θυσίες. Στις μέρες μας έχουν γραφεί ένα πλήθος βιβλίων για τον δρόμο που οδήγησε στην οικολογική καταστροφή, όπως, για παράδειγμα, το βιβλίο του βρετανού φιλέλληνα Philip Sherrard με τίτλο «Ο βιασμός της Φύσης». Δεν επιθυμούμε να γραφούν στο μέλλον ανάλογα βιβλία για τον ηλεκτρονικό βιασμό της κοινωνικής ελευθερίας.
Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε και τα εξής. Το νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί, ενώ έχουν ακουσθεί από επισήμους αντιφατικές προτάσεις-προθέσεις για ορισμένα σημεία. Επομένως η συζήτηση περί της ΚΠ είναι, εκ των προτέρων, νεφελώδης. Από την άλλη πλευρά, όταν το νομοσχέδιο κατατεθεί, είναι πιθανόν ότι θα υπάρχουν λίγες δυνατότητες αλλαγών. Σημειώνουμε επίσης ότι η απόφαση για την εφαρμογή της ΚΠ πρόκειται να ληφθεί σε μια χρονική συγκυρία που τo λαϊκό σώμα είναι ξαφνιασμένο από την καταιγίδα οικονομικών  μέτρων, που δεν μπορεί καν να τα παρακολουθήσει, και, αυτή την περίοδο η έγνοια του είναι στραμμένη στην καθημερινή οικογενειακή επιβίωση. Επομένως χρειάζεται να δείξει η Πολιτεία  ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό στην ψυχή του λαού μας που κυριολεκτικά δοκιμάζεται.
Η ΚΠ, μαζί με τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αν εφαρμοσθεί, θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις μιας πλήρους υποταγής στην οικονομική ολιγαρχία που κατευθύνει τις πολιτικές επιλογές μέσα στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης.
Έχει διατυπωθεί ως αξίωμα, στα πλαίσια της κοινωνικής διαχείρισης των τεχνολογικών εφαρμογών, ότι «κάθε λάθος που είναι δυνατό να συμβεί, θα συμβεί  οπωσδήποτε». Η Αμερική και η πρώην Σοβιετική Ένωση, οι μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις του 20ου αιώνα, και σε επίπεδο υψηλής τεχνολογίας και διοικητικής ασφάλειας, υπέστησαν ολέθρια πυρηνικά ατυχήματα με εκρήξεις που επέφεραν τεράστιες απώλειες. Γι’ αυτό πολλές χώρες, αντιπαρήλθαν τον πειρασμό την φθηνότερη, αλλά επικίνδυνη λύση, και αποφάσισαν να μη χρησιμοποιήσουν πυρηνική ενέργεια (ανάμεσα σ’ αυτές και η Ελλάδα). Η αναλογία είναι μεταφορική, αλλά προφανής. Η υποχρεωτική συγκέντρωση ενιαίας ηλεκτρονικής πληροφορίας για κάθε πολίτη μέσω της ΚΠ, αφήνει ανοικτή την πόρτα για μια επίσης τρομακτική έκρηξη αποδέσμευσης της συγκεντρωμένης πληροφορίας: τον επικίνδυνο τραυματισμό ή και την απειλή θανάτου της ανθρώπινης ελευθερίας!
Πιστεύουμε ότι:
1. Η ελληνική Πολιτεία, ιδιαίτερα στη σημερινή κοινωνικο-οικονομική συγκυρία, χρειάζεται να εμπνεύσει μια νέα δυναμική στον λαόκαι στα πλαίσια αυτά χρειάζεται μια χρηστή διοικητική οργάνωση. Αυτό κατά την γνώμη μας είναι πρώτιστο και όχι ή υπό την πίεση καστάσεων, να προβεί σε βιαστικές μεταρρυθμίσεις, που αφήνουν την ανθρώπινη διάσταση της διοίκησης σε δεύτερο πλάνο, έχοντας τυφλή εμπιστοσύνη στην «αυτόματη» ηλεκτρονική διακυβέρνηση (με την οποία προσδοκάται ότι θα λυθούν οι ιστορικές δυσλειτουργίες της ελληνικής Διοίκησης!). Είναι φανερό ότι και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα οργανωθεί, θα επιτηρείται, θα αναπτύσσεται, θα «διασφαλίζεται», αλλά και θα απειλείται – εκτός από τους χάκερς – από  δημοσίους υπαλλήλους και  πολιτικούς, που ως άνθρωποι υποκείμεθα όλοι σε ενδεχόμενη διαφθορά, όπως αποδεικνύει και η σύγχρονη πραγματικότητα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.
2. Η εφαρμογή της ΚΠ θέτει βαθύτατα φιλοσοφικά, θεολογικά, κοινωνικά και πολιτικά ερωτήματα ως προς την πραγματοποίησή της ή τουλάχιστον ως προς την μορφή της, διότι το  παραμικρό λάθος σε μια απόφαση σήμερα, μπορεί να επιτρέψει μια έκρηξη μη αναστρέψιμων βλαπτικών συνεπειών στο εγγύς μέλλον. Επίσης σοβαρότατα ερωτήματα, στην ίδια γραμμή σκέψης, που μένουν προς απάντηση είναι τα εξής:
(1) «Εάν υπήρξε η δυνατότητα να παρακολουθείται το τηλέφωνο του έλληνα Πρωθυπουργού (!) – και υπήρξε πράγματι - τότε τι  μπορεί να εξασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων του απλού πολίτη;»
(2) Εάν αποφασισθεί η εφαρμογή της ΚΠ, με δεδομένο ότι η θρησκευτική πίστη του ανθρώπου έχει απαγορευθεί να συμπεριληφθεί - έστω και προαιρετικά - στην ταυτότητα του, ποια στοιχειώδης νομική, λογική και ηθική συνέπεια μπορεί να επιτρέψει να συμπεριληφθούν άλλα στοιχεία, πέραν των στοιχείων που υπάρχουν στα δελτία ταυτότητας; Δεν θα είναι τότε νομοθέτημα προσχηματικό ως προς τις προθέσεις του;
(3) Στελέχη της Ελληνικής Κυβέρνησης ανακοίνωσαν σε εκπροσώπους της Εκκλησίας (κατά δήλωση της ΔΙΣ 17/11/2010) ότι στην ΚΠ «θα περιέχονται μόνο τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου». Η δήλωση είναι επικίνδυνα ασαφής. Ποια προσωπικά στοιχεία θα θεωρηθούν «στοιχεία ταυτότητος», που θα εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της προσωπικής ζωής»; Μήπως και στοιχεία της πολιτικής (με την γενική έννοια του όρου) δράσης του πολίτη;
(4)  Εάν τελικά αποφασισθεί η εφαρμογή της ΚΠ, θα αντιδράσει με τον ίδιο τίμιο τρόπο κάθε ελληνική Κυβέρνηση στις πιέσεις ξένων ισχυρών παραγόντων να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της ΚΠ;
Με βάση τους ανωτέρω προβληματισμούς, αλλά και τις πολιτιστικές και πολιτικές αντιφάσεις και απογοητεύσεις που έχει δει τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός, και γενικότερα ο δημοκρατικός, ορθόδοξος και οικουμενικός πατριωτικός ελληνισμός, ζητούμε από την ελληνική Βουλή και την ελληνική Κυβέρνηση, να ζυγίσει πολύ προσεκτικά τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της πιθανής προώθησης της εφαρμογής της ΚΠ. Σε περίπτωση δε εφαρμογής της, οι πολιτικές ευθύνες της απόφασης πολλαπλασιάζονται και θα έχει εξαιρετική βαρύτητα κάθε πτυχή εφαρμογής του μέτρου.
Συμπερασματικά, η βελτίωση των υπηρεσιών του ελληνικού κράτους είναι αυτονόητο αίτημα όλων των ελλήνων. Δεν χρειάζεται επιχειρηματολογία. Η Πολιτεία μάλιστα είναι υπόλογος για την αδιανόητη έκταση της Γραφειοκρατίας.
Ζητούμε από την Κυβέρνηση:
1) να δώσει αξιόλογη παράταση στην προθεσμία της δημόσιας  διαβούλευσης (π.χ. μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2011),
2) να παρουσιάσει με παρρησία Έκθεση με τα θετικά στοιχεία του μέτρου και όλους τους πολύπλευρους και ανυποψίαστους στην πρώτη ματιά κινδύνους, που απειλούν το κοινωνικό σώμα με την χρήση της ΚΠ,
3) να εκθέσει με ακρίβεια πώς θεωρεί ότι θα αντιμετωπίσει τους πολυάριθμους αυτoύς κινδύνους,
4) να παρουσιάσει ένα απολύτως δεσμευτικό οικονομικό προϋπολογισμό για την πλήρη εφαρμογή της ΚΠ καθώς και, συγκριτικά, τον προϋπολογισμό για μια εναλλακτική δομή της δημοσίας διοίκησης με βάση το ανθρώπινο δυναμικό και νέα κατάλληλη θέσμιση για απομάκρυνση της Γραφειοκρατίας,  και
5) να ρωτήσει τον λαό με δημοψήφισμα άμεσης δημοκρατίας εάν αποδέχεται το μέτρο. Έτσι την ευθύνη οποιασδήποτε απόφασης θα φέρει άμεσα ο λαός.
Κάθε άλλη λύση, στα πλαίσια κομματικών βουλευτικών πειθαρχιών, και μάλιστα βιαστική αντιμετώπιση ενός μέτρου με τόσο μεγάλη κοινωνική επίπτωση, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και ενστάσεις για την σημερινή και αυριανή ποιότητα της δημοκρατίας μας.  Εάν μια προσβολή του ελεύθερου ελληνικού λαού με την  εφαρμογή της ΚΠ προστεθεί στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, είναι πολύ πιθανόν ο λαός αυτός να αντιδράσει – δεν γνωρίζουμε πώς και πότε -, και οι πολιτικοί, που δεν εγείρουν προσωπικό ανάστημα ευθύνης, να αντιμετωπίσουν  την  πολιτική, πνευματική και ιστορική τους καταδίκη.

Ξάνθη 9-12-2010

Ο π. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος είναι αναπλ. Καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης 

Οι θέσεις του Π. Σαράντη Σαράντου για την "Κάρτα του Πολίτη" (Το κείμενο της επιστολής του προς τον Μ. Αρχ..Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο)


Πρόκειται για  ένα κείμενο  σοβαρώτατου πνευματικού προβληματισμού πάνω  στο  μείζονος σωτηριολογικής αλλά και κοινωνικής σημασίας  ζήτημα  της επιβολής  κατοχής και χρήσης  της λεγομένης "Κάρτας του Πολίτη".Πριν  δοθεί  ως επιστολή προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, το κείμενο ετέθη  στη κρίση πλείστων Αγιορειτών Πατέρων ώστε με τις παρατηρήσεις τους και τις συμβουλές τους να  εμπλουτισθεί με τον απαιτούμενο για τις περιστάσεις συναινετικό τους  και ωφέλιμο λόγο.
Αυτό που  θα ευχηθούμε εμείς ως "Ορθόδοξο Παρατηρητήριο" είναι τα λόγια του Οσίου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου ( που έχουμε  θέσει ως υπότιτλο στο ιστολόγιό μας) μαζί με την αναδημοσιευόμενη επιστολή του Π. Σαράντη  να εισακουσθούν  απο την Ιεραρχία της Εκκλησίας μας ώστε  να νοιώσουν επιτέλους οι πιστοί ότι έχουν  την  στήριξη που ποθούν και ελπίζουν:

(Ο οποιοσδήποτε  χρωματικός ή άλλος τονισμός σημείων του  παρακάτω κειμένου έγινε απο το "Ο.Π")
Πρόν τόν
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον
Πρόεδρον τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Σεβασμιωτάτους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
διά τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ
κ. Κυρίλλου.
Μαρούσι 17-6-2010

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν Δεξιά Σας.

Ἐπιτρέψατέ μου νά Σᾶς ἀπασχολήσω μέ ἕνα θέμα καθόλου ἐλάσσονος σημασίας.
Ἐπειδή ὁ λαός μας μᾶς ἐρωτᾷ, ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε σοβαρά μέ τό θέμα, πού ἤδη ἄρχισε μέ τόν ΑΜΚΑ καί συνεχίζεται μέ τίς διαδικασίες θέσπισης τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἰσχυρίσθηκε κατά τό πρόσφατο παρελθόν, (23-10-2009 τρίτη συνεδρία ΔΙΣ γιά τό μήνα Ὀκτώβριο)1 ὅτι ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τοῦ ΑΜΚΑ. Ἐξέδωσε ὀλιγόλογη ἀνακοίνωση, ὅτι ὁ ΑΜΚΑ εἶναι ἕνας ἁπλός χρηστικός ἀριθμός καί δέν κινδυνεύει ἡ σωτηρία μας μέ τή λήψη καί τή χρήση τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ.
Λίγο νωρίτερα, στίς 17 Ἰουλίου 2009, εἴχαμε γράψει ἀπευθυνόμενοι πρός τήν Ὑμετέρα Μακαριότητα, ὅτι ὁ ΑΜΚΑ καθιερούμενος διά τοῦ Νόμου 3655/2008 ἄρθρο 153, συμφωνεῖ πρός τή νοοτροπία τῆς Συνθήκης Σένγκεν, μᾶς ὑποχρεώνει νά λάβουμε τήν Κάρτα Ὑγείας, ἐνῷ ταυτόχρονα μᾶς ἀπειλεῖ μέ ἀποκλεισμό ἀπό ὅλη τή ζωή καί τίς δραστηριότητές της, ἄν δέν τήν πάρουμε
Παράλληλα εἴχαμε ἀναλύσει τόν τρόπο δημιουργίας τοῦ ΑΜΚΑ ὁ ὁποῖος παραμερίζει τό βαπτιστικό μας, διά Μυστηρίου δεδομένο ὄνομα καί μᾶς ἀριθμοποιεῖ, ἀφοῦ ἡ Νέα Ἐποχή δέν μᾶς ἀναγνωρίζει ὡς πρόσωπα - ποῦ νά τό ξέρει αὐτό - ἀλλά ὡς ἀριθμητικές ἀπρόσωπες μονάδες.
Τώρα πιά, ὅσοι δέν ἔχουμε λάβει καί δέν χρησιμοποιοῦμε τόν ΑΜΚΑ – καί δέν εἴμαστε ἐλάχιστοι- ἀναγκαζόμαστε νά πληρώνουμε τά φάρμακά μας, ἀποκλειόμενοι σταδιακά ἀπ’ ὅλες τίς δυνατότητες ἀσφάλισης, γιά τήν ὁποία ἔχουμε πληρώσει ἄφθονα χρήματα ἐπί σαράντα ὁλόκληρα χρόνια.

Ὅμως οἱ ἐξελίξεις εἶναι ραγδαῖες.

Ἀκούγοντας τόν πρωθυπουργό νά ἀναπτύσσει τίς προγραμματικές του δηλώσεις, ἐκτός ἀπό τήν πρόσκληση τῶν πολιτῶν γιά συμμετοχή στήν προσπάθεια ἐξόδου ἀπό τήν κρίση καί τίς γενικές κατευθύνσεις τῆς κυβέρνησης σέ καίριους τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς, προσέξαμε τήν ἔμφαση πού ἔδωσε στή χρήση τῆς «ἠλεκτρονικῆς Κάρτας Ὑγείας»  ὡς βασικοῦ «ἐργαλείου» στήν ἐπίτευξη της  «ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης».  Σέ ἑπόμενες συνεντεύξεις του μιλάει γιά τήν ἠλεκτρονική Κάρτα Πολίτη..
Ἰσχυρίζεται ὁ Πρωθυπουργός, ὅτι στήν Κάρτα τοῦ πολίτη, μέ τήν ὁποία θά διασυνδέονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, θά ἐνσωματωθοῦν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, ἀλλά καί δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία (ἠλεκτρονικός ἰατρικός φάκελλος), ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία. Ἐπίσης στό μέλλον σχεδιάζεται νά ἐνταχθεῖ καί ἡ ἠλεκτρονική «ὑπογραφή» τῶν πολιτῶν. Σύμφωνα μέ τό χρονοδιάγραμμα, στόχος εἶναι νά ψηφιστεῖ μέσα στό καλοκαίρι καί ἡ «ἔξυπνη κάρτα» καί νά ἐνεργοποιηθεῖ τό 2011, ἐνῷ δέν ἀποκλείεται νά ἐφαρμοσθεῖ νωρίτερα στούς μετανάστες, καθώς ὑπάρχει σχετική εὐρωπαϊκή ὁδηγία.

Ἔχουμε ἀναπτύξει πολλές φορές τή θέση μας, ὅτι δηλαδή τό κύριο μέλημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι ἀκριβῶς ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ὑποδομῶν τῆς «ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης». 

Φυσικά ἡ εὐρύτατη καί παγκόσμια χρήση αὐτοῦ τοῦ ὅρου, ἀποτελεῖ ἕναν εὐφημισμό καί μία μάσκα ἀφοῦ στήν οὐσία πρόκειται γιά ἠλεκτρονική δικτατορία καί παγκόσμια ἠλεκτρονική τυραννία. Ὁ στόχος εἶναι ἡ ἐλαχιστοποίηση τῶν λαϊκῶν ἀντιδράσεων, τό «νανούρισμα» τῶν συνειδήσεων καί ἡ παιδαγωγία στήν ἐκκοσμίκευση καί τόν ὑλισμό-ἀτο-μισμό.
Ὁ ΑΜΚΑ καί ἡ Κάρτα Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης πού θεσμοθέτησε ἡ προηγούμενη κυβέρνηση εἶναι τά ἀπαραίτητα δομικά στοιχεῖα γιά τήν ὀργάνωση τῆς παγκόσμιας «ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης», γιά χάρη τῆς ὁποίας ἡ σημερινή κυβέρνηση ἵδρυσε καί ἀντίστοιχο ὑπουργεῖο. Αὐτό πού διαφαίνεται ἐκ τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι ἡ πρόθεση γιά ἔκδοση μίας νέας κάρτας, ἡ ὁποία, ὅπως ἀνέφερε, θά ὀνομάζεται «ἠλεκτρονική κάρτα ὑγείας» καί θά εἶναι ἀρκούντως ἐξοπλισμένη μέ τέτοια τεχνολογία, ὥστε νά μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται μέ «διαλειτουργικό» τρόπο στά πλαίσια τῆς ὁλοκλήρωσης τῆς «ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης». Εἶναι «ἡλίου φαεινότερον» ὅτι θά εἶναι μία ὑπερκάρτα ἡ ὁποία θά ἀντικαταστήσει ὅλες τίς κάρτες, τά βιβλιάρια, τά διαβατήρια καί τίς ἀστυνομικές ταυτότητες λίαν συντόμως. Τό τελικό ὄνομά της θά εἶναι «ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη».

Αὐτή ἡ κάρτα τοῦ πολίτη ἀσφαλῶς καί θά κυκλοφορήσει ἀντί τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. 

Ὁ καγκελάριος τῆς Γερμανίας Σρέντερ τό 2000 εἶχε προτείνει τή θέσπιση Κάρτας ἀσφάλισης, ἐφόσον οἱ Ἕλληνες ἀντιδροῦν στήν ἔκδοση ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Αὐτό ὅμως εἶναι σαφέστατη προσπάθεια ἐξαπάτησης τοῦ ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος γιά λόγους εὐαίσθητης Ὀρθοδόξης συνείδησης δέν θέλει τήν ἔκδοση καί παραλαβή τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, καθώς ἐπίσης καρτῶν ἀσφάλισης, ἀφοῦ καί αὐτές ὑποκαθιστοῦν τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες.
Ὁ κύκλος τῆς ἀποπεράτωσης τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, τά θεμέλια τῆς ὁποίας ἐτέθησαν ἤδη ἀπό τή συνθήκη Σένγκεν ἐδῶ καί χρόνια, ὅπως δείχνουν τά πράγματα κλείνει ἐντός ὀλίγου.

Ἤδη ἡ κυβέρνηση βιάζεται νά μᾶς ἐγκλωβίσει σ’ αὐτήν τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση δίνοντάς μας πρίν ἀπό τήν κάρτα τοῦ πολίτη μιά ἀκόμη ἠλεκτρονική κάρτα, πού θά μᾶς ....
«διευκολύνει» ὅπως ἰσχυρίζεται, νά μή συγκεντρώνουμε ἀποδείξεις ἀπό τίς διάφορες ἀγορές πού κάνουμε. Ἕνας νέος «μοναδικός κωδικός πελάτη», συνδυασμένος μέ τό ψηφιακό σύστημα ΕΑΝ-13 θά στέλνει τά δεδομένα τῶν ἀγορῶν μας ἠλεκτρονικά στήν ἐφορία μας, γιά νά φορολογηθοῦμε, χωρίς νά εἴμαστε ἀναγκασμένοι νά ζητᾶμε καί νά κουβαλᾶμε ἀποδείξεις στήν ἀρχή τῆς οἰκονομικῆς χρονιᾶς καταθέτοντάς τις μέ τή φορολογική μας δήλωση. Ὅπως ὅμως ἔχει ἀποδειχθεῖ τόσον ὁ τύπος κωδικοποίησης UPC-A, στίς ΗΠΑ καί Καναδᾶ, ὅσο καί ὁ ΕΑΝ-13, στόν ὑπόλοιπο κόσμο, περιέχουν τό δυσώνυμο ἀριθμό 666. Αὐτό ἄλλωστε ἔχει ὁμολογήσει καί ὁ George Laurer κατασκευαστής τοῦ ἤδη παλαιοῦ συστήματος UPC-Α. Στήν κατω��τέρω ἀπεικόνιση κωδικοποίησης ΕΑΝ-13 διακρίνονται ἐμφανῶς καί διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ οἱ 3 μπάρες, ἀρχή-μέση-τέλος, πού καταχωροῦνται στόν ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή ὡς 6-6-6.
Ὑπάρχουν ἐπιστημονικές μελέτες πού ἀποδεικνύουν τήν μέ συμβολικό τρόπο παρουσία τοῦ ἀριθμοῦ 666 στό πρότυπο ΕΑΝ-13 ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου θά ἐκδίδεται ὁ «μοναδικός κωδικός πελάτη».
Κυριότερες ἀπ’ αὐτές εἶναι οἱ τρεῖς μελέτες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου καί ἰδίως ἡ τρίτη ἀπό αὐτές πού φέρει τόν τίτλο «Ὁ γραμμικός κώδικας (BAR CODE) καί ὁ ἀριθμός 666, Μελέτη Γ΄ (23-6-97) Ἰερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 23 Ἰουνίου 1997». Στή μελέτη αὐτή συνεργάζονται ὁ ἱερομόναχος Λουκᾶς καί ὁ μοναχός Πρόδρομος, διπλωματοῦχος Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός. Ὁ π. Πρόδρομος χρησιμοποιεῖ τήν τεχνογνωσία του καί ἄφθονη βιβλιογραφία ξένων ἐρευνητῶν γιά νά τεκμηριώσει τή θέση του. Ἀφοῦ ὁλοκληρώνει ἐναργέστατα τήν ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τοῦ 666 στό ΕΑΝ-13, καταλήγει συμπερασματικά καί στά ἐξῆς λίαν ἐνδιαφέροντα:
«Καί μόνη ἡ χρησιμοποίησις τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, λόγῳ τῶν τρομακτικῶν δυνατοτήτων τῆς Πληροφορικῆς. Καί στήν περίπτωση ἀκόμη πού δέν θά ὑπάρχει τό 666 στίς ταυτότητες, ἡ παραλαβή τους σημαίνει τήν προσχώρησή μας σέ ἕνα παγκόσμιο ὁλοκληρωτικό σύστημα, τό ὁποῖο δέν ἀντιμετωπίζει τόν ἄνθρωπο ὡς Εἰκόνα Θεοῦ, ἀλλά ὡς «ὑποκείμενο» τῶν δεδομένων (Νόμος 2472/1997), πού σύντομα μπορεῖ νά καταστῇ ἀντικείμενο στά χέρια τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας ἤ καί αὐτοῦ κατόπιν τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ἡ χρησιμοποίησίς τους ὅμως θά εἶναι ἀποτρόπαια, ἐάν συσχετισθεῖ κατά τινα τρόπο καί μέ τόν ἀριθμό 666. Κανείς Χριστιανός, πού ἀναγνωρίζει καί σέβεται τήν μαρτυρία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στήν Ἀποκάλυψη, δέν μπορεῖ νά παραλάβει ταυτότητα πού νά ἔχει τόν συμβολισμό τοῦ Ἀντιχρίστου.
Πολλοί ἀρνοῦνται νά συσχετίσουν, ἀκόμη καί προφανεῖς συμβολισμούς τοῦ 666, ὅπως αὐτούς πού ὑποδεικνύει ἡ παροῦσα μελέτη, μέ τόν ἀριθμό πού σημειώνεται στήν Ἀποκάλυψη, τόν χξς΄. Δέν ἔχουν ὅμως δίκαιο. Διότι ὄχι ἡ ὕπαρξις ἀλλά καί αὐτή ἡ ὑποψία ὅτι κάποιος συμβολισμός τοῦ χξς΄ ἐνδέχεται νά ἔχει ἐμφιλοχωρήσει σέ κάποιο ἀντικείμενο καθοριστικό τῆς ταυτότητος τοῦ προσώπου, εἶναι ἀρκετή νά πείσει τούς Χριστιανούς νά ἀντιδράσουν ἀμέσως καί δυναμικῶς στήν χρησιμοποίηση τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ (πχ τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος).
Ἐπιβάλλεται μία τέτοια δυναμική ἀντίδρασις διότι ἡ παραλαβή τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου σημαίνει ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί σύνταξη μέ τόν διάβολο. Αὐτό φαίνεται ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἀποκαλύψεως (ιδ, 9-11), ἀλλά καί ἀπό τήν πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς χρόνους τῶν Μαρτύρων. Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες ὄχι μόνο δέν ἠρνοῦντο τόν Χριστό διά λόγου, ἀλλά δέν ἠνείχοντο οὔτε συμβολικῶς νά ἐνεργήσουν κάποια εἰδωλολατρική πράξη, διότι τοῦτο ἐσήμαινε γι’ αὐτούς ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.
Παρότι ἔχει δημοσίως λεχθεῖ ὅτι στίς νέες ταυτότητες δέν θά χρησιμοποιηθεῖ ὁ γραμμικός κώδικας τοῦ τύπου ΕΑΝ-13 καί UPC-Α, ἐν τούτοις τίποτε δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ βέβαιο.
Ἐκτός τούτου καί ὁ οἰκονομικός ὁλοκληρωτισμός πού ἐπιβάλλεται παγκοσμίως ἀπό τήν οἰκονομική ὀλιγαρχία σχετίζεται ἄμεσα μέ τόν γραμμικό κώδικα, ἔτσι ὥστε νά εἶναι πολύ πιθανή ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ λόγου τῆς Ἀποκαλύψεως περί ἀδυναμίας οἰκονομικῆς συναλλαγῆς ἀπό ἐκείνους πού δέν θά ἔχουν τήν ἠλεκτρονική πρόσβαση στό ἐπιβαλλόμενο σύστημα συναλλαγῆς...
Ἑπομένως ἡ ἔγκαιρη καί ὑπεύθυνη ἐνημέρωσις τοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ πρός τό παρόν τό πρῶτο βῆμα, ὥστε νά λάβει θέση ὑπεύθυνα καί μέ ἐπίγνωση τῶν συνεπειῶν της ἀπέναντι στό τόσο σοβαρό θέμα γιά τήν πίστη του καί τήν προσωπική του ἐλευθερία» (σελ 26-27).
Ἡ δική μας πνευματική ἀνησυχία ἐντείνεται, ὅταν πληροφορούμαστε, ὅτι στή γείτονα Ὀρθόδοξη Ρουμανία ὁ ὑπέργηρος ἅγιος γέροντας π. Ἰουστῖνος Πάρβου συμβουλεύει τούς πιστούς Ρουμάνους νά μή πάρουν τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα. Ἄς δοῦμε μία παράγραφο ἀπό τό κείμενο πού ἀπηύθυνε στό λαό στίς 14 Ἰανουαρίου 2009:
«Πιεζόμενοι ἀπό τό νόμο καί τήν κυβέρνηση οἱ Ρουμάνοι εἶναι ἀναγκασμένοι νά μποῦν σέ ἕνα σχέδιο ἐντοπισμοῦ καί ἐπιτήρησης, σέ ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο. Σχέδιο πού, στήν πράξη, κλέβει τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων. Ζητοῦν ἀπό τούς Ρουμάνους νά βάλουν πάνω στά διαβατήρια καί πάνω στά διπλώματα ὁδηγήσεως αὐτό τό βιομετρικό τσίπ, τό ὁποῖο περιέχει τό ψηφιακό ἀποτύπωμα καί τή φωτογραφία.
Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλα τά δεδομένα (πληροφορίες) κρύβεται μία ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσῳ τοῦ ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο. Ἡ καταγραφή τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κάνουμε μέ τά ζῶᾳ, εἶναι τό πρῶτο βῆμα ἀπό τά μέτρα πού παίρνουν γιά νά ἐλέγχουν ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο».(Anavaseis.blogspot.com)
Ὕστερα ἀπό αὐτές τίς σαφεῖς προτροπές τοῦ ἁγίου Γέροντος Ἰουστίνου ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας στή Συνεδρία τῆς 25-2-2009 πῆρε ἀπόφαση ἀπόλυτα σύμφωνη μέ τίς ὑποδείξεις τοῦ Ἁγίου Γέροντος, θεωρώντας ὅτι γιά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως δέν εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ πιστοί νά παραλάβουν τά βιομετρικά διαβατήρια.

Ἀπό τό παρελθόν ὑπῆρχαν πολλές μαρτυρίες, ὅτι ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666 θά ὑπάρχει στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἤ σέ ἀντίστοιχα ὑποκατάστατά τους.
Ἐνδεικτικά καταγράφουμε μαρτυρίες ὑπευθύνων, πού ὁμολογοῦν ὅτι θά ὑπάρχει ὁ κωδικός ἀριθμός 666 στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, γιά νά εἶναι ἀναγνώσιμες ἀπό τούς on line ὑπολογιστές τῶν διαφόρων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν.
Τό περιοδικό «Ὀρθόδοξη Μαρτυρία» τ. 107 δημοσιεύει μερικές τέτοιες μαρτυρίες πολιτικῶν καί δημοσιογράφων τῆς πατρίδας μας:
Λ. Παπαδήμας (Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν): Ὁμολόγησε σαφέστατα τή χρήση τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης: [Antenna-«Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας» τοῦ κ. Πρετεντέρη (σέ παράθυρο καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος) Μάρτιος 1997].
Θεόδωρος Πάγκαλος (Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν) σέ ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου Ν. Χατζηνικολάου, γιατί δέν ἀλλάζουν τό 666, ἐφ’ ὅσον ἀντιδρᾷ ἡ Ἐκκλησία καί ὁ λαός, ἀπήντησε:Δέν μποροῦμε νά τόν ἀλλάξουμε, διότι ἀλίμονο ἐάν ἐμεῖς περιέλθουμε στή λογική τοῦ νά ἀκοῦμε μιά χούφτα παράξενους ἀνθρώπους. [Mega - «Ἐνώπιος Ἐνωπίῳ» ἀμέσως μετά τήν ἐπικύρωση τῆς Συνθήκης Σένγκεν].
Παῦλος Σαρλῆς (Εὐρωβουλευτής Ν. Δημοκρατίας, ὑπέρμαχος τῆς Συνθήκης Σένγκεν): «Τό 666 θά ἐμπεριέχεται στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες… Εἶναι ἁπλό γιά τήν ὁποιαδήποτε κυβέρνηση ν’ ἀλλάξει τό ἠλεκτρονικό σύστημα καί νά χρησιμοποιήσει ἕνα ἄλλο σύστημα, τό ὁποῖο δέν θά περιέχει τόν ἀριθμό 666 ἐφόσον αὐτός εἶναι ὁ λόγος τῆς ἀντίδρασης πού ὑπάρχει γενικότερα». [Ἀπογευματινή 15-6-97 σελ. 24].
Ἠλίας Παπαδόπουλος (εἰσηγητής τῆς Συνθήκης Σένγκεν τοῦ ΠΑΣΟΚ) ἀπάντησε στόν ἰσχυρισμό τοῦ ἱερομονάχου Χριστοδούλου ὅτι στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες διά τῶν ὁποίων θά δοθεῖ ὁ Ε.Κ.Α.Μ. θά ἐμπεριέχεται ὁ 666… : «Θέλω νά παρατηρήσω ὅτι ὁ π. Χριστόδουλος εἶναι πάρα πολύ θετικός στήν συζήτησή του, μοῦ ἀπέδωσε τά πραγματικά γιά ὅ,τι ἀφορᾶ τό 666… εἴμαστε ὅμως στήν ἐποχή τῆς πληροφορικῆς καί δυνατός σάν κράτος εἶναι αὐτός πού ἔχει τίς περισσότερες πληροφορίες, παρά ἐκεῖνος πού ἔχει τούς ἐξοπλισμούς. Εἴμαστε λοιπόν ὑποχρεωμένοι νά μποῦμε στό σύστημα, διότι πρέπει νά δοῦμε καί τί θά γινόταν, ἐάν δέν μπαίναμε». (ΣΚΑΪ Εἰδήσεις 10-6-1997).
Ἰωάννης Λοβέρδος (δημοσιογράφος): «Ὁ ἀριθμός 666 θά βρίσκεται γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης στίς νέες ταυτότητες πού προβλέπονται συνεπείᾳ τῆς κύρωσης τῆς Συνθήκης Σένγκεν». Ἐφημερίς «Ἐπενδυτής» Σάββατο 14-6-97).
Γεώργιος Πασχαλίδης ( Ὑπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ). Καθησυχάζων τήν ἐπιτροπήν τῶν Ἀρχιερέων πού τόν ἐπεσκέφθησαν διά τό θέμα ἐδήλωσε: «Τό 666 δέν εἶναι κάτι κακό. Εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἀριθμός πρίν τό 667 καί μετά τό 665!». (ἐφημερίς «Ἐλευθεροτυπία» 11-6-97)
Χρήστος Νικολαΐδης (Δημοσιογράφος): «… εἰδικοί ἐπιστήμονες τοῦ τομέα προγραμματισμοῦ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἐπισημαίνουν πώς ἡ ἐμφάνιση τοῦ 666 σέ συστήματα πληροφορικῆς εἶναι τυχαία. Συγκεκριμένα ἀναφέρει, ἐμφανίζεται στό γραμμωτό κώδικα, ὄχι ἑνιαῖος, ἀλλά μέ τήν μεταφορική ἐμφάνιση τριῶν στοιχείων 6(ἕξι) στήν ταυτότητα κάθε καταναλωτικοῦ ἀγαθοῦ. Τό σχῆμα πού φέρει τήν ὀνομασία (6) ἀποτελεῖται ἀπό δύο γραμμές, μιά λεπτή καί μία πλατύτερη καί ἐπαναλαμβάνεται στήν ἀρχή, στό μέσον καί στό τέλος τοῦ κωδικοῦ…» (ἐφημερίς Ἀγγελιοφόρος» Τρίτη 17-7-97)
Ἠλίας Παπαδόπουλος (Εἰσηγητής Συνθήκης Σέγκεν). Ἀλίμονο ἐάν μιά εὐνομούμενη πολιτεία ὅπως εἶναι ἡ χώρα μας, ἡ ὁποία δέχεται νά ἀκούγονται ὅλες οἱ φωνές, παρασυρθεῖ καί ἐπηρεασθεῖ ἀπό μία ἐλάχιστη μειοψηφία ἡ
ὁποία θέλει νά μᾶς ἐπιβάλει ἕναν ἀριθμό, ἐπειδή ἔτσι νομίζει (ἐννοώντας τό 777 ἀντί τοῦ 666).(Κρατική Τηλεόραση ΕΤ3 ἐκπομπή «Ἀνιχνεύσεις»).
Γιατί τόσο ἐπίμονα εἶναι κολλημένοι οἱ ἄνθρωποι, ἐπώνυμοι καί μή, τῆς Νέας Ἐποχῆς σ’ αὐτόν τό μοναδικό γι’ αὐτούς, δυσώνυμο γιά μᾶς, ἀριθμό; Ἄν οἱ ὑπολογιστές χρειάζονται τριψήφιο κωδικό ἀριθμό γιά νά λειτουργήσουν καί νά διασυνδέονται διακυβερνητικά, ἐμεῖς ὡς χριστιανοί, ἄν συμφωνούσαμε κατά τά ἄλλα τά τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, θά προτείναμε 999 ἀριθμούς. Ποῖοι εἶναι οἱ κολλημένοι; 
Οἱ χριστιανοί πού ἀντιδροῦν σέ ἕνα καί μόνο ἀριθμό, τόν 666 καί δέχονται τούς 999, ἤ οἱ νεοεποχῖτες πού ἐπιμένουν μόνο στό σατανικό 666 καί δέ δέχονται τήν πλειάδα τῶν 999 ἀριθμῶν;

Τό ἄγριο ἀπάνθρωπο καί μοχθηρό πρόσωπο πάντως τῆς Νέας Ἐποχῆς ἀποκαλύπτεται μέσα σ’ ὅλο τό φάσμα τῆς κατασκευασθείσης κρίσεως. 

Πιεζόμαστε ὅλοι οἱ πολῖτες φοβερά στά οἰκονομικά μας, ἐνῷ παράλληλα ἐπικρέμαται ἐπί τῶν κεφαλῶν μας ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἡ Νέα Ἐποχή ἐπισπεύδει τίς διαδικασίες ὥστε τελικά νά γίνει ἀποδεκτό τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου.....
Φαίνεται λοιπόν ὅτι καί στήν κάρτα τοῦ πολίτη, ἀλλά καί στό μελλοντικά ἐμφυτεύσιμο στό σῶμά μας τσιπάκι θά ἐμπεριέχεται ὁ δυσώνυμος ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου, τό 666 πού θά ἐμφυτευθεῖ στό σῶμα μας. 
Ἤδη στίς ΗΠΑ διά νόμου προωθεῖται γιά λόγους ὑγείας πρῶτον ἡ καταγραφή ὅλων τῶν ἰατρικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν καί δεύτερον ἡ ἐμφύτευση μικροτσίπ στό χέρι (Healthcare Bill HR 3200/ pp 1001-1008), γιά τό ὁποῖο ὅμως ὑπάρχουν πολλές ἀντιδράσεις καί οἱ πολῖτες καταφεύγουν στή δικαιοσύνη.
Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις καί ἡ βιασύνη τῆς κυβέρνησης γιά τήν ἐπίσπευση ἀπό 1ης Μαΐου 2010 τῶν λεπτομεριῶν γιά τήν ἔκδοση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, ἐπιβεβαιώνει τίς ὑποψίες μας.
Συγκεκριμένα τήν Τετάρτη 21 Ἀπριλίου τοῦ 2010 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στό Μέγαρο Μαξίμου ἀπό τόν πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, ἀπό ἁρμόδιους ὑπουργούς καθώς ἐπίσης καί γενικούς καί εἰδικούς γραμματεῖς. Ὁ πρωθυπουργός ζήτησε νά ἐπισπευθοῦν ἀπό τήν 1η Μαΐου καί νά ξεκινήσουν οἱ ἐργασίες τῶν ἐπιτροπῶν πού θά ἐξετάσουν:
Τή διαλειτουργικότητα τῶν ἐθνικῶν μητρῴων στοιχείων πολιτῶν.
Τή δημιουργία καταλλήλου νομικοῦ πλαισίου.
Τή δημιουργία καί ἑτοιμότητα τῶν ἀπαραιτήτων ὑποστηρικτικῶν ὑποδομῶν.
Τήν ἐπιλογή τεχνικῶν προδιαγραφῶν πού θά εἶναι σύμφωνες μέ τά εὐρωπαϊκά πρότυπα, ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ἡ διαλειτουργικότητα τῆς κάρτας στό πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (διακήρυξη Ὑπουργῶν γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση).
Ἡ ἔκδοση τῶν καρτῶν τοῦ πολίτη θά γίνει σέ δύο φάσεις:
α. ἀπό 18 ἐτῶν καί ἄνω καί
β. ἀπό 12 ἐτῶν ἕως 18.
Ἡ δαπάνη θά καλυφθεῖ ἀπό κοινοτικούς πόρους τοῦ ΕΣΠΑ καί συγκεκριμένα ἀπό τά Ἐπιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» καί «Ψηφιακή Σύγκλιση». Κάθε πολίτης θά συμμετάσχει στή δαπάνη μέ 5€.
Στό τέλος τέλος ἄς δείξουν οἱ καλοπροαίρετοι ἐκλεγμένοι ἀπό τό λαό μας ὀρθόδοξοι βουλευτές μας καί οἱ ἀρχηγοί τους τήν καλή τους διάθεση πρός τούς συνειδητούς ὀρθοδόξους χριστιανούς, πού σίγουρα θά ἀρνηθοῦν νά πάρουν καί νά χρησιμοποιήσουν τήν ἠλεκτρονική Κάρτα τοῦ Πολίτη. 
Γιατί μόνο μιά χούφτα μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, κατευθυνόμενοι μάλιστα ἀπό ὀργάνωση τοῦ ἐξωτερικοῦ μέ σκοτεινούς καί ἀντεθνικούς στόχους, ἐξαιροῦνται ἀπό τήν κυριώτερη ὑποχρέωσή μας, τήν ὑπεράσπιση τῆς πατρίδας;
Τρία ἑκατομμύρια καί πλέον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀντέδρασαν ἐνυπογράφως γιά τό ἥσσονος σημασίας θέμα, πού ἦταν ἡ ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες, θέμα ἁπλῆς ἔλλειψης ὁμολογίας. Κατά μείζονα λόγο ἐξεγείρεται ἡ συνείδηση πολλῶν Ὀρθοδόξων μέ τήν κάρτα τοῦ πολίτη πού περιέχει τό 666 καί σημαίνει ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί συστράτευση μέ τόν Ἀντίχριστο. Θά στερηθοῦν λοιπόν οἱ Ὀρθόδοξοι τό δικαίωμα τῆς ἐπίκλησης λόγων θρησκευτικῆς συνείδησης, καί τῆς δυνατότητας ὁμοίου χα-ρακτηρισμοῦ ὡς ἀντιρρησιῶν συνείδησης; Δέν θά πρέπει νά τούς δοθεῖ μιά ἐναλλακτική, νόμιμη λύση;
Ἐπίσης ἰδιαίτερα προνόμια μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἑλληνική πολιτεία ἀπολαμβάνουν οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Θρᾴκης, οἱ Ἑβραῖοι καί οἱ Ρωμαιοκαθολικοί στήν Ἑλλάδα. Δέν μποροῦν λοιπόν τόσο οἱ Ἕλληνες ἐκπρόσωποί μας στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, ὅσο καί οἱ ξένοι νά δείξουν λίγη - ἐλάχιστη ἀνοχή στούς πιστούς Ἕλληνες πού θά ἀρνηθοῦν τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη; Θά ἐξοντωθοῦν μέ τή σιωπηρή συγκατάβαση καί τῶν δικῶν μας καί τῶν ξένων νεοεποχιτῶν;
«Ἤδη ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Ἀθηνῶν μέ τίς ἐπιστημονικές του ἐπιτροπές ἐξετάζει τή συμβατότητα τῶν διατάξεων τοῦ Μνημονίου πρός τό Σύνταγμα, τίς εὐρωπαϊκές Συνθῆκες καί τήν ΕΣΔΑ, καί ἄν οἱ περικοπές κοινωνικῶν δικαιωμάτων εἶναι συμβατές μέ τό κοινωνικό κεκτημένο, μέ τή συνταγματική καί ὑπερνομοθετική προστασία, πού θεσπίζονται ἀπό τά κείμενα αὐτά» (ἐφ. Καθημερινή 27-06-2010 σελ 26 Ἄρθρο τοῦ κ. Δημητρίου Χ. Παξινοῦ, Προέδρου Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν). Στό πλαίσιο τῆς συρρίκνωσις τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων δέν ἐντάσσονται αὐτονόητα καί οἱ δικοί μας προβληματισμοί γύρω ἀπό τά θέματα πού ἐπεξεργαζόμαστε;
Συμπεράσματα – Προτάσεις
1.
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν θά πρέπει ἁπλᾶ καί μόνο νά παραπέμψει τό θέμα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη σέ μιά ἐπιτροπή π.χ. νομοκανονικῶν θεμάτων, γιά νά μᾶς ξαναπεῖ λακωνικά, ὅτι δέν κινδυνεύει ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.
2.
Ποτέ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ἦταν ἀρνητική στή χρήση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν χρησιμοποιοῦν τά ἀγαθά αὐτῆς τῆς τεχνολογίας. Εἴμαστε ὅμως ἐντελῶς ἀντίθετοι στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση, ὅπως αὐτή ὀργανώνεται σήμερα γιά νά ἐντάξει ὅλους μας, κληρικούς καί λαϊκούς, μοναχούς καί μοναχές στό ἀντίχριστο παγκόσμιο κράτος· ἀντίθετοι στή κατάλυση τοῦ θεοσδότου δώρου τῆς ἐλευθερίας μας.
3.
Ἡ Παγκόσμια Κυβέρνηση δέν ἐπιθυμεῖ νά ἀφήσει τίποτα στήν «τύχη», δηλαδή στά χέρια τοῦ Θεοῦ κατά τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ θά πρέπει νά ἐξαφανιστεῖ, ὥστε ἀποκομμένος ὁ ἄνθρωπος, ἀναγκαστικά καί ἐθελοντικά ἀπό τή ζωηφόρο βοήθεια καί στήριξη τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, νά γίνει ἕνας χρήσιμος «χαζοχαρούμενος» στήν παγκόσμια φυλακή καί, ὅταν πεθάνει, ἕνα ἀκόμα κομμάτι κρέας γιά ἀποτέφρωση … Ὁ Ἕλληνας θά σφραγισθεῖ καί θά ἁλυσοδεθεῖ μέ ὅπλα τήν οἰκονομία και τήν ψηφιακή τεχνολογία, ὥστε νά μή κινδυνεύει μελλοντικά τό σύστημα ἀπό τίς «ἀναρχικές» ὀρθόδοξες ἀντιλήψεις.
4.
Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη δέν θά εἶναι ἕνας ἁπλός χρηστικός ἀριθμός. Τό ἐμπεριεχόμενο σ’ αὐτήν τσίπ θά ἐξασφαλίζει τή δυνατότητα πρόσβασης σ’ ὅλες τίς δραστηριότητες τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.
5.
Χωρίς τόν ΑΜΚΑ, μά κυρίως χωρίς τήν κάρτα ἀσφάλισης ἤ ἐπί τό πληρέστερον χωρίς τήν ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη, δέ θά μπορεῖ νά ἔχει ὁ πολίτης ἀσφάλιση, δέ θά μπορεῖ νά πληρώνεται, νά πληρώνει καί νά συναλλάσσεται μέ τούς λοιπούς ἀνθρώπους καί τούς διαφόρους φορεῖς· χωρίς αὐτήν δέν θά μπορεῖ πουθενά νά δικαιωθεῖ. Εἶναι προφανέστατη ἡ ὁμοιότητα τῶν συνεπειῶν ὅλων ὅσων ἀρνηθοῦν νά χρησιμοποιήσουν τήν κάρτα τοῦ πολίτη μέ ὅσα λέει ἡ Ἀποκάλυψη στό 13ο κεφάλαιο στίχο 17 γιά ὅσους ἀρνηθοῦν τό σφράγισμα: «… ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ».
6.
Ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση ἀπό ποιόν ἄρχοντα καί ἀπό ποιά κυβέρνηση θά κατευθύνεται; Ἐφόσον θά εἶναι διακυβέρνηση, ὅπως περιγράφεται καί ἀσκεῖται μέ τά τωρινά δεδομένα, σημαίνει, ὅτι ἐντασσόμαστε (ὑπαγόμαστε) χωρίς νά τό πολυκαταλαβαίνουμε, στήν παγκόσμια κυβέρνηση, πάντως ὄχι στή δική μας Ἑλληνική κυβέρνηση. Σχετικά πρόσφατα ἀκυρώθηκε ἡ ἀξία καί τό νόημα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Ἡ Βουλή αὐτοκαταργήθηκε, ἀφοῦ ἔδωσε στόν Ὑπουργό Οἰκονομίας τό δικαίωμα νά ὑπογράφει ὅλες τίς συμβάσεις μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, τό ΔΝΤ κλπ. σχετικά μέ τό δανεισμό τῆς χώρας μας, καί τά σκληρά μέτρα, χωρίς αὐτές οἱ συμβάσεις τοῦ ὑπουργοῦ νά κυρώνονται ἀπό τή Βουλή! Ἁπλῶς, ἀφοῦ ὑπογράφει τίς σχετικές συμφωνίες, θά τίς φέρνει στή Βουλή γιά «ἐνημέρωση καί συζήτηση»!!! Πρόκειται γιά ματαίωση κάθε δημοκρατικῆς ἀρχῆς. Μετά τήν προδοσία τοῦ ἔθνους μας καί τῆς δημοκρατίας ἀσυγκράτητοι ὁρμοῦν στό πιό εὐαίσθητο σημεῖο τῆς συνειδήσεως τοῦ Ἕλληνα, στή θρησκευτική, ὀρθόδοξη συνείδησή του. Ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’80 παλεύουν νά ἐπιβάλουν μιά ἀντίχριστη ταυτότητα πού νά συνδυάζει τήν ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου, τήν παρακολούθηση, τό φακέλλωμα καί τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666. Συνεχῶς μᾶς ζαλίζουν μέ τόν ΕΚΑΜ πρῶτα, τόν ΑΜΚΑ ὕστερα, τήν Κάρτα Πολίτη καί τόν μοναδικό κωδικό πελάτη τώρα τελευταῖα.
7.
Ἤδη ἔχουμε στίς μέρες μας τήν πρώτη ἁπτή καί κραυγαλέα ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς διακυβέρνησης μέσῳ τοῦ Δ.Ν.Τ. Στήν κοινή ὑπουργική ἀπόφαση τῆς 4ης Ἰουνίου 2010 «γιά τήν ἀπογραφή στό δημόσιο τομέα» τό πρῶτο πού λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν εἶναι [οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παραγράφου 1β τοῦ Νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α/10) «Μέτρα γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ μηχανισμοῦ στήριξης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπό τά κράτη μέλη τῆς Ζώνης τοῦ εὐρώ καί τό ΔΝΤ»]. Ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, καθώς καί ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι, οἱ πρεσβύτεροι καί οἱ διάκονοι θά πρέπει νά δώσουμε πολλά εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα γιά νά μποροῦμε νά μισθοδοτούμαστε. Σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ὅλα αὐτά μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης θά εἰσαχθοῦν στήν ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη, πού θά ὑποχρεωθοῦμε νά πάρουμε γιά νά μισθοδοτούμαστε. Εἶναι δυνατόν νά φτάσουμε σ’ αὐτό τόν εὐτελισμό οἱ κληρικοί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; Νά χρησιμοποιοῦμε ἄνετα τήν κάρτα τοῦ Ἀντιχρίστου, μέ τό σύμβολό του, μέ τόν ἀριθμό δηλαδή τοῦ ὀνόματός του;  
Ποιός κυβερνάει πλέον τήν Ἑλλάδα; Ποιός θεσμοθετεῖ τούς νόμους; Ἄλλοι διακυβερνοῦν… Ἀπεργάζονται οἱ ἐκλεγμένοι ἀντιπρόσωποί μας ὡς δήμιοι τήν καταστροφή, τήν πτώχευση τῆς χώρας μας, πού ὑπῆρξε ἡ ἐνδοξότερη, πολυπολιτισμικότερη καί δημοκρατικότερη χώρα τῆς οἰκουμένης.
8.
Ποιός ἔδωσε αὐτά τά δικαιώματα καί αὐτές τίς ἁρμοδιότητες στήν παροῦσα κυβέρνηση;Μήπως ἐνδιάμεσα ἔγινε κάποιο δημοψήφισμα γιά νά παραχωρήσει ἡ κυβέρνησή μας ὡς τελείως ἀδέξια τή διακυβέρνηση τῆς πατρίδας μας στούς ξένους;
9.
Ἐφόσον κόβονται μισθοί, συντάξεις, ἐπιδόματα, παροχές, εὐνοϊκοί ὅροι στούς πολύτεκνους καί στούς ἀδύνατους· ἐφόσον σκληραίνουν τά φοροεισπρακτικά μέτρα· ἐφόσον θά κλείσουν ἤ θά συγχωνευθοῦν νοσοκομεῖα· ἐφόσον ἡ ἀσφαλιστική κάλυψη τῶν δῆθεν ἀσφαλισμένων πολιτῶν θά εἶναι πολύ πενιχρά· σέ τί θά μᾶς χρειάζεται ἡ κάρτα ἀσφάλισης ἤ κάρτα τοῦ πολίτη; Οὔτε ἀσφάλιση θά ἔχουμε, οὔτε χρήματα, οὔτε ἐλεύθερη πρόσβαση στήν ἐλεύθερη ἀγορά πραγμάτων καί δραστηριοτήτων.
10.
Ἄρα ὁ πολύ ἐπίμονος στόχος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης εἶναι νά συγκεντρώνονται ὅλα τά δεδομένα κάθε πολίτη. Μέσῳ τῶν διαφόρων κωδικῶν τοῦ τσίπ θά ἐπικοινωνοῦν ἠλεκτρονικά, δηλαδή ἄμεσα, αὐτόματα, οἱ διάφορες ὑπηρεσίες καί οἱ διάφοροι φορεῖς, οἱ ὁποῖοι θά παίρνουν τά προσωπικά δεδομένα μας στίς τράπεζες δεδομένων καί θά «παρέχουν τίς ἐξυπηρετήσεις» πού θά χρειαζόμαστε λαμβάνοντας ὅσες πληροφορίες χρειάζονται γιά τόν κάθε πολίτη. Τό προφίλ τοῦ κάθε πολίτη, ὅσο καί νά μᾶς διαβεβαιώνουν γιά τό ἀντίθετο, θά μπορεῖ νά εἶναι ἄμεσα προσβάσιμο καί ἀναγνώσιμο καί ἴσως καί ἐπεξεργάσιμο ἀπό οἱονδήποτε, ἱκανό καί ἐπιτήδειο νά ἀναγνώσει καί νά ἐπεξεργαστεῖ τά προσωπικά μας δεδομένα.
11.
Ἐκτός τούτων ὅμως οἱ τεχνοκράτες ἐπιστήμονες ἔχουν παραδεχθεῖ, ὅτι ἐκτός τῆς παθητικῆς λήψεως καί δόσεως δεδομένων, τά τσιπάκια λειτουργοῦν καί δυναμικά. Μποροῦν νά ἐπηρεάσουν τόν κάτοχο τοῦ τσίπ, μά κυρίως τόν ἔχοντα ἐνσωματωμένο τό τσίπ στό χέρι του ἤ στό μέτωπό του. Μποροῦν δηλαδή μέσῳ διαφόρων τρόπων νά μεταφέρουν ἀσθένειες στό σῶμα – προσπαθώντας ἐνδεχομένως, νά μειώσουν τό προσδόκιμο τῆς ζωῆς τῶν ὑπεργήρων ἤ ἴσως καί ἄλλων ἀνθρώπων - ἤ νά ἀλλοιώσουν τή δυνατότητα καί ποιότητα σκέψεων, βούλησης, ἀποφάσεων καί δράσεων τῶν ὑπό χεῖρας αὐτῶν ἀνθρώπων. («Ἡ Εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας» σελ.101 κ.ἐξ.)
12.
Τά συστήματα καί τά τσιπάκια μέ τόν bar code τοῦ προτύπου ΕΑΝ- 13 καί UPC-A θά εἶναι πιά τόσο πρωτόγονα καί ξεπερασμένα, πού θά ὠχριοῦν μπροστά στίς δυνατότητες χώρου καί τρόπου δράσης τῶν ἐξελιγμένων ἠλεκτρονικῶν τσίπ, καί δή τῶν ἐνσωματωμένων στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου μιλάει μέ μεγάλο ἀποτροπιασμό γιά τό χάραγμα πού ἑκούσια θά δεχθοῦμε ὡς ἄρνηση τῆς εἰς Χριστόν πίστεώς μας.
13.
Συνελόντι εἰπεῖν, ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση μᾶς ὑπάγει στό παγκόσμιο ἀντίχριστο κράτος μειώνοντας καί ἐξαφανίζοντας τήν ἔννοια καί τήν ὕπαρξη συγκεκριμένης ἐθνικῆς κυβέρνησης, πού θά ἔχει τελείως ἀποχωρισθεῖ καί ἀποταυτισθεῖ ἀπό τό Χριστό καί τό χριστιανικό τρόπο ζωῆς. Τά πάντα καί οἱ πάντες θά διακυβερνῶνται ἀπό τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ καί τόν Ἀντίχριστο μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Θά παραδώσουμε τούς πιστούς μας σ’ αὐτή τή διακυβέρνηση τοῦ Ἀντιχρίστου πού ὁδηγεῖ κατ’ εὐθεῖαν στήν ἀπώλεια;
14.
«Τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστώς ἐν τόπῳ Ἁγίῳ». Αὐτή ἡ παγκόσμια κυβέρνηση θά περιλάβει στούς δαιμονικούς καί ἀντίχριστους κόλπους της καί ὅλες τίς θρησκεῖες μέ σκοπό νά καθυποτάξει ἀκόμα καί τή μοναδική σέ ἀλήθεια ὀρθόδοξη πίστη καί Ἐκκλησία. Πρόσφατο παράδειγμα ἔχουμε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ρωμαίου Ποντίφηκα στόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, ὁ ὁποῖος τόν δέχτηκε ὡς ἀρχηγό ὅλων τῶν θρηκειῶν, ἐνῷ δέ δέχτηκε τόν Οἰκου-μενικό Πατριάρχη. Βέβαια δέν μπορεῖ ποτέ νά ὑποτάξει τήν Ὀρθοδοξία, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διαβεβαίωσε: «πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Πολλοί πάντως «πιστοί» ἤδη ἔχουν τρομοκρατηθεῖ μέ τά οἰκονομικά μέτρα. Πῶς στή συνέχεια θά ἔχουν τή νηφαλιότητα νά ἀξιολογήσουν σωστά τά περί ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης;
15.
Εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐπανειλημμένα μιλήσει ξεκάθαρα καί ὁμολογιακά μέ παρεμβάσεις καί Ἐγκυκλίους της πρός τόν πιστό λαό (πχ 2641/98), τόσο ἐναντίον τῆς καταρράκωσης τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τῆς ἐλευθερίας του διά τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ὅσο καί κατά τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἀντιχρίστων συμβόλων, συγκεκριμένα τοῦ δυσώνυμου 666, πού πιθανότατα αὐτές θά περιέχουν. Ἀλλά θεωροῦμε ὅτι ἐπιβάλλεται νά ἐπαναλάβει ἡ Ἐκκλησία τίς προτροπές της καί μάλιστα ἐντονώτερα καί δυναμικώτερα, πρός συνετισμό τῶν κρατούντων, ἀλλά καί πρός στηριγμό τῶν πιστῶν. Αὐτό ὀφείλει νά γίνει:
α. λόγῳ τῆς ὕπαρξης πολλῶν, ἀκόμα καί ἐντός τῶν κόλπων της, οἱ ὁποῖοι ἀφελῶς ἤ πονηρῶς ἰσχυρίζονται ὅτι, ναί μέν κάποτε ἡ Ἐκκλησία εἶχε ἀντιδράσει, ὅμως τώρα δέν διαφωνεῖ, ἀλλά σιωπηρῶς συμφωνεῖ, ἤ τοῦλάχιστον ἀνέχεται καί οἰκονομεῖ. Δίνουν ἔτσι τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι σάν τόν «φοῦρνο τοῦ Χότζα» καί ἔχει τή δουλοπρέπεια νά στρέφεται - ἀκόμα καί σέ θέματα πίστεως - ἀνάλογα πρός τίς ἑκάστοτε πιέσεις ἤ ἀνταλλάγματα.
β. Λόγῳ τῆς ἀκάθεκτης ὁρμῆς καί βίας τῆς Πολιτείας νά ἐπιβάλει μαζικά ὅ,τι ἀπό τό 1986 (πρβλ. νόμο 1599/1986 τοῦ ὑπουργοῦ Κουτσόγιωργα) ἀναγκαζόταν ἀπό τήν στάση τῆς Ἐκκλησίας νά «παγώνει» καί νά ἀναβάλει, ἐκμεταλλευόμενη τώρα τήν οἰκονομική κρίση ἀλλά καί τή σιγή τῆς Ἐκκλησίας.
16.
Ἡ ἠθική, ψυχολογική, πνευματική, σωματική καί οἰκολογική μόλυνση θά εἶναι ἐκτεταμένη καί παγκόσμια. Τό 666, τό πλέον ἐκφραστικό σύμβολο τοῦ Διαβόλου καί τοῦ Ἀντιχρίστου θά ἔχει τή δύναμη – παραχώρηση ἐκ τοῦ Θεοῦ διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν τῶν ἀνθρώπων - νά μολύνει γῆ καί θάλασσα, βουνά καί πεδιάδες, μαζί μέ ὁλόκληρη τήν παγκόσμια κοινότητα πού θά ἔχει προσκυνήσει τό θηρίο. Καί μόνο αὐτοί πού θά ἀρνηθοῦν νά λάβουν τό χάραγμα θά συνεορτάσουν μέ τό ἐσφαγμένο Ἀρνίο στή Βασιλεία Του, ὅταν θά καταλυθεῖ ἡ τελικά εὔθραυστη παγκόσμια κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου.
17.
Πρίν λοιπόν θεσμοθετηθεῖ ἡ ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη καί μετά ἀπό αὐτήν τό ἐπάρατο χάραγμα, ἡ ὀρθοτομοῦσα τόν Λόγο τῆς Ἀληθείας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἡ Μητέρα καί τροφός μας, δέν πρέπει νά ἀρθρώσει τό λόγο τῆς Ἀληθείας Της καί νά δώσει ὀρθές κατευθύνσεις στά τέκνα της;
Πρῶτος καί ἱκανότατος στήν παγκόσμια διακυβέρνηση θά ἦταν ὁ Κύριός μας ἤ πρίν ἀπό τό πάθος Του ἤ καί μετά ἀπό τό σταυρικό Του μαρτύριο. Θά μποροῦσε, ὅταν περιπαίζοντάς Τον οἱ ἀσεβέστατοι σταυρωτές Του τοῦ ἔλεγαν «εἰ υἱός εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπό τοῦ σταυροῦ, ἵνα πιστεύσωμεν»(Μτ. κζ΄ 40), νά ἐπιβάλει μιά παγκόσμια διακυβέρνηση, πού νά εἶναι οἱ πάντες πανευτυχεῖς, ἀφοῦ θά διαβεβαιώνονταν ἀτράνταχτα γιά τήν ἀξία Του καί γιά τή «θεϊκή» δύναμή Του.
Ὅμως ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας προτίμησε νά μή φθάσει ἀκόμα καί σ’ αὐτήν τήν ὕψιστη «θεϊκή» θαυματουργία, ἀκριβῶς ἐπειδή τοιουτοτρόπως θά ἀκύρωνε τήν ὑψηλή ποιότητα τῆς ἐκλεκτῆς ἐλευθερίας, πειθαναγκάζοντας ἅπαντας νά τόν ὑπακούουν τυφλά ὡς κουρδισμένα ἀμίλητα καί ἀκούνητα ἀνθρωποειδῆ στρατιωτάκια.
Ἡ παροῦσα ὕπουλα ὑφέρπουσα καί ἁπλουμένη παγκόσμια ἠλεκτρονική διακυβέρνηση εἶναι ἔργο τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἔργο τοῦ Διαβόλου, μέ ἀντίθετη νοοτροπία ἀπό τοῦ Κυρίου μας, μέ τή νοοτροπία ἐπιβολῆς μιᾶς παγκόσμιας ἀσφυκτικῆς δικτατορίας. (Ὅρα πολέμους Σερβίας, Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Παλαιστίνης). Εὐτυχῶς πού μαινομένη ἡ Νέα Ἐποχή καί ἐπειγομένη, ἀποκαλύπτει ἀδέξια καί ἄκομψα τό δολοφονικό πρόσωπό της καί ἄθελά της μᾶς ξυπνάει ἀπό τόν ὕπνο τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος.
Ἄν, παρ’ ἐλπίδα, ἡ μητέρα διοικοῦσα Ἐκκλησία μας ὀλιγωρήσει καί σιωπήσει στήν παροῦσα πνευματική θεομηνία, τί ἀπάντηση θά δίνουμε στούς πιστούς μας; 
Τί θά πῶ στά ὀκτώ σαρκικά μου παιδιά, στά δεκαπέντε ἐγγόνια μου, στούς λοιπούς συγγενεῖς μου, στά πνευματικά μου παιδιά, στούς ἐνορίτες μου, στούς ἀνά τήν πατρίδα μας ἱερεῖς, πρώην μαθητές μου;
Ἀναλογίζομαι, προβληματίζομαι:
Ἄν ἐπώνυμοι καί μή λαϊκοί, εἶναι ἀποφασισμένοι, γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους καί ἐπειδή ἔχουν ἐντονότατο συνειδησιακό πρόβλημα λόγῳ τῆς ἀκεραίας ὀρθοδόξου πίστεώς τους, σέ καμιά περίπτωση νά μή πάρουν τήν ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη, τότε πῶς εἶναι δυνατόν ἡ ἐλαχιστότητά μου, νά ἀποδεχθεῖ αὐτόν τόν ποταπό δαιμονικό συμβιβασμό; 
Δέν εἶναι τεράστια ἡ εὐθύνη μου ὡς πνευματικοῦ πατρός;
Θά ἀναγκασθῶ, καθώς ἐπίσης καί ἄλλοι πνευματικοί πατέρες, πού ἐναγωνίως προσεύχονται, νά ἐνεργήσουμε σύμφωνα μέ τή συνείδησή μας καί τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων σ’ αὐτό τό τόσο λεπτό καί σοβαρό θέμα.
Θερμότατα Σᾶς παρακαλῶ, Μακαριώτατε, καί Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μή μᾶς ἀφήσετε χωρίς ἀπάντηση.
Μετά τοῦ ἐν Χριστῷ προσήκοντος σεβασμοῦ
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημ. Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.
Υ.Γ. α. Εὐσεβάστως Σᾶς ἐπισυνάπτουμε:
1. Σοβαρή μελέτη - ἐπιστημονική – τοῦ ἱ. Κελλίου Ἁγίου Νικολάου Μπουραζερίου «Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας», πρόλογο τοῦ ὁποίου εἶχα τήν τιμή νά προτάξω, γιά νά ἔχετε ἀκόμα πιό πλούσια στοιχεῖα τοῦ παραπάνω θέματος.
2. Ὁ Γραμμικός κώδικας (BAR-CODE) καί ὁ Ἀριθμός 666. (Μελέτη Γ΄ 23-6-1997). (Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 1997).
3. Este vremea muceniciei. Εἶναι ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου π. Ἰουστίνου Πάρβου. (Ἑλληνική μετάφραση ἀπό Ρουμανικά).
Σελίδα 12 από 12
Υ.Γ. β. Συνεργάστηκαν στή συλλογή τοῦ ὑλικοῦ, στήν ἔρευνα, στήν ἐπεξεργασία, στόν ἐν Χριστῷ πνευματικό συμπροβληματισμό οἱ παρακάτω αἰδεσιμολογιώτατοι πατέρες, εὐγενῶς καί προθύμως προσφερθέντες νά καταθέσουν τή μακρά ποιμαντική ἐμπειρία τους γιά τό παρόν φλέγον θέμα:
π. Ἀθανάσιος Μηνᾶς
π. Ἀθανάσιος Γεραμάνης
π. Ἀναστάσιος Τραϊφόρος
π. Ἀναστάσιος Κοροπούλης
π. Ἀντώνιος Μπουσδέκης
π. Βασίλειος Μουζέλης
π. Βασίλειος Κοκολάκης
π. Γεώργιος Διαμαντόπουλος
π. Εὐθύμιος Μουζακίτης
π. Εὐστάθιος Ἀθανασόπουλος
π. Ἰωάννης Φωτόπουλος
π. Λάμπρος Φωτόπουλος
π. Νικόλαος Πουρσανίδης
π. Σταῦρος Τρικαλιώτης
π. Χαράλαμπος Θεοδόσης
π. Χρῆστος Κατσούλης

Παραπομπές
1 Ἀναφορικά μέ τόν Ἀριθμό Μητρῴου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεδέχθη τήν εἰσήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία «ὁ ἀριθμός Α.Μ.Κ.Α. εἶναι ἁπλῶς εἷς ἐπί πλέον χρηστικός ἀριθμός καί ἀπό ὅλα τά μέχρι τοῦδε στοιχεῖα οὐδείς κίνδυνος προκύπτει διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἡ Ἐκκλησία γρηγορεῖ». (Τρίτη Συνεδρία ΔΙΣ γιά τό μήνα Ὀκτώβριο 23-10-2009)

http://orthodox-watch.blogspot.com/2010/07/blog-post_9271.html


Αἴτηση πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος

Διακήρυξη πρὸς τὶς ἀρχὲς τῆς Πολιτείας

κκληση πρὸς κάθε Ἕλληνα Ὀρθόδοξο καὶ κάθε ἐλεύθερα σκεπτόμενο ἄνθρωπο.


Ὁποιοσδήποτε νηφάλιος παρατηρητής, μακριὰ ἀπὸ φανατισμοὺς καὶ θεωρίες συνωμοσίας διαπιστώνει δυὸ πράγματα:  Ἀφενὸς μία παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση καὶ πολλὰ παγκόσμια προβλήματα καὶ ἀφετέρου συνεχεῖς διακηρύξεις ἀπὸ ὅλους τους ἡγέτες τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἀνάγκη μίας παγκόσμιας κυβέρνησης, ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι θὰ λύσει τὰ παγκόσμια προβλήματα τῆς φτώχειας, τῶν ἐπιδημιῶν καὶ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.  Πρὸς ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ σχεδίου προωθεῖται σὲ τοπικό, περιφερειακὸ καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση.  Μὲ πρόφαση τὸ «νοικοκύρεμα» καὶ τὴν καταπολέμηση τῆς ἐγκληματικότητας καὶ τῆς τρομοκρατίας συγκεντρώνονται προσωπικὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν (data) σὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων καὶ ὑπόκεινται σὲ αὐθαίρετη ἐπεξεργασία ἀπὸ ἄδηλα κέντρα στὰ ὁποῖα μὲ διάφορες προφάσεις διαβιβάζονται.  Ὅλοι μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὕποπτοι.  Ἔτσι ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση μετατρέπεται σὲ τυραννία.
Στὴν πατρίδα μας μὲ τὴ συνθήκη Schengen καὶ τὸ νόμο 2472/97 περὶ προστασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα, ἄρχισε μία ἄνευ προηγουμένου συλλογὴ στοιχειῶν ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ μία ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.  Μὲ τὸ νόμο 3655/2008 καθιερώθηκε ὁ ΑΜΚΑ ὡς διὰ βίου ἀριθμὸς χωρὶς τὸν ὁποῖο ὁ πολίτης εἶναι ἀποκλεισμένος ἀπὸ τὴ ζωή. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες τέτοιες προσπάθειες, ὅπως ἡ κάρτα πελάτη καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ ἀπογραφὴ τῶν Δημοσῖων ὑπαλλήλων. Ἐπικινδυνότερη κρίνουμε  τὴν ἀναγγελθεῖσα  ἔκδοση τῆς ἠλεκτρονικῆς Κάρτας Πολίτη, μὲ τὴν ὁποία θὰ διασυνδέονται ὅλες οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες καὶ θὰ ἐνσωματωθοῦν ὁ ΑΦΜ ὁ ΑΜΚΑ, ὁ ἀριθμὸς διαβατηρίου, τὸ δίπλωμα ὁδήγησης κλπ.  Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ σχηματίζεται ἕνα πλῆρες προφὶλ τοῦ πολίτη, πλήρως ἐλεγχόμενου.  Αὐτὸ γίνεται δυνατὸν μέσω τοῦ ἐνσωματωμένου στὴν Κάρτα Πολίτη microchip καὶ τῶν δυνατοτήτων τῆς τεχνολογίας γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν πολιτ.  Μέσω αὐτοῦ  ὅλα τὰ δεδομένα διαβιβάζονται στὸ ὑπέρ-κομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν στὸ ὁποῖο συγκεντρώνονται πυρετωδῶς τὰ δεδομένα δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων.  Ἔτσι διαρκῶς μεγαλώνει ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ τυραννία τῆς ἀνθρωπότητας. 
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ διασύνδεση γίνεται μὲ κλειδὶ τὸ δυσώνυμο ἀριθμὸ 666, ἀριθμὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, ποὺ ὑποδηλώνει μὲ ἐνάργεια ποιὸς θὰ εἶναι ὁ τελικὸς τύραννος, σὲ ποιὸν παραδίνουμε λίγο- λίγο τὴν ἐλευθερία μας, τὸ δῶρο τοῦ αὐτεξουσίου πού μας χάρισε ὁ Θεός.  Μὲ ἁπλὰ λόγια ἡ Κάρτα Πολίτη εἶναι ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ποὺ ἀπέφυγε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιδράσεων κυρίως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  Θὰ ἔχει τὸ μικροτσὶπ μὲ τὸ 666, ὅπως τὸ εἶχαν παραδεχθεῖ πολλοὶ πολιτικοὶ τὸ 1997,  καὶ ἑπομένως ἡ χρησιμοποίησή του φανερώνει τὴν πλήρη ὑποτέλεια ὅσων θὰ λάβουν τὴν Κάρτα αὐτὴ στὸ κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου.  Ἂς γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι ὁ τελικὸς στόχος τῆς Νέας Τάξης εἶναι ἡ ἐμφύτευση τοῦ μικροτσὶπ στὸ χέρι ἢ τὸ χάραγμα μὲ εἰδικὸ τατουὰζ στὸ μέτωπο σύμφωνα μὲ τὴν προφητεία τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ὅπως ἤδη μεθοδεύεται στὶς ΗΠΑ γιὰ τὴ χορήγηση ὑγειονομικῆς περίθαλψης.
Εὐρισκόμενοι λοιπὸν ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἀντίχριστης τυραννίας καὶ ἐπειδὴ καταπατεῖται ἡ θρησκευτική μας συνείδηση καὶ τὰ συνταγματικὰ κατοχυρωμένα δικαιώματα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καὶ ἐλευθερίας νοιώθουμε τὴν ὑποχρέωση :
1) Νὰ παρακαλέσουμε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας
α) νὰ ἐνωτισθεῖ μὲ στοργὴ τὴν ἀνησυχία τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ τοποθετηθεῖ στὸ θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη σύμφωνα καὶ μὲ τὶς προηγούμενες καθοδηγητικὲς Ἐγκυκλίους της.   
β) νὰ μεσολαβήσει πρὸς τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας , ὥστε νὰ δοθεῖ, σὲ ὅσους δὲν θέλουν νὰ λάβουν τὴν Κάρτα Πολίτη- ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, ἐναλλακτικὴ δυνατότητα νόμιμης ταυτοποίησης στὰ πλαίσια τῆς ἑλληνικῆς ἔννομης τάξης,
2) νὰ διακηρύξουμε πρὸς τὴν Πολιτεία ὅτι  ἔναντι οἱουδήποτε τιμήματος δὲν εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ παραλάβουμε τὴ λεγόμενη Κάρτα Πολίτη- ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα μὲ τὴν ὁποία :
α) παραχωροῦμε τὸ θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας μας στὴν ἑτοιμαζόμενη παγκόσμια τυραννικὴ ἐξουσία
β) δεχόμαστε τὸ προοίμιο τοῦ βδελυροῦ χαράγματος φέροντας μαζί μας μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας τὸν ἀριθμὸ 666 καὶ ἀρνούμαστε τὸ βάπτισμά μας.
3) νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὴν Πολιτεία  νὰ πάρει πίσω τὴ μεθόδευση γιὰ καθιέρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας Πολίτη. Ἂν δὲν θέλει τότε, ὅπως ἔκαμε μὲ τὴν ἐναλλακτικὴ  θητεία τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά, νὰ ἐξεύρει μία ἐναλλακτικὴ λύση  γιὰ ὅσους διαφωνοῦμε μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες θεωρώντας μας ὡς ἀντιρρησίες συνείδησης.
4) Νὰ κάνουμε ἔκκληση πρὸς κάθε Ἕλληνα ὀρθόδοξα βαπτισμένο καὶ κάθε ἄνθρωπο ποὺ σέβεται τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀρνηθεῖ τὴν παραλαβὴ τῆς Κάρτας Πολίτη καὶ νὰ ὑπογράψει τὴ διακήρυξη αὐτὴ ποὺ ἀπευθύνεται πρὸς κάθε ἁρμόδια ἐκκλησιαστικὴ ἡ πολιτικὴ ἀρχή.

Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης


http://www.orthros.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=173&lang=el

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ : ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Συμμετέχουμε ὅλοι, καλώντας φίλους και γνωστούς, στή μεγάλη συγκέντρωση–διαμαρτυρία ἔξω από τή Βουλή τήν Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011 καί ὥρα 12 τό μεσημέρι κρατώντας ἐλληνικές σημαῖες.

Ἄς αὐτοργανωθοῦμε κι ἄς ἔρθουμε ἀπό κάθε μέρος τῆς Ἑλλάδος στή Βουλή μέ πούλμαν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ γιά τήν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ. 6940-925308

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

πηγή : http://agiooros.org/ucp.php?i=unsub


Συνέντευξη π. Σαράντη Σαράντου στον ραδιοφωνικό σταθμό kapparadio με θέμα την Κάρτα Πολίτη (4/1/11)


http://www.ianos.net/ftp/p_sarantis/4_1_11_sarantis.mp3


Κάρτα του πολίτη…;;;”Θα σας δίνουν κάρτες για να σας

συνηθίσουν μ’ αυτές.

Κι όταν κάποτε όλα τα συγκεντρώσουν σε

μια κάρτα

(ταυτότητα,διαβατήριο,δίπλωμα οδήγησης κλπ)

αυτό θα είναι το σφράγισμα,

να μην το πάρετε”.

Όπως τώρα σκέφτονται να τα

συγκεντρώσουν στην

ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη…

( Γέρων Παΐσιος ο Αγιορείτης)...

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αναγνώστες της σελίδας ”Γέροντες της εποχής μας” (http://gerontes.wordpress.com)

Τα παραπάνω λόγια του Αγίου Γέροντα Παϊσίου τα έχω δημοσιεύσει αυτούσια,όπως μου τα μετέφερε ο ίδιος ο Πνευματικός μου Πατέρας, π.Γρηγόριος Παπασωτηρίου από την Ιέρά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μεταμορφώσεως Χαλκιδικής,ο οποίος είναι πνευματικό τέκνο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου και έγινε μοναχός,επίσης,από τον ίδιο τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο.Όπως μου λέγει επιλέξη εγγράφως ο π.Γρηγόριος:

” Πολλές φορές μας το ετόνιζε τούτο,για την κάρτα που θα έχει τα πάντα και δεν θα πρεπε να την πάρουμε,γιατί αυτή είναι το σφράγισμα. ”

Τα συγκεκριμένα λόγια του Αγίου Γέροντα Παΐσιου,καθώς και του Πνευματικού μου Πατέρα τα έχω στο αρχείο μου και σε επίσημα έγγραφα και επιβεβαιώνουν ανά πάσα στιγμή την εγκυρότητά τους.

Με εν Χριστώ Αγάπη

ο διαχειριστής της σελίδας

Τσαβδαρίδης Χαράλαμπος
Γιατί λέμε όχι στην κάρτα του πολίτη, στη φοροκάρτα και στο κινητό της 4ης Γενεάς


Το Κράτος έρχεται τώρα να εφαρμόσει και τη Συνθήκη του Σένγκεν που οι χριστιανοί με μεγαλειώδης συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης είχαν καταδικάσει.
Τι σημαίνει Συνθήκη του Σένγκεν
Η Συνθήκη αυτή δίνει εντολή στα κράτη μέλη της Ενωμένη Ευρώπης να συλλέγει ηλεκτρονικά πληροφορίες για όλους τους πολίτες της Ε.Ε., και να τις επεξεργάζεται.
Αλλά η συλλογή αυτή και επεξεργασία πληροφοριώνγίνεται και για όσους εισέρχονται στις χώρες που ισχύει η Συνθήκη του Σένγκεν.
Η συλλογή και επεξεργασία ηλεκτρονικών πληροφοριών μας είπαν ότι είναι απαραίτητη, διότι δι᾽ αυτού του τρόπου μπορούν να προλάβουν κάποια εγκληματική πράξη οποιουδήποτε τρομοκράτη η κοινού εγκληματία που διώκεται από τον ποινικό κώδικα.
Όταν συλλέγεις πληροφορίες και τις επεξεργάζεσαι πράγματι έχεις το πορτραίτο οποιουδήποτε ανθρώπου. Παραδείγματος χάριν σε μία κομμουνιστική χώρα σίγουρα η εξουσία θα ήθελε να γνωρίζει ποιοί είναι οι δεξιοίη ακροδεξιοί πολίτες της. 
Ομοίως μία χώρα με δεξιό πολίτευμα θα ήθελε να γνωρίζει ποιοί είναι οι αριστεροί η οι αριστερίζοντες πολίτες της. Μία αντιχριστιανική χώρα θα ήθελε να γνωρίζει ποιοί είναι οι χριστιανοί πολίτεςτης.
Με το σύστημα Σένγκεν και την εφαρμογή πλέον της Συνθήκης αυτής, όλα τα ανωτέρω είναι δυνατά. Πως γίνεται η εφαρμογή; Σας το εξηγούμε.
Χρησιμοποιώντας την φοροκάρτα, η οποία σε λίγο χρόνο θα ενσωματωθεί στην κάρτα του πολίτη η οποίαλειτουργεί με μικροτσίπ και είναι συνδεδεμένη με την εφορία, δι᾽ αυτό δε χρειάζονται πλέον οι αποδείξεις, το Κράτος γνωρίζει αυτοστιγμής α) από που ψώνισες, τι ψώνισες και πόσο έκαναν τα πράγματα που πήρες β)αφού γνωρίζει από που ψώνισες, άρα γνωρίζει τον τόπο που ευρίσκεσαι γ) είτε λοιπόν αγοράσεις μία εφημερίδα η ένα βιβλίο η φας σε ένα εστιατόριο η βάλεις βενζίνη η ψωνίσεις από οποιοδήποτε μαγαζί, το Κράτος σε εντοπίζει αμέσως και γνωρίζει που εκείνη τη στιγμή βρίσκεσαι. Άρα διακριτικά και έξυπνα σεπαρακολουθεί.
Οι κίνδυνοι από την κάρτα του πολίτη
Το Κράτος αφού γνωρίζει όλα τα ανωτέρω, αν αγοράζεις δεξιές εφημερίδες η αριστερές η κεντροαριστερές ηχριστιανικά έντυπα αρχίζει να κατανοεί τα πολιτικά και θρησκευτικά σου φρονήματα. Επίσης αγοράζονταςβιβλία τα οποία είναι χριστιανικού η πολιτικού η άλλου περιεχομένου, καταλήγει στο συμπέρασμα για ταπολιτικά η θρησκευτικά σου φρονήματα.
Επίσης η κάρτα του πολίτη θα είναι βιβλιάριο υγείας, που σημαίνει ότι το Κράτος και ο κάθε ένας θα μπορεί χωρίς μεγάλη δυσκολία να διαπιστώνει τις ασθένειες που έχει ο κάθε πολίτης. Με ποιό δικαίωμα το Κράτος να γνωρίζει το τι ασθένειες έχω περάσει η έχω σήμερα;
Ακόμη η κάρτα του πολίτη θα είναι βιβλιάριο τραπέζης, που σημαίνει ότι το Κράτος και ο κάθε ένας θα μπορεί χωρίς μεγάλη δυσκολία να γνωρίζει την οικονομική μου κατάσταση. Οπότε αν χρωστώ στην εφορία ηστο Κράτος, χωρίς δυσκολία θα μπορούν με σχετική νομοθεσία να μου παίρνουν τα χρήματά μου μέσα απότην Τράπεζα αφού έχουν άμεση ενημέρωση και πρόσβαση.
Επιπλέον η κάρτα του πολίτη θα είναι ποινικό μητρώο, που σημαίνει ότι θα είναι γνωστές οποιεσδήποτεποινές που μου έχουν επιβληθεί, στον κάθε ένα που θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική μου κάρτα.
Η κάρτα του πολίτη θα είναι δίπλωμα και άδεια οδήγησης, διαβατήριο, ταυτότητα, πιστοποιητικό γεννήσεως και γενικά θα περιέχει όλες τις πληροφορίες γύρω από το πρόσωπό μου.
Το Κράτος και ο καθένας θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή εάν ταξιδεύω η που ευρίσκομαι και τι καθημερινά κάνω. Όλα αυτά ονομάζονται στενή κρατική παρακολούθηση του προσώπου μου.
Ποίοι διώκονται και ποίοι χαρακτηρίζονται ως παραβάται του ποινικού κώδικα
η τρομοκράτες.
Η Ενωμενη Ευρώπη την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010, ψήφισε ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα κράτη μέλη της όπου χαρακτηρίζει ως παραβάτη του ποινικού κώδικα και εγκληματία κάθε πολίτη ο οποίος αντιστέκεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Επίσης η Συνθήκη Σένγκεν αναφέρει ότι η αστυνομία έχει το δικαίωμα να συλλάβει πολίτες πριν διαπράξουν οποιασδήποτε ποινική παράβαση. 
Πόσο επικίνδυνα είναι τα ανωτέρω; Πιστεύω ότι το κατανοείτε από μόνοι σας. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί,εάν σε μία ακροδεξιά χώρα η Κυβέρνησή της, έχει σκοπό να θέσει εκτός νόμου τα αριστερά κόμματα! Η εάνσε μία κομμουνιστική χώρα η Κυβέρνησή της έχει σκοπό να θέσει εκτός νόμου τα δεξιά κόμματα! Η εάν μία Κυβέρνηση έχει σκοπό να θέσει τους χριστιανούς εκτός νόμου, όπως ήταν τους τρεις πρώτους αιώνες μετά Χριστόν!
Είναι κατανοητό ότι την προηγούμενη ημέρα έχοντας το Κράτος όλα τα στοιχεία των πολιτών της και γνωρίζοντας τα πολιτικά η θρησκευτικά φρονήματά τους, ως και κάθε κίνησή τους, θα συλλάβει αποβραδίς όλους εκείνους που θεωρεί το Κράτος ότι την επόμενη ημέρα θα αντιδράσουν δυναμικά καλώντας το λαό σε αντίσταση εναντίον των μέτρων που η Κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει.
Εάν είχε ο Χίτλερ σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία των πολιτών της Ευρώπης, πόσο εύκολο θα του ήταν μέσα σε μία νύχτα να συλλάβει και να εξοντώσει όλο το γένος των Εβραίων!
Οι ζωές μας θα ευρίσκονται σε κίνδυνο, εάν επιτρέψουμε από μόνοι μας να κυκλοφορήσει η κάρτα του πολίτηστη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήδη οι Άγγλοι και οι Ρουμάνοι αρνήθηκαν. Πιστεύουμε ότι και στην Ελλάδα πρέπει να καταργήσουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που επαγγέλεται η σημερινή Κυβέρνηση.
Η κάρτα του πολίτη η η λεγόμενη φοροκάρτα είναι επικίνδυνη για το πρόσωπό μας και την οικογένειά μας, έχει δεν έχει φανερά η κρυφά τον αριθμό 666. Δι᾽ αυτό και καλούμε το λαό να μην τις παραλάβει και νααντιδράσει όπως έκαναν οι Άγγλοι και οι Ρουμάνοι. Έτσι το Κράτος θα οπισθοχωρήσει όπως έκανε στην Αγγλία και στην Ρουμανία.
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Ήδη στην Αμερική από μηνών κυκλοφορεί το επικίνδυνο τηλέφωνο της τετάρτης γενεάς. Επειδή οι πολιτικοίτης Γης γνωρίζουν ότι οι λαοί θα αντισταθούν στην κάρτα του πολίτη και τη φοροκάρτα κυκλοφόρησαν τοεπικίνδυνο τηλέφωνο της τέταρτης γενεάς.
Γιατί είναι επικίνδυνο; Διότι εκτός από τηλεσκόπιο που είναι με το οποίο μπορείς να βλέπεις στρέφοντάς το προς τον ουρανό, ποιοί πλανήτες και αστερισμοί είναι εκείνη τη στιγμή από πάνω σου και εκτός από τηλέφωνο που καταγράφει όλες τις συνομιλίες μας, είναι:
-βιβλιάριο τραπέζης, όπου κάνεις αναλήψεις η καταθέσεις χωρίς να πας καν στην Τράπεζα.
Πληρώνεις με το κινητό σου ο,τι αγοράσεις και από όπου το αγοράσεις. Πληρώνεις με το κινητό σου όταν πας σε ένα εστιατόριο, σε βενζινάδικο κτλ. Κάνει αυτόματα όλες τις πληρωμές σου, συνδέοντάς το με το ίντερνετ.
-βιβλιάριο υγείας όπου μέσα σε αυτό καταγράφονται όλες οι ασθένειές σου και τα φάρμακά σου.
-βιβλιάριο ασφάλειας, όπου φαίνεται που είσαι ασφαλισμένος και επικοινωνείς άμεσα με την ασφάλειά σου.
-δίπλωμα και άδεια αυτοκινήτου,
-διαβατήριο
-ποινικό μητρώο
-πιστοποιητικό γεννήσεως.
-κομπιούτερ όπου συνδέεται ασύρματα με πληκτρολόγιο.
Με λίγα λόγια, το κινητό της 4ης γενεάς περιέχει ο,τι και η κάρτα του πολίτη. Ενσωματώνουν ηλεκτρονικά μέσα στο μικροτσίπ του κινητού τηλεφώνου το οποίον εντός ολίγων μηνών έρχεται και στην Ευρώπη, ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία μας. Ενώ αρχίζουν να καταργούν τα προηγούμενα κινητά τηλέφωνα, ώστε μικροί και μεγάλοι να προμηθευθούν το έξυπνο, αλλά επικίνδυνο κινητό τηλέφωνο.

Του Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη
Τρίκορφο 12/2/2010

Είμαστε βέβαιοι ότι οι ισχυροί της γης δημιούργησαν την υπάρχουσα οικονομική κρίση για να οδηγήσουν την ανθρωπότητα όπως είπε και ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου «στο χείλος του γκρεμού». Μόνον έτσι θα μπορούσαν άνετα και εξαιτίας της κατασκευασμένης οικονομικής κρίσης να οδηγήσουν όλους τους λαούς, σε μία νέα μορφή του οικονομικού συστήματος. Στο ηλεκτρονικό χρήμα. Το χρήμα φυσικά δεν θα χαθεί. Απλά θα αλλάξει μορφή. Θα γίνει ηλεκτρονικό όπως λέγαμε από το 1982 και θα κινείται το χρήμα από κάρτα σε κάρτα και από μικροτσίπ σε μικροτσίπ. Αυτοί που δημιούργησαν την υπάρχουσα κρίση, για να μας πείσουν τώρα να παραλάβουμε τις κάρτες, θα μας τονίζουν ότι μόνον δι’ αυτού του τρόπου θα μπορέσει να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να ανακάμψει η οικονομία. Μόνον εάν το χρήμα μεταβιβάζεται από κάρτα σε κάρτα, μέσω των ταμιακών μηχανών, θα ενημερώνονται ταυτόχρονα η εφορία και οι τράπεζες προς τα που μετακινείται το χρήμα, πόσα πληρώσαμε και σε ποιόν πληρώσαμε, οπότε κανείς δεν θα γλυτώνει της κανονικής φορολογίας του. Δι’ αυτού του τρόπου θα μας τονίσουν, ότι δεν θα πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους μόνον οι χαμηλές τάξεις και οι μικρομεσαίες, αλλά δι’ αυτού του τρόπου θα πληρώσουν κανονικούς φόρους όλοι οι επιχειρηματίες, οι γιατροί, οι δικηγόροι και όλοι γενικά οι έχοντες και κατέχοντες.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιβάλλουν υποχρεωτικά σε όλους μας το ηλεκτρονικό χρήμα μέσω μικροτσίπ.
Ας δούμε όμως τι λέγουν οι άγιοί μας επί του συγκεκριμένου θέματος.
Ο Άγιος Αρέθας επίσκοπος Καισαρείας και διάδοχος του Μ. Βασιλείου στον επισκοπικό θρόνο στο έργο του «εξήγησις της Ιεράς Αποκαλύψεως PG 106» αναφέρει: «το χάραγμα θα δοθεί σαν ψήφος εντριβή και εγνωσμένη ανθρώποις».
Από την άλλη έχουμε τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο που στον λόγο του «περί εμφάνισης του αντιχρίστου» (Ασκητικά) μας πληροφορεί: «διότι τοιούτον τρόπο χρησιμοποιεί ο τύραννος ώστε όλοι να βαστάζουσιν το σημάδι του πριν έρθει να απατήσει τα σύμπαντα».
Ας δούμε λοιπόν σε συνδυασμό τις πληροφορίες που οι δύο Άγιοι μας δίνουν:

α) «ψήφον εντριβή». Στα χρόνια του Αγίου Αρέθα οι άνθρωποι ψήφιζαν γράφοντας το όνομα του υποψηφίου που προτιμούσαν σε κάποιο πλακίδιο σε μέγεθος τραπουλόχαρτου «ψήφον» (εξ ου και η λέξη ψηφιδωτόν=μικρό πλακίδιο) και μετά το έριχναν στην κάλπη... Η λέξη εντριβής, του εντριβούς σημαίνει κάτι που είναι καθημερινής χρήσης.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το χάραγμα αρχικά θα δοθεί με την μορφή πλακιδίου καθημερινής χρήσης.

β) Από την άλλη ο Άγιος Εφραίμ μας τονίζει ότι οι άνθρωποι θα «βαστάζουσιν» το σημάδι προ της ελεύσεως του ανόμου. Προσέξτε ότι ο άγιος δεν λέγει ότι θα φέρουσι επί του σώματος αλλά ότι θα βαστάζουν το σημάδι του στο χέρι τους και ότι αυτό θα γίνει προτού να εμφανιστεί δημόσια ο Αντίχριστος για να αναλάβει την παγκόσμια εξουσία (απαιτήσει τα σύμπαντα). Μετά την εμφάνισή του θα απαιτήσει όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη το χάραγμα να το φέρουν οι άνθρωποι επί του σώματός των, της δεξιάς χειρός και του μετώπου των.
Αυτά λέγουν οι άγιοι. Ας δούμε τώρα πως γίνονται πραγματικότητα στις ημέρες μας.

α) Ήδη η σημερινή Κυβέρνηση δια του στόματος του Υπουργού Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου μας ανέφερε ότι με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίον θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας μας, δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε από 1/1/2011 με μετρητά πέραν των 1.500 ευρώ. Οποιοσδήποτε και για οποιαδήποτε αγορά η πώληση παραλάβει χρήματα πέραν των 1.500 ευρώ σε μετρητά, θα υπόκειται στις συνέπειες του Νόμου. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες πέραν των 1.500 ευρώ να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική κάρτα χρήματος με το μικροτσίπ. Όλες οι πληρωμές η οι αγορές πέραν των 1.500 ευρώ θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικού χρήματος. Επίσης αναλήψεις από την Τράπεζα πέραν των 1.500 ευρώ σε μετρητά δεν θα μπορούν να γίνονται. Για μεγαλύτερα ποσά είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική κάρτα χρήματος.
Δια του Νόμου αυτού σήμερα μας αναγκάζει η Κυβέρνηση να μεταφερθούμε άνω των 1.500 ευρώ σε μία άλλη μορφή του χρήματος, στο ηλεκτρονικό χρήμα, όπως από το 1982 είχαμε προβλέψει. Σίγουρα την επόμενη χρονιά με νέο Νομοσχέδιο θα καταργήσουν τα 1.500 ευρώ και θα μας πουν ότι οποιαδήποτε πληρωμή η αγορά πάνω από 1 ευρώ θα γίνεται μόνον με ηλεκτρονικό χρήμα.
  
Τι λέει όμως η Αποκάλυψη στο ΙΓ´ κεφάλαιό της; «και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι η πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου η τον αριθμόν του ονόματος αυτού».
β) Ας μην ξεχνούμε ότι ήδη κυκλοφορούν με μικροτσίπ από το 2009 τα νέα διπλώματα οδήγησης και προσεχώς η νέα ηλεκτρονική κάρτα υγείας.

γ) Επίσης ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου μας ενημέρωσε ότι από το 2011 για να καταργηθεί η γραφειοκρατία οι πολίτες θα αποκτήσουν την ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη.

δ) Ακόμη το 2011 θα κυκλοφορήσουν οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες με μικροτσίπ. Ήδη τις παραλαμβάνουν οι αστυνομικοί.


Οι ερωτήσεις που υποβάλαμε στην Διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών για την "Κάρτα (εξυπηρετήσεως) του Πολίτη"ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:


1.Το πλινθίο (τσιπάκι) της "Κάρτας (εξυπηρετήσεως) του Πολίτη" θα λειτουργεί εξ'επαφής (contact) ή εξ'αποστάσεως (contactless); Στην Γερμανική Κάρτα του Πολίτη λειτουργεί εξ'αποστάσεως (http://id-ont.blogspot.com/2010/10/deutsche-welle-chip.html). Εάν είναι εξ'επαφής μετά από πόσες αναβαθμίσεις σχεδιάζεται να γίνει εξ'αποστάσεως για να μοιάζει με την Γερμανική;


2.Για την παραγωγή της θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα που έχει η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας; Γνωρίζουμε ότι η ιαπωνική εταιρεία TOPPAN που πούλησε στην Ελληνική Αστυνομία το μηχάνημα με το οποίο παράγονται τα Ελληνικά Διαβατήρια και οι αστυνομικές ταυτότητες, μιλάει για αστυνομικές ταυτότητες που θα φέρουν τσιπάκι τόσο εξ'επαφής όσο και εξ'αποστάσεως: "This system will be first used to issue Greek e-passports and dual contact / contactless e-ID cards for the Hellenic Police" (http://id-ont.blogspot.com/2010/10/contactless-chip.html). Άρα εάν χρησιμοποιηθεί η υποδομή της Ελληνικής Αστυνομίας η "Κάρτα (εξυπηρετήσεως) του Πολίτη" μπορεί να έχει και εξ'επαφής και εξ' αποστάσεως τσιπάκι. 

3.Υπάρχει απαραχάρακτη, απαραβίαστη τεχνολογική μέθοδος αποτύπωσης δεδομένων σε ένα πλινθίο (τσιπάκι) είτε αυτό λειτουργεί εξ'επαφής (contact) είτε λειτουργεί εξ'αποστάσεως (contactless); Εάν στην αρχή «υιοθετηθούν καλές πρακτικές ασφαλείας» μετά από πόσες παραβιάσεις «των καλών πρακτικών ασφαλείας» έχει προβλεφθεί να υιοθετηθούν οι «καλύτερες»; Στην Γερμανική Κάρτα του Πολίτη "με το καλημέρα" αποσύρθηκε το λογισμικό ανάγνωσης των καρτών γιατί είχε τρύπα ασφαλείας (http://id-ont.blogspot.com/2010/11/deutsche-welle.html). Τι μας εγγυάται ότι στην Ελλάδα τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα από την τεχνολογικά προηγμένη Γερμανία; Τελικά είναι αδύνατον να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραβιαστούν τα προσωπικά δεδομένα των κατόχων των καρτών. Μπορεί να πάρει στους κλέφτες λίγο χρόνο για να «αναβαθμιστούν» για να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα πρόκληση, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουν. Διαβάστε σχετικά:
      1.«Κλεμμένα δάκτυλα: Ανίσχυρη η προστασία από την κλοπή των στοιχείων της βιομετρικής ταυτότητας.»http://id-ont.blogspot.com/2010/11/blog-post_19.html
      2.«Πέντε δευτερόλεπτα αρκούν για τους χάκερ» http://id-ont.blogspot.com/2010/11/blog-post_5972.html
      3.«Ουδέν κρυπτόν: Χάκερ έσπασαν την «απαραβίαστη» κβαντική κρυπτογράφηση» http://id-ont.blogspot.com/2010/10/blog-post_8805.html
      4.«Και στην Αγγλία προαιρετική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όσοι όμως επιλέγουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση κινδυνεύουν από διαρροές δεδομένων. 287 φορές χάθηκαν ηλεκτρονικά ιατρικά δεδομένα τα τελευταία 2,5 χρόνια, BBC Απρ 2010» http://id-ont.blogspot.com/2010/10/287-25-bbc-2010.html

4.Τα Νομικά, ηθικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που κουβαλούν μαζί τους αυτές οι κάρτες από την στιγμή που διαθέτουν είτε εξ'επαφής (contact) ή πολύ περισσότερο εξ'αποστάσεως (contactless) πλινθίο, σε ποια διαβούλευση πρέπει να κατατεθούν, στην παρούσα ή στην επόμενη φάση; Νομίζουμε ότι η ανακοίνωσή σας αντιμετωπίζει με «ελαφρά τη καρδία» τις βέβαιες ανησυχίες μας και τους κινδύνους που αναμένεται να ενσκήψουν στη ζωή μας. Με τα πλινθία (τσιπάκια), δίνεται η δυνατότητα εύκολα και ανέξοδα (αφού ετοιμαστεί η μηχανογραφική υποδομή) να συλλέγονται και να καταγράφονται πληροφορίες για το άτομο που φέρει πλινθίο (πχ στην "Κάρτα (εξυπηρετήσεως) του Πολίτη").
Διαβάζουμε στο εξαιρετικό κείμενο «ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ» http://id-ont.blogspot.com/2010/11/blog-post_8285.html του Επ.Καθηγητή Νομικής κου Μαντζούφα στο ΑΠΘ:
  1. η μετατροπή του πολίτη σε πληροφοριακό αντικείμενο, υπονομεύει τη συμμετοχή του σε όλο το φάσμα των δημοκρατικών θεσμών, ιδίως όταν γνωρίζει ότι η πολιτική και κοινωνική του δραστηριότητα καταγράφεται
  2. Η ανεξέλεγκτη συλλογή πληροφοριών καταλήγει σε χειραγώγηση καθώς δίχως την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν υπάρχει δημοκρατική κοινωνία.
  3. Ο συσχετισμός πληροφοριών από διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής του ατόμου ως καταναλωτή, εργαζόμενου, ασφαλισμένου, η χρήση και η δημοσίευσή τους, διαταράσσουν την ηρεμία του ατόμου και παραβιάζουν την εύλογη επιθυμία του να διαχειρίζεται και να δημοσιοποιεί κατά βούληση προσωπικά του στοιχεία.
  4. Οι πληροφορίες του παρελθόντος που καταγράφονται, μπορούν να ανασυρθούν σε οποιαδήποτε στιγμή του βίου του ατόμου και να αποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στην προσπάθεια του να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Έτσι το άτομο εγκλωβίζεται σε μια εικόνα του παρελθόντος, από την οποία ενδέχεται να επιθυμεί να απομακρυνθεί και η οποία όμως, ακόμα τον καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αυθορμητισμό.
  5. Έτσι, το άτομο χάνει την δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, να αναπτύσσει με το κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις που να εξαρτώνται από δικές του επιλογές, και να μην μετατρέπεται σε πληροφοριακό δεδομένο από τρίτα πρόσωπα.
  6. Η σοβαρότητα των ανωτέρω απειλών γίνεται περισσότερο εμφανής και ο κίνδυνος μεγαλύτερος, όταν η αυτόματη καταγραφή και ταξινόμηση των πληροφοριών άγει στην κατηγοριοποίηση των ατόμων με βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Η κατάταξη με βάση ένα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικών, ενώ συχνά εξυπηρετεί ανάγκες άσκησης κοινωνικής πολιτικής (π.χ η συμπεριφορά των ασθενών σε σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα), συνήθως αποβαίνει το μοναδικό στοιχείο που προσδιορίζει την κοινωνική ταυτότητα του ατόμου, αναγκάζοντας έμμεσα το πληροφοριακά στιγματισμένο πρόσωπο να συμμορφωθεί σε ορισμένο πρότυπο. Έτσι, για παράδειγμα, το ασφαλιστικό ή το συνδικαλιστικό προφίλ του ατόμου αποβαίνει κυρίαρχο στοιχείο της συνολικής του προσωπικότητας τα δε επιμέρους στοιχεία(αρνητικά ή θετικά) αυτού του πορτραίτου, επικαθορίζουν την σχέση του ατόμου με το περιβάλλον του.
  7. Επιπλέον, οι ανάγκες άσκησης προληπτικής πολιτικής σε τομείς όπως η πάταξη της εγκληματικότητας, συνδέονται με τη αξιοποίηση και συσχέτιση αρχείων προσωπικών δεδομένων των ατόμων που, σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπολογιστή, παρουσιάζουν την κοινωνική του συμπεριφορά, ως αποκλίνουσα. Τα άτομα αυτά παρακολουθούνται, εν αγνοία τους, ως πιθανοί υποψήφιοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων και εν αγνοία τους επίσης, τα δεδομένα της δραστηριότητάς τους καταχωρούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσχετίζονται ενδεχομένως με άλλα αρχεία που αφορούν καταναλωτικές συνήθειες, επιλογές ψυχαγωγίας, συναναστροφές κλπ. Έτσι κάθε πτυχή της ιδιωτικής του ζωής και κάθε εμφάνιση του ατόμου στον κοινωνικό χώρο, καταγράφεται και υπόκειται σε επεξεργασία, κατά τρόπο που καταργείται η ανωνυμία και αντικαθίσταται από μιας μορφής διαφάνεια που ουσιαστικά επιφέρει κατάργηση των ορίων ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο.

Επίσης στο κείμενο «Κίνδυνοι να γίνουμε χειραγωγήσιμοι και με βιοπορτρέτα» http://id-ont.blogspot.com/2010/10/blog-post_21.html της κας Μαλογαρδή, δρ Νομικής, διαβάζουμε επίσης:
Τι κίνδυνοι δημιουργούνται από τη χρήση της;
«Κίνδυνοι για τον πυρήνα των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας, την παραβίαση της ιδιωτικότητας, της προσωπικότητας και των ατομικών ελευθεριών μας με τη συνεχή παρακολούθηση. Με την ηλεκτρονική κάρτα οι δημόσιες Αρχές θα έχουν ως βάση δεδομένων την οικονομική μας δραστηριότητα, το καταναλωτικό μας "προφίλ", τις συνήθειές μας και τις προτιμήσεις μας, την κάθε κίνησή μας, πού βρισκόμαστε ανά πάσα ώρα. Κίνδυνοι να γίνουμε χειραγωγήσιμοι και με βιοπορτρέτα. Κίνδυνοι από τη χρήση των δεδομένων της εκάστοτε εξουσίας ή του εκάστοτε διαχειριστή του ηλεκτρονικού συστήματος. Κίνδυνοι από την τυχόν διαβίβαση των δεδομένων μας σε τρίτους. Κίνδυνοι από τυχόν υποκλοπή των δεδομένων μας, μέσω των hackers. Ας μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός είχε πέσει θύμα ηλεκτρονικής κατασκοπίας μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Κίνδυνοι από τυχόν πλαστές κάρτες, κίνδυνοι από την αντιγραφή των σκληρών δίσκων από τις κρατικές βάσεις δεδομένων, όπου θα είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία των καρτών των πολιτών».

Διαβάστε επίσης:
REUTERS: Η εισαγωγή της νέας γερμανικής ταυτότητας (Γερμανική Κάρτα του Πολίτη) από 1/11/2010, αύξησε την ανησυχία των Γερμανών σχετικά με την ιδιωτικότητα της ζωής τους γιατί τους ξύπνησε μνήμες από την εποχή των παρακολουθήσεων της Στάζι και της Γκεστάπο. http://id-ont.blogspot.com/2010/11/reuters.html


5.Για όσες "Κάρτες (εξυπηρετήσεως) του Πολίτη" χαθούν αλλά και για όσες κλαπούν, προβλέπεται να αναπτυχθεί κάποιου είδους λογισμικό το οποίo θα τις εντοπίζει; Ειδικά, βεβαίως, στην περίπτωση που φέρουνεξ'αποστάσεως (contactless) τσιπάκι, θα χρησιμοποιηθεί η υποδομή των κεραιών κινητής τηλεφωνίας ή η υποδομή των δορυφόρων; Το ρωτάμε αυτό γιατί για τα σκυλιά που φέρουν "εμφυτευμένο" στο δέρμα τους το εξ'αποστάσεως (contactless) τσιπάκι, η εφαρμογή είναι ήδη έτοιμη, χρησιμοποιείται και μάλιστα μπορεί κανείς να την "κατεβάσει" δωρεάν στο κινητό του http://id-ont.blogspot.com/2010/11/chip.html. Εάν πάντως μας κάνει το λογισμικό για τα "χαμένα" σκυλιά δεν χρειάζεται να δώσουμε χρήματα για νέο λογισμικό για τις "χαμένες" Κάρτες.


ΠΡΟΤΑΣΗ:
Δημιουργήστε ένα πλαστικοποιημένο έντυπο ταυτοποίησης με τα ελάχιστα δυνατά στοιχεία και την μέγιστη δυνατή ασφάλεια, αλλά ΧΩΡΙΣ ΠΛΙΝΘΙΟ, είτε εξ'επαφής (contact) ή εξ'αποστάσεως (contactless). Δώστε μας την επιλογή η "Κάρτα (εξυπηρετήσεως) του Πολίτη" ΝΑ ΕΧΕΙ ή ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΛΙΝΘΙΟ και όχι να έχει πλινθίο υποχρεωτικά αλλά με δυνατότητα ενεργοποίησης ή όχι.

Σας ευχαριστούμεΘα σας εξαπατούν με τερατώδη ψέμματα!!!

Του Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη
9/12/2010


Όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Β’ Επιστολή του προς Θεσσαλονικείς Κεφ. Β’ και στίχος 9-10, η παρουσία του αντιχρίστου θα γίνει «εν πάσι δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάσι απάτη…». Με λίγα λόγια ο αντίχριστος για να επιβληθεί στο λαό, τα όργανά του και οι δυνάμεις που θα τον στηρίζουν προ και μετά την εμφάνισή του, θα εξαπατούν το λαό ακόμη δε και τους εκλεκτούς με τερατουργήματα ψεύδους και με κάθε απάτη.

Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας διότι ως λέγει, θα προσπαθούν συνεχώς να μας εξαπατούν. Κι ενώ ξεκάθαρα ο νυν Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου από το βήμα της Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2010, δήλωσε ότι θα υπάρξει ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ότι θα κυκλοφορήσει η Κάρτα του Πολίτη που θα περιλαμβάνει το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ, την ταυτότητα, το δημοτολόγιο κτλ., αντιθέτως το αρμόδιο Υπουργείο της Κυβέρνησης διαψεύδει ενώπιον της Ιεράς Συνόδου τον Πρωθυπουργό της χώρας δηλώνοντας ότι «συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Μελών των αρμοδίων Επιτροπών της Εκκλησίας και θα τις λάβουν υπ' όψιν τους». (Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου 17 Νοεμβρίου 2010).

Αυτή η δήλωση των εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβέρνησης, μας θυμίζει τις δηλώσεις της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Σημίτη, ότι «πριν βγουν οι νέες ταυτότητες, η Κυβέρνηση θα συνομιλήσει με τους εκπροσώπους της Εκκλησίας», κάτι που ουδέποτε έγινε. Αντιθέτως η Κυβέρνηση Σημίτη εξαπάτησε τελικά τον Αρχιεπίσκοπο και την Ιερά Σύνοδο και το πρώτο νομοσχέδιο που πέρασε μετά τις νέες εκλογές με Υπουργό Δικαιοσύνης τον κ. Σταθόπουλο, ήταν το νομοσχέδιο για τις ταυτότητες με την απομάκρυνση του θρησκεύματος από αυτές. 

Στην απάτη αυτή της Κυβερνήσεως, η Εκκλησία απάντησε με τις μεγάλες της Λαοσυνάξεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και την συγκέντρωση τριών και πλέον εκατομμυρίων υπογραφών. Τότε υπέγραψε δημόσια τα έγγραφα της Εκκλησίας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος δήλωσε ότι μόλις αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, θα επαναφέρει το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Αλλά και η Κυβέρνηση Καραμανλή εξαπάτησε την Εκκλησία και ουδέποτε όσο κυβέρνησε τη χώρα επανέφερε το θρήσκευμα στις ταυτότητες που εκδίδονται έως σήμερα.

Όχι μόνο εξαπάτησε η Κυβέρνηση Καραμανλή την Εκκλησία αλλά και όταν ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος το 2005 επισκέφθηκε μαζί με συνεργάτες του τον τότε Πρωθυπουργό της χώρας, στην οικία του στην περιοχή της Ραφήνας και του ζήτησε να επαναφέρει το θρήσκευμα στις ταυτότητες όπως είχε υποσχεθεί στο λαό, μετά από 2 ημέρες κρατικά και ιδιωτικά κανάλια ξεκίνησαν δήθεν «αποκαλύψεις» σκανδάλων επισκόπων και ανθρώπων του περιβάλλοντος του Αρχιεπισκόπου, για να αποπροσανατολίσουν το λαό και με απώτερο σκοπό να μην ακολουθεί την φωνή της Εκκλησίας και των Ποιμένων του.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται και πάλι το 2010. Το κράτος θα εξαπατήσει για πολλοστή φορά την Διοίκηση της Εκκλησίας και το λαό μας. Ας προσέχουμε! Γι’ αυτό ο Απόστολος Παύλος εξάλλου μας προειδοποίησε ως προαναφέραμε, ότι τα όργανα του αντιχρίστου προ και μετά την εμφάνισή του θα κινούνται «εν πάσι δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάσι απάτη…». Προβλέπουμε δε ότι σε περίπτωση αντίδρασης της Εκκλησίας, τα τηλεοπτικά κανάλια με άνωθεν εντολή θα ξεκινήσουν και πάλι πόλεμο λάσπης τουλάχιστον κατά 15 Ιεραρχών, ως έχουμε πληροφορίες, ώστε να θέσουν τους Επισκόπους και τον Κλήρο στο περιθώριο.

Θα μας εξαπατήσουν το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Όλα τα γεγονότα αυτό μαρτυρούν. Ήδη στις 4/12/2010 δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού Mega channel καλώς ενημερωμένοι από κυβερνητικές πηγές, στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» αλλά και στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, ανέφεραν τα εντελώς αντίθετα από όσα υπεσχέθησαν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι στα μέλη της Εκκλησίας. Σε σχετικό ρεπορτάζ που έκανε η δημοσιογράφος Ειρήνη Ανδρουλάκη μιλώντας για τη φοροκάρτα που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του νέου έτους 2011 είπε επί λέξει: «Η φοροκάρτα θα ενσωματωθεί στο τέλος του 2011 στην Κάρτα του Πολίτη, η οποία θα έχει ακόμη το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ, την ταυτότητά μας, το δημοτολόγιό μας, κτλ.».

Τι άλλο αναμένουμε! Συνεχώς εξαπατούν το λαό και την Εκκλησία! Έρχεται και η σειρά μας… απλά μας αφήνει η Κυβέρνηση ως επιδόρπιο για το τέλος. Ο Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, μας έδειξε τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε, μάλιστα σε επιστολή του προς τη Συνοδική Επιτροπή Δογματικών….και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ιεράς Συνόδου, μας αναφέρει ότι «στο πλαίσιο θεσπίσεως της Συνθήκης Σένγκεν συζητήθηκε και ο τρόπος εφαρμογής της και κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις. Συνημμένως καταθέτουμε ένα cd…από την παρέμβαση του Νομικού Συμβούλου της Ελλάδος στις Βρυξέλλες το 1997 κ. Γεωργίου Κλοτσώνη σε ραδιοφωνική εκπομπή του π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου στις 15/6/1997, (όπου ενημερώνει τι είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και ότι στα πλαίσια της συζητήσεως της Σένγκεν προτάθηκε ως τρόπος εφαρμογής της Συνθήκης (για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση να τοποθετηθεί το χάραγμα, έτσι ακριβώς ειπώθηκε) στο μέτωπο ή στο χέρι».

Μετά από όλα αυτά ταπεινά φρονούμε ότι αν καθυστερήσουμε στις αντιδράσεις μας θα είμαστε υπόλογοι – ήδη ο λαός, μας κατηγορεί – έναντι της Ορθοδόξου Πίστεώς μας, αλλά και του ευσεβούς λαού της χώρας μας.
Οι στρατηγοί της Εκκλησίας μας έχουν τον λόγο. Αυτοί πρέπει να προπορευθούν του αγώνος, αλλά και να έχουν τις πνευματικές κεραίες της ψυχής τους σε εγρήγορση ώστε κανείς να μην απατηθεί.
Εμείς ως τσοπανόσκυλα επαναλαμβάνουμε, ότι βλέποντας τον εχθρό να πλησιάζει απλά γαυγίζουμε και προειδοποιούμε τον τσοπάνη, να πιάσει έγκαιρα τα πνευματικά όπλα, για να απομακρύνει τον κίνδυνο από το ποίμνιό του.

Παραδίδουμε στην δημοσιότητα το cd που κατατέθηκε στην Συνοδική Επιτροπή ώστε να ακούσει ο λαός τον διάλογο του Νομικού Συμβούλου του Ελληνικού Κράτους στις Βρυξέλλες και τις αποκαλύψεις που κάνει στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος για να κατανοήσουν όλοι, ότι αν αυτά ειπώθηκαν το 1997, σήμερα σε ποιο βαθμό ετοιμότητος είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση της ανθρωπότητος και του ελέγχου κάθε προσώπου ξεχωριστά;


No comments:

ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ

Δέν θά σέ ἀρνηθῶμεν ὦ φίλη Ὀρθοδοξία!

Δέν θά σέ ἀπαρνηθῶμεν ὦ πατροπαράδοτον σέβας!

Δέν ἀποχωριζόμεθα ἀπό σέ, ὦ μῆτερ εὐσέβεια!

Ἐντός σοῦ ἐγεννήθημεν καί διά ἐσέ ζῶμεν καί μετά σοῦ θα κοιμηθῶμεν.

Εἴθε νά τό καλέσῃ ὁ καιρός! καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ θά ἀποθάνωμεν· διότι ἐκεῖνος ὁποῦ συμφιλιάζει μέ τούς ἐχθρούς τοῦ βασιλέως δέν δύναται νά εἶναι φίλος τοῦ βασιλέως!

Ὁ ἀπαρνούμενος διά νεύματος μόνον τόν Θεόν ὑπόκειται εἰς ἀπώλειαν καί ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέ τόν λόγον, μέ τόν τρόπον καί διά γραμμάτων κινδυ­νεύει περί τήν πίστιν, πῶς θά εἶναι Ὀρθόδοξος; ».

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Χρυσόστομος Σμύρνης

Χρυσόστομος Σμύρνης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης