Thursday, February 17, 2011

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Απόπειρα σφαιρικής περιγραφής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://id-ont.blogspot.com/2011/02/blog-post_17.htmlANAΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ:
http://id-ont.blogspot.com/2011/04/blog-post_11.html
Στην παρουσίαση της δράσης του Υπουργείου Οικονομικών κατά της φοροδιαφυγής παρουσιάστηκε και μια όψη της Κάρτας Αποδείξεων. Δεν γνωρίζουμε εάν πρόκειται για την τελική της μορφή, ή είναι το σχέδιο κάποιου γραφίστα. 


Πάντως από ότι φαίνεται, το σχέδιο προχωρά με αργά αλλά σταθερά βήματα (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικά διόδια, ηλεκτρονική συλλογή αποδείξεων-κάρτα αποδείξεων, οδικός χάρτης για την εισαγωγή της Κάρτας του Πολίτη, κοκ). 

Στο χέρι μας πλέον είναι να αρνηθούμε αυτές τις κάρτες. Επίσης τα δικαστήρια είναι σίγουρο ότι θα έχουν τον λόγο από εδώ και πέρα... Δεν είναι δυνατόν μέτρα τα οποία δεν υπάρχουν καν σε άλλες χώρες ή καποια από αυτά είναι προαιρετικά, σε εμάς να επιβάλλονται ως υποχρεωτικά! Που είναι η ελευθερία της επιλογής, ο σεβασμός της ιδιωτικότητας, το προσωπικό απόρρητο; 

Δείτε την κάρτα αγορών στην σελίδα 55 της συνημμένης παρουσίασης του Υπουργείου Οικονομικών


http://id-ont.blogspot.com/2011/05/blog-post_930.html#more

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -  AULA 31_3_2011(2)
Πορίσματα τῆς ἡμερίδας
       «Ἠλεκτρονική διακυβέρνηση καί ἀνθρώπινα δικαιώματα»

                                                   31-3-11

             I. Σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία ὁ ἄνθρωπος οἰκειοθελῶς ἔχασε τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, πού ἀπελάμβανε ἐντός τοῦ Παραδείσου, ὅμως Σαρκωθείς ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ κατέρχεται ἐπί γῆς καί ξαναχαρίζει τό δῶρο Του στόν πεσόντα ἄνθρωπο. Στά δημοκρατικά πολιτεύματα, πού ἔχουν δεχθεῖ τήν ἐπίδραση τῆς χριστιανικῆς ἐλευθερίας, ὁ ἄνθρωπος ἀπολαμβάνει, ἔστω καί μερικῶς, τήν τιμή πού τοῦ ἀξίζει, ὡς εἰκόνος Θεοῦ πού πορεύεται στό καθ’ ὁμοίωσιν.
            Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά νέα μορφή παγκοσμίου διακυβερνήσεως τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καί τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας τῆς Νέας Ἐποχῆς. Τό προσχέδιο νόμου ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἔχει τίς ἀπαρχές της στή συνθήκη Σέγκεν καί φθάνει ὡς τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, θεσμοθετεῖ θεωρητικά-νομικά ( μέ τό νόμο περί ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως) καί κοινωνικά-πρακτικά (μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη) τή διαστροφή τῆς χριστιανικῆς ἀντιλήψεως περί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.  Ὁ ἄνθρωπος θεωρεῖται a priori ὕποπτος ὑποβιβάζεται στό ἐπίπεδο τοῦ ζωϊκοῦ-βιολογικοῦ ὄντος, πού διακατέχεται ἀπό τά πάθη πού τόν κρατοῦν μακριά ἀπό τήν ἐλευθερία, θεωρεῖται ἕνας ἀριθμός, εξάρτημα τοῦ παγκοσμίου κράτους, πού ἐλέγχεται ἀπό τούς γνωστούς ἀγνώστους ἐξουσιαστές καί ὄχι ὡς πρόσωπο πού διαφεντεύεται ἀπό τόν πανάγαθο Θεό.
            II. Πολλές ἀπό διατάξεις τῶν νομοσχεδίου περί ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως μέ τήν πρόβλεψη γιά ἐνσωμάτωση στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη ὅλων τῶν ἐκφάνσεων δραστηριοτήτων καί συναλλαγῶν τοῦ Πολίτη μέ τό Κράτος καί μέ τρίτους · τό ἐνσωματωμένο στήν Κάρτα microchip, πού σημαίνει πλήρη ἔλεγχο καί παρακολούθηση τοῦ ἀνθρώπου ·  ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 153 τοῦ νόμου περί ΑΜΚΑ πού ὁδηγεῖ στόν οἰκονομικό καί κοινωνικό ἀποκλεισμό καί στήν ἀντιδημοκρατική στέρηση δικαστικῆς προστασίας ὅσων ἀρνηθοῦν νά τόν χρησιμοποιήσουν, ὅλες αὐτές οἱ διατάξεις εἶναι ἀντισυνταγματικές, καθώς  κατάφωρα παραβιάζεται τό ἄρθρο 9 Α  τοῦ ἑλλην. Συντάγματος που ἀπαγορεύει τή λήψη, ἐπεξεργασία καί χρήση προσωπικῶν δεδομένων. Παραβιάζονται ἐπίσης  καί ἄλλες διατάξεις τοῦ Συντάγματος ἀλλά καί τῆς εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν προστασία τῆς προσωπικότητος, τοῦ ἀσύλου, τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς κλπ.  Γι’αὐτό, τό Σύνταγμα καί ἡ Εὐρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων πρέπει νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς ὅπλα γιά τήν προστασία τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ ανθρώπου. 
              III. Οἱ κυβερνῶντες πολύ ἔντεχνα παρουσιάζουν τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση δηλ. τήν ἠλεκτρονική λειτουργία τῆς διοίκησης, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ τόν ἠλεκτρονικό ἤ ψηφιακό τρόπο διεκπεραίωσης πάσης φύσεως ὑπηρεσιῶν γιά τούς πολίτες της, ὡς τήν καλύτερη λύση γιά τήν ἐλαχιστοποίηση τῆς γραφειοκρατίας μέσω τῆς «ἁπλούστευσης τῶν διοικητικῶν διαδικασιῶν, τῆς ἀποτελεσματικότητας καί τῆς διαφάνειας».  Ἐξετάζοντας ἀπό τεχνολογικῆς σκοπιᾶς τήν ὑλοποίηση  της πού ἄλλα κράτη ἔχουν ἤδη χρησιμοποιήσει, καταδεικνύεται πώς ὀδηγούμαστε σέ μιά μηχανογραφημένη δικτατορία ἄνευ ἱστορικοῦ προηγουμένου, στήν ἀποπροσωποποίηση καί ἀριθμοποίηση τῶν ἰδίων τῶν πολιτῶν πού τό κράτος ἐξυπηρετεῖ, μέσω τῆς ἀλόγιστης καταγραφῆς πάσης φύσεως προσωπικῶν στοιχείων σέ βάσεις δεδομένων, πού θά διαμοιράζονται διακρατικά γιά λόγους ἀσφαλείας.
            IV. Ἀπό τήν Κυβέρνηση ἔχουν ἀνακοινωθεῖ οἱ κρίκοι τῆς ἠλεκτρονικῆς ἀλυσίδας μέ τήν ἔκδοση ποικίλων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν ὅπως π.χ. Κάρτας ἀγορῶν (φοροκάρτα), Κάρτας ἐργαζομένων, Κάρτας ὑγείας, Δημότη, μετανάστη καί κυρίως τῆς Κάρτας Πολίτη. Ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης σέ ὅλο τόν κόσμο ἔχει δημιουργήσει σέ πολλές χῶρες τῆς Εὐρώπης καί σέ πολιτεῖες τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν καί στή Ρωσία σφοδρές ἀντιδράσεις.  Οἱ δικές μας ἀντιρρήσεις σχετικά μέ τήν ἀσημαντότητα ἤ ἐπικινδυνότητα τῆς Κάρτας συμπυκνώνονται στά ἑξῆς : 
            - Δέν εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν εξυπηρέτηση μας ἀπό τό Δημόσιο. Μποροῦμε καί μέ τό τωρινό Δελτίο Ταυτότητος νά ἐξυπηρετηθοῦμε, ἄν ὀργανωθεῖ τό Δημόσιο.
            - Ἀποδεδειγμένα ὅλες οἱ βάσεις δεδομένων ὑπουργείων, ὑπηρεσιῶν τραπεζῶν, ἑταιριῶν εἶναι διάτρητες ἀπό τή δράση τῶν hackers.  Ἀκόμη καί οἱ ἴδιοι οἱ διαχειριστές τῶν βάσεων πολλές φορές εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τή διαρροή ἀπορρήτων πληροφοριῶν.
            -Ἡ καταγραφή τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἔχει ὀλέθριες συνέπειες γιά τήν προσωπική ζωή καί τήν κοινωνική ἀνέλιξη τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀνάκληση δεδομένων τοῦ παρελθόντος μπορεῖ νά τόν ἐμποδίσει νά προοδεύσει, νά τόν ἀπομονώσει καί νά τόν κάμει νά προσαρμόσει τή συμπεριφορά του σύμφωνα μέ τίς ἐπιθυμίες τῶν ἐξουσιαστῶν.
            - Μέ τή χρήση ἑνός ἑνιαίου κωδικοῦ ἀριθμοῦ διασυνδέονται ὅλα τά ἀρχεῖα καί ἡ μέχρι τώρα μερική καί παράνομη παρακολούθηση γίνεται καθολική καί νόμιμη.
            -Τέλος δέν εἶναι εὐκαταφρόνητη γιά τή σημερινή τραγική συγκυρία καί ἡ ὑπερβολική δαπάνη γιά τήν ἔκδοση τῶν Καρτῶν.
                    
                 Ἡ ἐφιαλτική κατάσταση πού δημιουργεῖται στήν ἑλληνική κοινωνία ἀπό τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση καί εἰδικά ἀπό τήν ὑπό ἔκδοση Κάρτας τοῦ Πολίτη ἐπιβάλλει :
            1)  τή γνώση καί ἐκ καρδίας ἀποδοχή τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας ὅτι τό αὐτεξούσιο καί ἐν γένει ἡ  ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι θεῖο δῶρο.
            2)  τήν ἐνημέρωσή μας καί τή συνειδητοποίηση τοῦ κινδύνου ἀπειλῆς τῆς ἐλευθερίας πού μεθοδεύει ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση μέ τήν ἔκδοση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.         
           3)  τήν ἀπόφαση μας ὡς πολίτες καί ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά ἀντισταθοῦμε στήν ἐπιβολή τῆς Κάρτας.
            Αὐτή τήν ἀπόφαση πρέπει νά τήν κάμουμε πράξη :
            α) μέ τήν παράκληση πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά τοποθετηθεῖ ἐπειγόντως κατά τῆς ἠλεκτρονικῆς τυρρανίας, ὅπως καί παλαιότερα.
            β) μέ ποικίλες παραστάσεις καί αἰτήματα πρός τίς ἀρχές τῆς πολιτείας.
            γ) μέ τήν προσφυγή μας στή Δικαιοσύνη ἑλληνική καί εὐρωπαϊκή μέ σκοπό τήν προστασία τῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν δικαιωμάτων μας. 
            δ) μέ τή διαρκῆ συντήρηση τοῦ θέματος στήν ἐπικαιρότητα
            ε) μέ τήν ἐνημέρωση τῶν συμπολιτῶν μας μέ συζητήσεις, μέ τό διαδίκτυο, μέ ἔντυπα, ὁμιλίες καί ἡμερίδες.
            στ)  μέ τήν ἐξάπλωση δικτύου ἐνημέρωσης σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα
            ζ) μέ τή συλλογή ὑπογραφῶν κατά τῆς κάρτας Πολίτη, τήν ὁποία συνεχίζει ἡ Πρωτοβουλία ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης (ΠΡ.Α.Ο.Σ) καί ἔχει φτάσει στίς 60.000 ὑπογραφῶν. 
            η)  Μέ τήν ἄρνηση παραλαβῆς τῆς κάρτας, ἄν ἐκδοθεῖ, καί τήν σταθερή μας ἀπόφαση νά δεχθοῦμε χάριν τῆς ἐν Χριστῶ ἐλευθερίας μας ὁποιεσδήποτε συνέπειες.     
            θ)  Τέλος, πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀποτροπή τοῦ ὅπλου τῆς Ν. Τάξεως Πραγμάτων, τῆς Κάρτας Πολίτη μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ τήν βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀπ΄ αὐτόν πρέπει νά ἀντλοῦμε δύναμη καί χάρη σ΄αὐτό μας τόν ἀγῶνα.
Επιστολή 34 Ιερέων Ιερομονάχων και Μοναχών προς τον Αρχιεπίσκοπο

Ορθόδοξο Παρατηρητήριο
 Κάρτα του Πολίτη - Διαπιστώσεις , τοποθετήσεις:Επιστολή 34 Ιερέων Ιερομονάχων και Μοναχών προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο 


 

Πρός 
Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ. Ἱερώνυμον 
Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
Σεβασμιωτάτους ἁγίους Ἀρχιερεῖς 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
 
Διαπιστώσεις καί τοποθετήσεις σχετικά 
μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη
 

Οἱ ὑπογεγραμμένοι ἱερεῖς, ἱερομόναχοι καί μοναχοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνησυχοῦντες γιά τήν ἰδιάζουσα κατάσταση τῆς κρίσεως πού διέρχεται ἡ πατρίδα μας καί ἰδιαίτερα γιά τήν πρόθεση τῆς Κυβερνήσεως νά ἐφαρμόσει τόν νόμο ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως καί νά ἐκδόσει σάν ἐργαλεῖο της τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τίς σχετικές κυβερνητικές ἐξαγγελίες δηλώνουμε τήν ἄρνησή μας νά παραλάβουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη γιά τούς παρακάτω λόγους: 

1. Ἄν καί δέν ἀρνούμαστε τή δημιουργική βοήθεια τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στίς συναλλαγές μας, στήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί στήν ἄμεση ἀνίχνευση μέσῳ Internet τοῦ πλούτου τῆς γνώσεως κλπ., ὅμως θεωροῦμε ἄκρως ἀνησυχητική τήν ἀπέραντη συλλογή προσωπικῶν δεδομένων καί τόν σχηματισμό προσωπικοῦ «προφίλ» μέσῳ τῆς διασυνδέσεως ὅλων τῶν ἀρχείων. 

Ὁ μοναδικός γιά κάθε ἄνθρωπο ἀριθμός καί τό microchip πού θά περιέχονται στήν Κάρτα, τήν καθιστοῦν, σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς τῆς Πληροφορικῆς, μιά ἀπάνθρωπη ἠλεκτρονική φυλακή γιά κάθε κάτοχό της. Αὐτή θά καταστεῖ χειρότερη ἄν ἡ διαχείρισή της παραδοθεῖ σέ κέντρα πού ἤδη καταπονοῦν καί πολυβολοῦν μέσω τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τόν ἑλληνικό λαό. 

2. Μᾶς ἀνησυχοῦν ἐπίσης οἱ δυνατότητες τῆς τεχνολογίας RFID.Mέ τό ἐνσωματωμένο στήν κάρτα RFID γίνεται ἄμεση διασύνδεση τῶν βάσεων δεδομένων καί ὑπάρχει ἡ δυνατότητα παρακολουθήσεως τοῦ κατόχου τῆς κάρτας. 

3. Ὅλο τό σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως λειτουργεῖ, σύμφωνα πάντοτε μέ τούς ἐπιστήμονες τῆς πληροφορικῆς, μέ τή βοήθεια τῶν τριῶν ὁριοθετητῶν, ὅπως τούς βλέπουμε πάνω στά προϊόντα δηλ. μέ τά τρία ἑξάρια. Σέ κάθε περίπτωση, ἀφοῦ ὅπως εἶναι γνωστό τό microchip εἶναι ἀναπρογραμματιζόμενο, ἡ ἑκάστοτε ἐξουσία θά μπορεῖ νά ἀναπρογραμματίζει τό περιεχόμενο τῶν δεδομένων σύμφωνα μέ τή βούλησή της. Θά μπορεῖ ἑπομένως καί ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666, ἄν δέν ὑπάρχει κατά τήν ἀρχική ἔκδοση τῆς Κάρτας, νά προστεθεῖ στή συνέχεια. 

Ἡ ἀντίθεσή μας στήν παραλαβή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ὡς παράνομης καί ἀντισυνταγματικῆς, γιγαντώνεται ὅταν ἀναλογισθοῦμε ὅτι: 

α) ἔγκριτοι νομικοί ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἐπιβολή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη εἶναι ἀντίθετη καί πρός τό ἑλληνικό Σύνταγμα καί πρός τό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο. 

β) ἐπισπεύδονται οἱ διαδικασίες παραλαβῆς τῆς Κάρτας σέ περίοδο συνεχῶς ἐπιδεινουμένης οἰκονομικῆς κρίσεως, γεγονός πού γεννᾶ τήν ὑποψία ὅτι ἡ κρίση προετοιμάσθηκε ἀπό τούς γνωστούς ἐξουσιαστές γιά νά σφυροκοπηθεῖ ὁ λαός μας καί νά μή μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ στήν ἐπιβολή τῆς Κάρτας. 

γ) κατά πληροφορίες μας οἱ κρατικοί ἐκπρόσωποι ἀρνοῦνται ἤ ἐν πάσῃ περιπτώσει καθυστεροῦν νά δώσουν τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῆς Κάρτας στούς καθηγητές πληροφορικῆς πού συμμετέχουν στήν εἰδική ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

δ) ἡ ἐπιμονή τῶν κρατικῶν Ἀρχῶν γιά τήν ἔκδοση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη γεννᾶ ἐρωτηματικά γιά τή σχέση τους μέ τήν ἀπειλούμενη δικτατορία τῆς Ν. Ἐποχῆς, μιᾶς καί ὁ πρωθυπουργός ἔχει διακηρύξει ὅτι χρειαζόμαστε μιά παγκόσμια διακυβέρνηση. 

Κατόπιν τούτων δηλώνουμε ὅτι: 

• Δέν βάζουμε ὑπογραφή σέ λευκό χαρτί • δέν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα πού δέν ξέρουμε τί περιέχει γιά μᾶς καί ποιός θά τήν διαχειρίζεται 

• Δέν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα μέ ἀναπρογραμμα-τιζόμενο τσίπ, πού ἐνεργοποιεῖται εἴτε μέσῳ εἰδικῶν μηχανημάτων ἐξ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ ἀποστάσεως μέσῳ δορυφόρου. 

• Δέν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα, ἡ ὁποία συγκεντρώνει τά πάντα γιά μᾶς καί ἐπιδιώκει νά ἀποκλείσει ἀπό τή ζωή ὅσους δέν τήν παραλάβουν. Αὐτό μᾶς παραπέμπει στήν Ἀποκάλυψη πού λέει ὅτι κανείς δέν θά μπορεῖ νά ἀγοράσει ἤ νά πουλήσει, ἄν δέν ἔχει τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματός του. 

• Δέν παραλαμβάνουμε τήν κάρτα μέ τήν ὁποία πολιτογραφούμαστε στό παγκόσμιο κράτος, οὔτε ἐκχωροῦμε στίς ἀρχές τό δικαίωμα νά μᾶς παρακολουθοῦν. Ἄς τό κάνουν παράνομα, ὅπως μέχρι τώρα. 

• Δέν παραλαμβάνουμε τήν κάρτα μέ τήν ὁποία ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες παραδινόμαστε ἀμαχητί σέ ἕνα πρωτοφανές στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἠλεκτρονικό φακέλωμα. 

• Δέν παραλαμβάνουμε μιά κάρτα μέ τήν ὁποία ἀρνούμαστε τή θεόσδοτη ἐλευθερία μας, πού ὡς Ἕλληνες διαφυλάσσουμε στόν τρισχιλιετῆ ἐθνικό μας βίο, καί τήν παραδίνουμε σέ χέρια ἀγνώστων ἤ καί ἀντιχρίστων δυνάμεων.
 


Μακαριώτατε, 
Σεπτή Ἱεραρχία,
 

Στένεψαν πολύ τά περιθώρια πού ἔχουμε ὡς Ἐκκλησία νά παρέμβουμε στά ἄνομα σχέδια τῶν ἐχθρῶν τῆς ἐλευθερίας μας. Οἱ φαλκιδευμένες-ʺγιά τά μάτιαʺ- διαβουλεύσεις, γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη καί τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση τελείωσαν. Ἡ Κάρτα, ἡ ἠλεκτρονική φυλακή τῶν Ἑλλήνων, εἶναι ἐπί θύραις. Γι’ αὐτό παρακαλοῦμε γιά τήν ἰδική Σας παρέμβαση, γιά τό ἰδικό σας ΟΧΙ, ὥστε νά ἀποτραπεῖ ὁ ἐπικρεμάμενος κίνδυνος. 
Ἡ δική Σας σθεναρή στάση, καί ἡ μετάνοια ὅλων μας κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν, ἀρχόντων καί ἀρχομένων θά βοηθήσουν ὥστε ὁ ἐν Τριάδι Θεός νά σώσει γιά μιά ἀκόμη φορά στήν ἱστορία τό γένος μας ἀπό τήν ἐπερχόμενη τυραννία. 

Ἐξαιτούμενοι τίς ἅγιες εὐχές σας 
εὐλαβῶς ἀσπαζόμεθα τήν δεξιά Σας
 

Οἱ ὑπογεγραμμένοι 

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, προηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Μεγά- 
λου Μετεώρου 
Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς, ἡγούμενος Ἱ.Μ. ἁγίας Παρασκευῆς 
Μηλοχωρίου Ἑορδαίας 
Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος 
Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος 
Ἀρχιμ. Λαυρέντιος Γρατσίας 
Ἀρχιμ. Παῦλος Ντανᾶς 
Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος- Ἱ. Μ. Μεγ. Λαύρας Ἅγιον Ὄρος 
Ἱερομόναχος Σεραφείμ, Ἱ. Μ. Φιλοθέου- Ἅγιον Ὄρος 
Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Παλαμᾶς 
Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Μηνᾶς 
Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Μπουσδέκης 
Πρωτοπρ. Βασίλειος Κοκολάκης 
Πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος 
π. Γεώργιος Διαμαντόπουλος 
π. Ἀλέξανδρος Τσόρλος 
π. Κωνσταντῖνος Παπαθαμάσιος 
π. Ἀθανάσιος Ἰ. Σκοπιανός 
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος 
π. Πασχάλης Γκινούδης 
π. Παῦλος Ποζόγλου 
π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης μοναχός 
Γέρων Σάββας μοναχός- Ἱ.Μ. Μεγ. Λαύρας, Ἅγιον Ὄρος 
π. Νεκτάριος μοναχός ἁγιορείτης- ἱ. Καλύβη Ζωοδόχου Πηγῆς 
Σκήτης Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου 
Π. Παΐσιος μοναχός-ἱ. Κελλίον ἁγ. Ἀρχαγγέλων-«Σαββαίων» 
π. Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης-Κελλίον Τιμ. Προδρόμου- 
Ἱ. Μ. Καρακάλλου 
π. Νικόδημος μοναχός Καρεώτης(συν/χος Καθηγητής Χημικός) 
π. Νικόδημος μοναχός- Ἁγίου Νεκταρίου Καψάλας, ἅγιον Ὄρος 
π. Ἀβραάμ μοναχός ἁγιορείτης 
π. Χερουβείμ μοναχός-Ἱ. Κελλίον ἁγίου Ἰωάννου Κουκουζέλη- 
Ἅγιον Ὄρος 
π. Θεόδωρος μοναχός, Ἱ. Μονή Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου – 
Σταγιάτες Βόλου 
π. Δοσίθεος μοναχός 
π. Εὐδόκιμος Χούντρης, μοναχός 
π. Παΐσιος μοναχός- Τολό Ναυπλίου 
π. Ἀρσένιος Κοτζιᾶς, μοναχός 

(Τό παρόν ψήφισμα θά μεταφρασθεῖ καί σέ ἄλλες ξένες γλῶσσες πρός ἐνημέρωσιν παγκοσμίου τῆς ὑφηλίου). 

ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΥΠΕΡΔΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Γράφει ὁ Βασίλειος Εὐτυχ. Νικόπουλος,
Πρόεδρος Ἀρείου Πάγου ἐ.τ.


Στὰ ὅσα ὀρθὰ καὶ νομικῶς θεμελιωμένα γράφτηκαν στὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ Δρᾶσις μας» (τ. 481, σελ. 262-263) σχετικῶς μὲ τὸ θέμα «τῆς ἀποκαθηλώσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων (εἰκόνων καὶ Εὐαγγελίων) ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ Δικαστήρια», ἐπιτρέψτε μου, παρακαλῶ, νὰ προσθέσω κι ἐγὼ τὴν ταπεινή μου γνώμη, στηριγμένος ἀποκλειστικῶς στὸ ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς χώρας μας.
Συνήθως, ὅταν πρόκειται νὰ ὑπερασπισθοῦμε στὴν Ἑλλάδα κάποιο θρησκευτικὸ καὶ εἰδικότερα χριστιανικὸ-ὀρθόδοξο ζήτημα ἐπικαλούμεθα – καὶ ὀρθῶς – τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζει, ὡς γνωστόν, ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα, τὴν θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ πάνω σ᾽ αὐτὸ στηρίζουμε ὅλη τὴ νομική μας ἐπιχειρηματολογία, ὅπως περίπου γίνεται καὶ στὸ προαναφερθὲν ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ σας, τὸ σχετικὸ μὲ τὴν «ἀποκαθήλωση τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ Δικαστήρια»....Ἐν τούτοις, ἰσχυρότερα καὶ νομικῶς ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα πρὸς ὑπεράσπιση ὄχι μόνο τοῦ συγκεκριμένου αὐτοῦ θέματος, ἀλλὰ καὶ γενικότερα παντὸς θρησκευτικοῦ θέματος, τὸ ὁποῖο καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο ἅπτεται ἢ θίγει «τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν πίστιν», μποροῦν ἀβιάστως καὶ ἀσφαλῶς νὰ ἀντληθοῦν ἀπὸ τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο, παρὰ τὸν ἀποκλειστικῶς ὀρθόδοξο χαρακτήρα του, ἀγνοεῖται ἐν τούτοις ἀπό τοὺς περισσοτέρους, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὸ ἐκφράζει τὸ πνεῦμα τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος. Πρόκειται γιὰ τὴν θεμελιώδη ὑπερ-δικανικὴν καὶ ὑπερ-συνταγματικὴν ἀρχήν, στὸ ὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι ψηφισμένο τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα.

. Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε ἡ ἰδέα τῆς Δημοκρατίας, οὔτε τῆς ἐλευθερίας, οὔτε τοῦ ἀνθρωπισμοῦ ἢ τοῦ διαφωτισμοῦ, ἀλλὰ εἶναι τὸ «Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Ναί, ὅσο καὶ ἂν ἠχεῖ παράξενα, ἴσως σήμερα στὴν «ἀποθεοποιημένη» καὶ «ἀποχριστιανισμένη» κοινωνία μας, τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ψηφισμένο ἀπὸ τὴν Ε´ Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ τῶν ‘Ἑλλήνων «εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος»!

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ συνταγματικὸς νομοθέτης ἀκολουθεῖ πιστῶς τὴν συνταγματικὴ παράδοση τοῦ τόπου μας, ἀφοῦ καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ πρῶτα συνταγματικὰ κείμενα τῆς ἐπαναστατημένης Ἑλλάδος ἦταν ψηφισμένα στὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ! τοῦτο βεβαίως ἔχει τὴν ἀκατάλυτη νομική του ἀξία. Σημαίνει δηλαδὴ ὅτι ὅλες οἱ διατάξεις τοῦ Συντάγματος καὶ συνακολούθως τῶν συναδόντων ὑποχρεωτικῶς μὲ αὐτὸ νόμων, πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνες καὶ νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερτάτης Ἀρχῆς, στὸ ὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι ψηφισμένο τὸ Σύνταγμα, δηλαδὴ τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Αὐτῆς τῆς προοιμιακῆς συνταγματικῆς Ἀρχῆς εἶναι ἀπόρροια τὸ ἄρθρο 3 παρ. Ι τοῦ Συντάγματος, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ πίστη στὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλαδα, μὲ ὅλα τὰ νομικὰ συνταγματικὰ ἐπακόλουθα αὐτῆς, καθὼς καὶ πολλὲς ἄλλες διατάξεις τοῦ Συντάγματος, ὅπως τὰ ἄρθρα 13 περὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, 14 παρ. 3 ἐδάφιο α´, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν κατάσχεση ἐντύπων, ὅταν πρόκειται γιὰ προσβολὴ τῆς χριστιανικῆς καὶ κάθε ἄλλης γνωστῆς θρησκείας, 16 παρ. 2 γιὰ τὴν ὑποχρέωση τοῦ Κράτους νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ διατάξεις τοῦ Συντάγματος (ἄρθρα 425) περὶ τῶν ἐπικαλουμένων ἀτομικῶν δικαιωμάτων ἢ ἐλευθεριῶν εἶναι διαποτισμένες ἀπὸ τὴν θεμελιώδη προοιμιακὴ ὑπερσυνταγματικὴ ἀρχὴ στὴν ὁποία ψηφίσθηκε τὸ Σύνταγμα, δεδομένου ὅτι ἀπὸ αὐτὴ τὴν Ἀρχή, τῆς Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἀπὸ τὸν Ἕνα δηλαδὴ καὶ μόνο ἀληθινὸ θεό, ἀπορρέουν ὅλα τὰ δικαιώματα, ἐπειδὴ Αὐτὸς εἶναι ἡ πραγματικὴ πηγὴ τῆς ἐλευθερίας. Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος τὸ διακηρύσσει ἀπεριφράστως: «οὗ γὰρ τὸ Πνεῦμα Κυρίου ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β´ Κoρ. γ´ 17), γι’ αὐτὸ καὶ παραγγέλλει σ᾽ ὅλους μας «τῇ ἐλευθερίᾳ στήκετε, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε» (Γαλ. ε´ 1). Ἄλλωστε δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ κλήση ὅλων τῶν ἀνθρώπων στὴν «ἐν Χριστῷ καινὴν πίστιν», δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ κλήση ἐλευθερίας, ὅπως μᾶς βεβαιώνει καὶ πάλι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοὶ» (Γαλ. ε´, 13). Ἑπομένως ἡ ψήφιση τοῦ Συντάγματος στὸ «Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαίρετου Τριάδος» εἶναι σὲ τελευταία ἀνάλυση ψήφιση στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας, τὴν ὅποια ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ σταυρικοῦ Του θανάτου μᾶς χάρισε.

Ὅλα αὐτὰ νομικῶς μεταφραζόμενα σημαίνουν ὅτι ἡ ψήφιση τοῦ Συντάγματος «εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος» γεννᾶ τὴν βασικὴ καὶ θεμελιώδη ὑποχρέωση πρὸς ἀπόλυτο σεβασμὸ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου εἶναι ψηφισμένο τὸ Σύνταγμα, ὁ ὁποῖος σεβασμὸς ἐκδηλώνεται ποικιλοτρόπως, ἀσφαλῶς δὲ καὶ μὲ τὴν ἀνάρτηση τῶν συμβόλων τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας, ἀφοῦ στὸ ὄνομα τοῦ ὑπ᾽ αὐτῶν κηρυσσομένου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀναφέρεται εὐθέως καὶ ρητῶς τὸ ἀπαραβίαστο συνταγματικὸ προοίμιο, ὄχι μόνο στὶς αἴθoυσες τῶν δικαστηρίων καὶ τῶν διδακτηρίων τῆς χώρας μας, ἀλλὰ κυρίως στὴ σημαία μας καὶ στὸ ἐθνόσημό μας.

Ἀκόμη δὲ τὸ συνταγματικὸ προοίμιο ἔχει τὴν ἔννοια ὅτι δὲν ὑφίσταται καμία ἀπολύτως ἀρχὴ στὸ Κράτος, ἡ ὁποία νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ διατάξει τὴν «ἀποκαθήλωση» τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων γενικῶς, οὔτε ἡ Κυβέρνηση, οὔτε τὰ Δικαστήρια. Τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα θὰ «ἀποκαθηλωθοῦν» μόνον, ὅταν τὸ Σύνταγμα παύσει νὰ εἶναι ψηφισμένο «εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Καὶ ὄχι μόνον τὰ ἱερά μας σύμβολα, ἀλλὰ καὶ ὁ θρησκευτικὸς ἀποπροσανατολισμὸς τῆς παιδείας, γιὰ παράδειγμα μὲ τὴν κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἢ τὴν κατάργηση τῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα, δὲν εἶναι συνταγματικῶς ἐπιτρεπτὸς ἐν ὅσῳ τὸ Σύνταγμα ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ψηφισμένο στὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἐὰν ὁ νομοθέτης τοῦ Συντάγματος ἤθελε τὸν θρησκευτικὸ ἀποπροσανατολισμὸ τοῦ Κράτους θὰ τὸ ἔπραττε ο ἴδιος, παύοντας πλέον νὰ ψηφίζει τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας «εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγιας Τριάδος». Ἐν ὅσῳ ὅμως ἐκεῖνος ἐμμένει ἐνσυνειδήτως καὶ σταθερῶς σ᾽ αὐτὴ τὴν παραδεδομένη συνταγματικὴ τακτική, εἴμαστε ἅπαντες ὑποχρεωμένοι νὰ τὸν ἀκολουθοῦμε πιστῶς, σεβόμενοι τὸ Σύνταγμα. Κάθε προσπάθεια ἀποσύνδεσης τοῦ συνταγματικοῦ προοιμίου ἀπὸ τὸ κύριο κείμενο τοῦ Συντάγματος εἶναι «ἀντισυνταγματική», διότι συνιστᾶ εὐθεία παραβίαση τοῦ Συντάγματος καὶ βεβαίως δὲν ἀντέχει σὲ καμιὰ ἀπολύτως κριτική. Ὅταν ἀρνούμεθα ἐνσυνειδήτως τὴν θεμελιώδη προοιμιακὴ ἀρχὴ τοῦ Συντάγματος, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ κάνουμε λόγο γιὰ τὴν τήρηση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος; Ὅταν ἀποκόπτουμε τὴν κεφαλή, δὲν μιλοῦμε γιὰ σεβασμὸ τοῦ σώματος! Ἡ ἄρνηση τοῦ προοιμίου του ἐπάγεται αὐτοδικαίως τὴν ἄρνηση τοῦ Συντάγματος. Καὶ ὅποιος ἀρνεῖται τὸ προοίμιο ἀρνεῖται συλλήβδην ὅλο τὸ Συνταγμα!

Χρέος λοιπὸν ὅλων μας, καὶ εἰδικότερα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, εἶναι νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος. Τὴν ὑποχρέωση αὐτὴ τὴν ἐπιβάλλει σὲ ὅλους μας τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμα μὲ τὸ ἄρθρο 120 παρ. 4, τὸ ὁποῖο ὁρίζει ὅτι ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἕλληνων, ποὺ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀντιστέκονται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει μὲ τὴ βία. Ἡ ἴδια ὅμως ὑποχρέωση ὑφίσταται καὶ στὴν περίπτωση ποὺ ἐπιχειρεῖται ἡ κατάλυση τοῦ Συντάγματος ὄχι μὲ τὴ βία, ἀλλὰ μὲ ἀλλὰ ἔμμεσα καὶ πλάγια μέσα, καὶ κυρίως μὲ τὴ συστηματικὴ ἄρνηση ἐκ μέρους τῶν κυβερνώντων νὰ τὸ ἐφαρμόζουν, διότι ὁ σεβασμὸς στὸ Σύνταγμα ἀποτελεῖ θεμελιώδη ὑποχρέωση ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἐπίσης ὁρίζει τὸ ἴδιο ἄρθρο 120 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος.

Δυστυχῶς ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας παρατηροῦνται πολλὰ κρούσματα, θὰ λέγαμε, παραβίασης τοῦ Συντάγματος ἐκ μέρους κρατικῶν ὀργάνων, ὅπως στὸν τομέα τῆς οἰκονομίας, τῆς ἐργασίας, τῆς οἰκογένειας, τῆς παιδείας, χωρὶς καμιὰ ἀπολύτως «ἀντίσταση»! Τὸ φαινόμενο εἶναι λίαν ἀνησυχητικό, τόσο γιὰ τὸ θράσος τῶν ἀρνητῶν τοῦ Συντάγματος, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀδράνεια ὅλων ἐκείνων ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀντιδράσουν, καὶ πολὺ σύντομα, ἂν δὲν ἀρχίσει ἤδη, θὰ αἰσθανθοῦμε τὶς καταστροφικές του συνέπειες. Χρειάζεται λοιπὸν ἐπειγόντως νὰ ὀργανωθοῦν ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις τοῦ τόπου καὶ νὰ ἀντισταθοῦν στὸν πνευματικὸ ὄλεθρο ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ. Καὶ πρῶτα ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δυστυχῶς μέχρι στιγμῆς δὲν φαίνεται νὰ ἔχει ἀντιληφθεῖ τὸν κίνδυνο σὲ ὅλη τὴν τρομακτική του διάσταση, γι᾽ αὐτὸ καὶ «ὑπνώττει». Καιρὸς λοιπὸν νὰ ἀφυπνισθεῖ καὶ νὰ ἡγηθεῖ τοῦ ἀγώνα! Ἔπειτα τὸ Ἅγιον Ὅρος, ἡ κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖο, εὐτυχῶς, ἵσταται ὄρθιο καὶ μάχεται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, ἀλλὰ ὄχι ὀργανωμένα, ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὶς περιστάσεις. Ἀκολούθως οἱ ζῶσες καὶ ἀγωνιστικὲς θρησκευτικὲς Ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες ἀγωνίζονται μέν, ἀλλὰ ἑκάστη στὸ δικό της στενὸ κύκλο, ἐνῶ ἐπιβάλλεται νὰ ἐπεκτείνουν συντονισμένα τὶς ἐνέργειές τους ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς πατρίδας μας. Καὶ τέλος ὅλοι οἱ πιστοὶ νὰ ἐπαγρυπνοῦμε καὶ νὰ ἑτοιμαζόμεθα γιὰ πραγματικὸ ἀγώνα ἐναντίον ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς φυλῆς μας, στὰ ὁποῖα μὴ λησμονοῦμε ὅτι συμπεριλαμβάνεται καὶ τὸ ψηφισμένο στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, Σύνταγμα τῆς χώρας μας.

.Ἀλλα γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα ὅλων τῶν χριστιανικῶν καὶ πνευματικῶν δυνάμεων τῆς χώρας ἴσως χρειασθεῖ μὲ τὴν ἀδειά Σας, νὰ ἐπανέλθουμε, διότι «οἱ καιροὶ οὐ μενετοί».

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://opougis.blogspot.com/2011/02/blog-post_15.html
Ισχυρισμοί όπως ο ανωτέρω ακούγονται συχνά από ανθρώπους που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που κρύβει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το κλειδί της η Κάρτα του Πολίτη. 

Με το κατωτέρω κείμενο καταγράφουμε αυτές τις θέσεις που έχουμε συναντήσει σε συζητήσεις που κάνουμε και δίνουμε τις κατάλληλες απαντήσεις.

Eρωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Κάρτα του Πολίτη (ΚτΠ)
1η Ερώτηση: Εγώ έχω καθαρή και διάφανη ζωή. Ότι έχω στην κατοχή μου το έχω αποκτήσει νόμιμα. Ας με παρακολουθεί όποιος θέλει. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Μόνο όποιος κάνει παρανομίες, τα λαμόγια και οι τρομοκράτες έχουν να φοβηθούν από αυτό το σύστημα. Ο καλός άνθρωπος θα συνεχίσει να είναι καλός και ο κακός άνθρωπος θα φοβάται να κάνει παρανομίες. Δέχομαι να παρακολουθούμαι κι εγώ αρκεί ταυτόχρονα να παρακολουθούνται και οι βουλευτές και οι εργολάβοι δημοσίων έργων και όλοι οι ισχυροί του συστήματος. Η κοινωνία μας έτσι θα αποκτήσει διαφάνεια και θα γίνει πιο ηθική.

Απάντηση: 
    Είναι λάθος να θεωρούνται αυτομάτως όσοι αντιδρούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την ΚτΠ ως ύποπτοι που θέλουν να κρύψουν πίσω από την ιδιωτικότητά τους, παρανομίες. Αυτή η υπεραπλούστευση αποτελεί διαστρέβλωση της πραγματικότητας. 
    
    Όποιος επιθυμεί να διατηρήσει την ιδιωτικότητα της ζωής του, το κάνει γιατί θέλει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του και την ελευθερία της προσωπικής του επιλογής για ορισμένα θέματα. Σε κάποια πράγματα οι επιλογές μας γίνονται αναγκαστικά δημόσια, αλλά αυτό όμως δεν ισχύει για κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Υπάρχουν θέματα των οποίων η δημοσιοποίηση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για τον κοντινό του περίγυρο αλλά ακόμη ευρύτερα για το κοινωνικό σύνολο. Τέτοιες αποφάσεις θα μπορούσαν να αφορούν τα κατωτέρω θέματα:
- Θρησκευτικές επιλογές,
- Συνδικαλιστικές απόψεις,
- Πολιτικές επιλογές και απόψεις,
- Κοινωνικές απόψεις,
- Κοινωνικές συναναστροφές,
- Καταναλωτική συμπεριφορά,
- Διατροφικές συνήθειες,
- Ασθένειες ιαθείσες και μη,
- Εργασιακή πορεία (φάκελος εργαζομένου, ποινές, απεργίες, τιμητικές διακρίσεις) 
- Ημέρες και ώρες απουσίας από το σπίτι,
- Συνηθισμένες και έκτατες διαδρομές, κ.ο.κ.

- Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας τα οποία κάνουμε και στην συνέχεια μετανιώνουμε για αυτά. Προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε και να βάλουμε μια νέα αρχή. Ποιος ο λόγος αυτά τα λάθη να επανέρχονται διαρκώς μπροστά μας (μιας και θα είναι καταγραμμένα σε βάσεις δεδομένων) και να αποτελούν σημαντικά προσκόμματα στην εξέλιξη της ζωής μας και την προσπάθειά μας να αρπάξουμε ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή μας προκειμένου να προοδέψουμε προς όφελος δικό μας, της οικογένειάς μας και της κοινωνίας; 

- Όσοι υπέστησαν τον εξευτελισμό της παρακολούθησης στην Δικτατορία και η ζωή τους ήταν καταγραμμένη σε έναν φάκελο, μπορούν πολύ εύκολα να συνειδητοποιήσουν τι συνεπάγεται η ύπαρξη φακέλου για την μελλοντική πορεία και εξέλιξη του πολίτη και να καταλάβουν την παγίδα στην οποία πέφτουν αυτοί που ρωτούν αφελώς τις παραπάνω ερωτήσεις. 

- Ποιος είναι αυτός που θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των πολιτών; Είναι άμεμπτος και απόλυτα δίκαιος; Είναι οι προθέσεις του αγαθές; Συλλέγει τα στοιχεία για να αναλύσει συμπεριφορές προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να δημιουργήσει μια καλύτερη κοινωνία; Με ποιο δικαίωμα αυτοανακηρύσσεται σε «καθαρτή» της δημόσιας ζωής; Ποιους αξιακούς κώδικες θα ακολουθήσει; Με το Α κόμμα στην εξουσία θα ισχύουν κάποιοι κανόνες, και με το Β θα αλλάζουν; Με δεδομένο ότι θα καταγράφονται οι συμπεριφορές των πολιτών, όταν αλλάζουν οι αξιακοί κώδικες τότε μήπώς δούμε και πογκρόμ διώξεων των αντιφρονούντων; 

- Τα στοιχεία που θα καταγράφονται θα παραμένουν αναλλοίωτα στις βάσεις δεδομένων; Δεν μπορούν να υποστούν τροποποίηση, να προστεθούν ανύπαρκτα στοιχεία, να αφαιρεθούν πραγματικά στοιχεία; Δεν μπορούν να κατασκευαστούν προφίλ πολιτών τα οποία δεν θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα; Εάν προστεθεί κακόβουλα η φράση «ύποπτος τρομοκράτης» στην ΚτΠ ενός πολίτη αυτό δεν θα έχει τραγικές επιπτώσεις στην ζωή του;

    Ορισμένοι ισχυρίζονται πως οποιοδήποτε σύστημα ταυτοποίησης του πολίτη είναι αποκλειστικά θέμα του κράτους: «τα του Καίσαρως τω Καίσαρι». Μια τέτοια κάρτα όπως η ΚτΠ πράγματι προέρχεται από τον «Καίσαρα». Αφορά όμως αποκλειστικά τις αρμοδιότητες του «Καίσαρα» ή μήπως τις υπερβαίνει; Και εάν τις υπερβαίνει σε ποιόν βαθμό; Μήπως στον απόλυτο βαθμό της επικυριαρχίας του επάνω στον άνθρωπο; Μήπως με ένα τέτοιο σύστημα ο «Καίσαρας» εποφθαλμιά τη δικαιοδοσία του Θεού; Είναι ποτέ δυνατόν όσοι διακηρύσσουν ότι έχουν την αυτοσυνειδησία του ελεύθερου ανθρώπου, να απεμπολούν, με φαινομενικά αθώα επιχειρήματα, τα δομικά συστατικά στοιχεία του ανθρωπίνου προσώπου τους; Με ποιο λογική θα επιτρέψουμε, οικειοθελώς, το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας και του αυτεξούσιου να γίνει βορά στις ορέξεις του κάθε «Καίσαρα»;

    Άραγε ποιος από εμάς είναι τόσο δυνατός χαρακτήρας που δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τέτοιες πιθανές κακόβουλες συμπεριφορές των διαχειριστών της ΚτΠ και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης; Ποιος θεωρεί τον εαυτό του αλάνθαστο και πιστεύει πως δεν πρόκειται να κάνει κανένα λάθος στη ζωή του για το οποίο θα μετανιώσει αργότερα; Σε αυτή την περίπτωση γιατί τα λάθη του να είναι στην διάθεση του καθενός που θα έχει νόμιμη ή παράνομη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του συστήματος; 

    Άλλο είναι να προκύψει μια μέρα, μέσα από ανώμαλες διαδικασίες, ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο θα κυνηγήσει σκόπιμα συμπεριφορές και προτιμήσεις των πολιτών, και άλλο είναι να συναινέσουμε οι ίδιοι στην ατελείωτη καταγραφή συμπεριφορών και προτιμήσεων χωρίς προφανή λόγο και αιτία, δίδοντας έτσι την δυνατότητα σε μελλοντικό καθεστώς τέτοιου τύπου, να έχει έτοιμο υλικό. 

    Μπορούν να μας απαντήσουν στις κατωτέρω ερωτήσεις αυτοί που δεν φοβούνται την παρακολούθηση;

1η περίπτωση:
Η ΚτΠ όταν θα ενσωματώσει την Κάρτα Εργαζομένου θα χρησιμοποιείται για να μπαίνει κάποιος στο κτίριο της εργασίας του για να δουλέψει και θα χρησιμοποιείται πάλι όταν θα φεύγει από την εργασία του. Αυτή η πληροφορία, σύμφωνα με την εξαγγελία του κου Υφυπουργού Εργασίας, θα αποστέλλεται από την εταιρεία του στο Υπουργείο Εργασίας on-line. Επίσης η ΚτΠ, όταν θα ενσωματώσει την «Κάρτα Αγορών», θα χρησιμοποιείται για να κάνει κάποιος πολίτης τις αγορές από τα μαγαζιά. Αυτή η πληροφορία μέσω των συστημάτων POS των καταστημάτων θα αποστέλλεται on-line στις Τράπεζες οι οποίες 1 φορά τον μήνα θα ενημερώνουν το Υπουργείο Οικονομικών. 
Ένας επίδοξος ληστής έχοντας αυτές τις πληροφορίες στην κατοχή του, ξέρει πότε και ποιο σπίτι είναι διαθέσιμο για κλέψιμο! Γιατί με τη δική του συναίνεση ο πολίτης να δίνει την δυνατότητα στον κλέφτη να γνωρίζει που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή; Είναι τόσο υπεράνω υλικών αγαθών που είναι έτοιμος να αντέξει αλλεπάλληλες κλοπές της περιουσία του; Θα αντέξει πιθανώς και την απαγωγή των παιδιών του;

2η περίπτωση:
Όπως είπαμε στην προηγούμενη περίπτωση, με την ΚτΠ θα κάνουμε τις αγορές των προϊόντων που επιθυμούμε. Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφεται αναλυτικά το καταναλωτικό μας προφίλ, οι διατροφικές μας συνήθειες, οι επιλογές μας στην διασκέδαση. Μπορεί αναλυτικά αυτή η πληροφορία να μην φτάνει στις Τράπεζες (μόνο το συγκεντρωτικό ποσό θα αποστέλλεται σε αυτές), όμως θα καταγράφεται στις βάσεις δεδομένων των Supermarkets και των υπολοίπων καταστημάτων. 
Η πιθανή διαρροή όμως αυτής της πληροφορίας συνεπάγεται τα κατωτέρω:
i. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα ασφαλίζουν μερικώς ή/και καθόλου ανθρώπους οι οποίοι στα παιδικά, εφηβικά τους χρόνια δεν είχαν «συνετή» διατροφή μιας και αυτοί υπάρχει πιθανότητα να αρρωστήσουν πιο βαριά από τους υπόλοιπους ανθρώπους. 
ii. Οι μελλοντικοί εργοδότες σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να απορρίπτουν εκ των προτέρων ανθρώπους που θα έχουν μερικώς ή καθόλου ασφαλίσει οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες παρόλο που θα έχουν όλα τα προσόντα για αυτή την εργασία. 

3η περίπτωση:
Ο γιος μιας οικογένειας στην παιδική του ηλικία υπέφερε από πονοκεφάλους. Κατά την διάρκεια της παιδικής του ηλικίας χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε Παιδιατρική Κλινική. Διενεργήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το ιατρικό πρωτόκολλο εξετάσεις χωρίς να εντοπισθεί κάτι το παθολογικό.
Όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιστάσεις, οι πονοκέφαλοι αποδόθηκαν σε ψυχολογικά αίτια. Στο πλαίσιο αυτό ειδικός παιδοψυχίατρος εξέτασε το παιδί στο οποίο χορήγησε ήπια φαρμακευτική αγωγή.
Την ίδια περίοδο οι σχέσεις των γονιών διέρχονται μια κρίση η οποία επιβαρύνει την όλη κατάσταση καθώς και την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. 
Σταδιακά όμως και με αμοιβαίες υποχωρήσεις των γονιών, το κλίμα στην οικογένεια αποκαθίσταται. Αυτό έχει ως συνέπεια το παιδί να αντιμετωπίζει λιγότερη εξωτερική πίεση. Έτσι και η δική του ψυχολογική κατάσταση βελτιώνεται και με τα χρόνια οι πονοκέφαλοι υποχωρούν και τελικά εξαφανίζονται.
Ο νέος σπουδάζει αρχιτέκτονας, ειδικεύεται στην συντήρηση νεοκλασικών κτιρίων και αναζητά την επαγγελματική του αποκατάσταση σε κατασκευαστικές εταιρείες, έχοντας στην κατοχή του ένα εντυπωσιακό βιογραφικό.
Τι αντιμετωπίζει όμως; Την απόρριψη της αίτησής του. Γιατί; Από την στιγμή που τα πάντα είναι καταγεγραμμένα στην βάση δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, ο εργοδότης που παράνομα ή/και νόμιμα έχει πρόσβαση σε αυτή την βάση, μεταξύ δύο αρχιτεκτόνων διαλέγει αυτόν που στην παιδική του ηλικία δεν υπέφερε από πονοκεφάλους!
Που να μπλέξω σκέφτεται, ας πάρω καλύτερα αυτόν που δεν έχει τέλειο βιογραφικό όμως ούτε πονοκεφάλους είχε ποτέ του, ούτε χρειάστηκε να πάρει ψυχοφάρμακα. 
Εάν όμως τον είχε προσλάβει θα έβλεπε ότι είναι εξαιρετικός επαγγελματίας και άνθρωπος, οπότε και να έλλειπε κάποια μέρα με πονοκεφάλους δεν θα τον πείραζε καθόλου.

    Αυτός που ισχυρίζεται ότι δεν τον ενδιαφέρει η παρακολούθηση, έχει συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να υποστεί τέτοια ρατσιστική διάκριση εις βάρος του; Πως θα πραγματώσει τα όνειρά του για μια καλύτερη κοινωνία εάν έχει να αντιμετωπίσει τις ανωτέρω καταστάσεις;

    Τέλος ακόμη κι εάν ο ίδιος αισθάνεται έτοιμος να υποστεί διωγμούς και ρατσιστική αντιμετώπιση για την υγεία του, τα πιστεύω του, τις επιλογές του, τις απόψεις του και την ιδεολογία του, θεωρεί πως αυτό μπορεί να το υποστεί καθολικά μια ολόκληρη κοινωνία; Ας σκεφθεί τους συνανθρώπους του οι οποίοι είναι πιο αδύναμοι από αυτόν. Ποια θα είναι η συνέπεια για αυτούς; Θα έρθει εύκολα, ως φυσική εξέλιξη, ο συμβιβασμός τους στις απαιτήσεις του συστήματος, η υποταγή τους, η αλλαγή της συμπεριφοράς, των απόψεων, των αντιλήψεων, των επιλογών τους. Γιατί ο «δυνατός» να μην «προστατέψει» τους «αδύναμους» συνανθρώπους του, μη συναινώντας στο νέο σύστημα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης; Είναι σωστό ο «δυνατός» (που νομίζει ότι θα διατηρήσει ακέραια την προσωπικότητά στο νέο σύστημα της παρακολούθησης), συναινώντας, να επιτρέψει οι αδύναμοι συνάνθρωποί του να εκτεθούν μέσα από την δημόσια κλειδαρότρυπα της ΚτΠ και μετά να αλλοτριωθούν και να βλαφτούν από το αυτό το νέο σύστημα; 

    Εάν δημιουργηθεί αυτό το σύστημα, τότε σταδιακά θα δημιουργηθεί μια κοινωνία με τυποποιημένες συμπεριφορές, που την μια φορά θα κοιτάνε όλοι «δεξιά» και την άλλη θα κοιτάνε όλοι «αριστερά». Είναι αυτή κοινωνία της ελευθερίας; Είναι αυτή κοινωνία της δικαιοσύνης; Μήπως συναινώντας σε αποφάσεις όπως η ΚτΠ και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ανοίγουμε τον ασκό του Αιόλου για απρόβλεπτες μεταβολές στον χαρακτήρα των κοινωνιών όπως τον γνωρίζουμε έως σήμερα; Μήπως μόνοι μας ανοίγουμε την Κεκόπορτα της Βασιλεύουσας;


2η Ερώτηση: Γιατί να παιδεύομαι με πληθώρα αριθμών όταν προσπαθώ να εξυπηρετηθώ από τις Δημόσιες Υπηρεσίες; Γιατί να μην έχω έναν Ενιαίο Μοναδικό Αριθμό (ΕΜΑ) με τον οποίο θα με αναγνωρίζει κάθε Υπηρεσία, να έχω μια ταυτότητα για όλες τις χρήσεις; 

Απάντηση:
    Σε πρώτη φάση η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η ΚτΠ δεν υπόσχεται κάτι τέτοιο. Στην ΚτΠ, σύμφωνα με τις έως σήμερα διαβουλεύσεις που έχουν γίνει, θα περιέχονται όλοι οι αριθμοί που έχει ο πολίτης (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), ΑΦΜ, Αριθμός Κτηματολογίου, Αριθμός Δημοτολογίου, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας) και με τους οποίους ο πολίτης θα ταυτοποιείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και θα εξυπηρετείται. Δεν προβλέπεται άμεσα αντικατάσταση όλων των αριθμών από έναν. Εικάζουμε όμως ότι στο μέλλον αυτό θα υλοποιηθεί.

    Άραγε σήμερα το πρόβλημα των Δημοσίων Υπηρεσιών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, είναι οι 5-6 διαφορετικοί κωδικοί που έχει ο πολίτης; Το πρόβλημα υφίσταται επειδή δεν ξέρει ο πολίτης τον κωδικό του όταν πηγαίνει να εξυπηρετηθεί; Δεν ξέρει το ΑΦΜ του όταν πηγαίνει στην Εφορία; Δεν ξέρει τον ΑΜΑ του όταν πηγαίνει με το βιβλιάριό του στον Νοσοκομείο να εξετασθεί; Δεν ξέρει τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς του; Πόσες φορές στην ζωή του θα χρειαστεί τον Αριθμό Δημοτολογίου ή τον Αριθμό Κτηματολογίου; Αυτό είναι το πρόβλημα των Δημοσίων Υπηρεσιών;

    Μήπως το πρόβλημα ξεκινάει μετά την ταυτοποίηση του πολίτη με τον αριθμό που κάθε υπηρεσία του έχει χορηγήσει; Μήπως το πρόβλημα εμφανίζεται αφότου λυθεί το πρόβλημα της ταυτοπροσωπίας του πολίτη; Το πρόβλημα χρονικά, δεν εντοπίζεται πριν την χρήση του κωδικού, αλλά μετά την χρήση του! Και σε αυτό δεν φταίνε οι πολλοί κωδικοί. Φταίει η κακή οργάνωση των Υπηρεσιών. Είτε έναν κωδικό έχει ο πολίτης, είτε 10 διαφορετικούς, εάν δεν οργανωθούν ου Υπηρεσίες, εξυπηρέτηση δεν θα δει ο πολίτης.
- Δεν φταίει ο ΑΜΑ, επειδή τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό, οπότε οι λίστες αναμονής είναι τεραστίων διαστάσεων,
- Δεν φταίει ο ΑΜΑ, επειδή η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα μας κοστίζει χρυσάφι στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά τα «τρωκτικά» της υγείας,
- Δεν φταίει ο ΑΦΜ επειδή η εξυπηρέτηση στις εφορίες είναι δαιδαλώδης και χρονοβόρα με τεράστιες ουρές και δεκάδες έγγραφα,
- Δεν φταίει ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας για να κάνει κάποιος μια αίτηση σε μια υπηρεσία, αλλά η πληθώρα των εγγράφων που απαιτείται να συνοδεύσει την αίτηση κ.ο.κ.

    Αντίθετα ενώ η ύπαρξη του ΕΜΑ δεν λύνει κανένα από τα ανωτέρω προβλήματα, δημιουργεί ένα σημαντικό νέο πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται παρά μόνο με την απουσία του ΕΜΑ! Αυτό λέγεται δυνατότητα ενοποίησης των βάσεων δεδομένων. 

    Οι Βάσεις Δεδομένων μπορούν να ενοποιηθούν με φυσικό τρόπο, σε ένα υψηλών δυνατοτήτων Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ). Μπορούν επίσης να ενοποιηθούν δυναμικά, «εισφέροντας» δηλ. σε έναν Η/Υ, με κλειδί τον ΕΜΑ, τα στοιχεία που «γνωρίζει» η κάθε Βάση Δεδομένων για αυτόν τον ΕΜΑ. πχ. Η βάση της Εφορίας το οικονομικό προφίλ, η βάση του Υπουργείου Υγείας το Ασφαλιστικό προφίλ, η βάση του Υπουργείου Εργασίας το εργασιακό προφίλ, οι βάσεις των νοσοκομείων το προφίλ υγείας κ.οκ. Έτσι είτε φυσικά, είτε εξ’αποστάσεως μπορεί να δημιουργηθεί το καθολικό προφίλ του πολίτη και κατά συνέπεια υπάρχει ο κίνδυνος να «συσκευαστεί» αυτό το προφίλ και να «πωληθεί» σε τρίτους, από κακόβουλους συμπολίτες μας. 

    Αντίθετα, σήμερα, χωρίς τον ΕΜΑ, οι Υπηρεσίες μπορούν να αναπτύξουν αυτόνομες, ανεξάρτητες, μη διασυνδεδεμένες Βάσεις Δεδομένων, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες, στοιχείο το οποίο ταυτόχρονα συντελεί στην όσο το δυνατόν μικρότερη ζημιά του πολίτη σε περίπτωση απώλειας δεδομένων. Η πιθανή απώλεια δεδομένων, εάν γίνει, θα αφορά μόνο κάποια πτυχή της ζωής του πολίτη (τμήματα του ασφαλιστικού, εργασιακού, υγείας, οικονομικού κλπ προφίλ) και όχι το καθολικό του προφίλ. Οι διαφορετικοί αριθμοί επιβαρύνουν ελάχιστα (μιας και θα πρέπει να τους έχει κάποιος πρόχειρους όταν τους χρειαστεί – αλλά ποιος όμως δεν μπορεί να θυμηθεί μερικούς αριθμούς; ή να τους πάρει μαζί του πριν πάει να εξυπηρετηθεί σε μια Υπηρεσία;), αλλά ωφελούν τα μέγιστα από την άποψη της ασφάλειας των δεδομένων. 


3η Ερώτηση: Σήμερα, εάν θέλουν, με παρακολουθούν με διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιώ στην ζωή μου (βλ κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικά διόδια, κάρτα εισόδου σε κτίρια, πιστωτική, χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονικές αγορές μέσω internet κοκ). Δεν καταλαβαίνω γιατί ειδικά στην Κάρτα του Πολίτη πρέπει να πω όχι, ενόσω χρησιμοποιώ όλες τις άλλες συσκευές.

Απάντηση: 
i. Όταν ο πολίτης χρησιμοποιεί τις ανωτέρω συσκευές, τότε αυτόματα καταγράφεται η χρήση των συσκευών από την αντίστοιχη βάση δεδομένων με την οποία επικοινωνεί η συσκευή. Όπως είναι σήμερα η κατάσταση, αυτές οι βάσεις δεδομένων δεν λειτουργούν με ένα ενιαίο κλειδί, έναν Ενιαίο Μοναδικό Αριθμό (ΕΜΑ) όπως περιγράψαμε ανωτέρω. Δεν έχουμε έναν αριθμό για όλες τις χρήσεις. Στο σημερινό λοιπόν πλαίσιο, εάν κάποιος επιθυμεί να ενοποιήσει τα δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιήσει ως βασικό ενοποιητικό παράγοντα το Ονοματεπώνυμο. Όμως με το ίδιο ονοματεπώνυμο υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι. Επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο με τόσες διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικά και ανομοιογενή αλφάβητα και ονόματα καθίσταται δύσκολη ή έστω πολύ δαπανηρή η ενοποίηση δεδομένων κάτω από ένα όνομα. Όλα αυτά τα προβλήματα τα λύνει ο Ενιαίος Μοναδικός Αριθμός (ΕΜΑ), όποιος κι αν αποφασιστεί να είναι (υφιστάμενος ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή κάποιος νέος). 

ii. Μπορεί λοιπόν να υφιστάμεθα ήδη καταγραφή δεδομένων και παρακολούθηση, όμως αυτά τα στοιχεία στην ουσία είναι δύσχρηστα για περαιτέρω αξιοποίηση. Η τυχόν αξιοποίηση και ενοποίησή τους είναι μια χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία. Για το λόγο αυτό εάν γίνει ενοποίηση, θα γίνει για μεμονωμένα άτομα και όχι καθολικά για το σύνολο του πληθυσμού. Χωρίς ενοποίηση μπορεί να παρακολουθηθεί ένα τμήμα του προφίλ του πολίτη και όχι το καθολικό του προφίλ.

iii. Η ενοποίηση των δεδομένων με βάση το Ονοματεπώνυμο συνιστά μια παράνομη διαδικασία στην οποία το πρόσωπο δεν έχει συναινέσει με καθοιονδήποτε τρόπο. Αντίθετα η οικειοθελής κατοχή ηλεκτρονικής ταυτότητας με τον μοναδικό, καθολικής χρήσης, κωδικό της (μπορεί να παραμείνουν στην αρχή οι πολλοί κωδικοί όπως είπαμε ανωτέρω, όμως ο ένας κωδικός είναι η φυσική εξέλιξη του συστήματος) συνιστά στην ουσία συναίνεση στην καταγραφή+ενοποίηση των δεδομένων, στην παρακολούθηση δηλ. του προσώπου. Δηλ. μια παράνομη διαδικασία μετασχηματίζεται σε νόμιμη!

iv. Τέλος εάν κάποιος δεν επιθυμεί να υποστεί ούτε τους σημερινούς τύπους παρακολούθησης μέσω των συσκευών που αναφέρονται ανωτέρω, τότε μπορεί να απαλλαγεί από αυτές τις συσκευές επιλέγοντας να μην τις χρησιμοποιήσει. 

Μπορεί εάν θέλει:
1. να αφήσει το κινητό του στο σπίτι του και να πάει μια βόλτα χωρίς αυτό,
2. να αγοράσει προϊόντα με μετρητά, δηλ χωρίς χρεωστική/πιστωτική κάρτα,
3. να πληρώσει με μετρητά τα διόδια από τα οποία θα διέλθει κ.ο.κ.

    Όμως, εάν θέλει, θα μπορεί στο μέλλον να μην χρησιμοποιεί την ΚτΠ, εάν είναι υποχρεωτικό να την φέρει μαζί του; Όχι βέβαια. Το κύριο πρόβλημα είναι η δεσμευτικότητα, η ταύτιση της ΚτΠ με τον άνθρωπο, ο οποίος πλέον θα ανάγεται σε αριθμό και θα υποχρεώνεται να αφήνει τα ηλεκτρονικά του ίχνη καθημερινά, θελημένα ή αθέλητα σε δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων. Αυτή η καταγραφή συνιστά καθολικό, ανηλεές, απόλυτο φακέλωμα. Ποιος ο λόγος να γίνει αυτό; Τι κερδίζει ο πολίτης; Απολύτως τίποτα. Τι κερδίζει η εξουσία; Οι νόμιμες-τυπικές και οι παράνομες-άτυπες μορφές εξουσίας; Μα τον πλήρη έλεγχο των υπηκόων! Ένα τέλειο σύστημα το οποίο θα λαχταρούσε να έχει στα χέρια του ο Χίτλερ, ο Στάλιν, ο πατερούλης-αιώνιος πρόεδρος της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ιλ, το καθεστώς Απαρτχάϊντ της Νοτίου Αφρικής κ.ο.κ. 

    Η διαφορά μεταξύ της σημερινής ηλεκτρονικής καταγραφής κάποιων δεδομένων του πολίτη και εκείνης που θα υπάρξει με την χρήση της ΚτΠ σε ένα περιβάλλον «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» είναι δυσθεώρητη και μπορεί να συγκριθεί με εκείνη που έχει μια σφεντόνα και μια ατομική βόμβα. 
Συναινώντας λοιπόν ο πολίτης στο να «ενταχθούν» τα στοιχεία του στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λαμβάνοντας την Κάρτα του Πολίτη, στην ουσία συναινεί στο να ξεκινήσει να χτίζεται αυτό το ανελεύθερο ηλεκτρονικό καθεστώς διαρκούς καταγραφής και παρακολούθησης των πολιτών. 


4η Ερώτηση: Με την ΚτΠ και την ψηφιακή υπογραφή θα περάσουμε σταδιακά σε ένα σύστημα άμεσης δημοκρατίας όπως στην Αρχαία Ελλάδα. Θα μπορούν να διενεργηθούν εύκολα και με ελάχιστο κόστος δεκάδες δημοψηφίσματα αλλά και δημοσκοπήσεις σε πολλά σημαντικά για τους πολίτες θέματα. Οι κυβερνώντες θα νοιώσουν ασφυκτική την «ανάσα» των πολιτών. Επίσης οι εκλογές θα γίνονται εύκολα και τα αποτελέσματα θα είναι αδιάβλητα. Δεν θα χρειάζονται επανακαταμετρήσεις ούτε θα υπάρχει αμφισβήτηση για το αποτέλεσμα. Πρόκειται για στροφή της κοινωνίας προς το δημοκρατικότερο. 

Απάντηση: 
    Η ηλεκτρονική δημοκρατία είναι μια φαινομενική δημοκρατία. Κάτω από το χαλί κρύβεται η ηλεκτρονική δικτατορία. Οδηγεί φαινομενικά σε πιο άμεση δημοκρατία: Διενεργούνται εύκολες, με χαμηλό κόστος, on-line ψηφοφορίες, δημοψηφίσματα, και διατυπώνονται απόψεις των πολιτών οι οποίες μπορούν να φθάσουν έως την κορυφή.

    Αυτή όμως η διαδικασία οδηγεί παράλληλα και στο καθολικό φακέλωμα της πολιτικής και κοινωνικής άποψης των συμμετεχόντων. Έτσι εάν ψηφίζουμε από το σπίτι μας, ναι μεν ψηφίζουμε άμεσα, γρήγορα με χαμηλό κόστος όλοι μας για πολλά θέματα (άμεση δημοκρατία λοιπόν) όμως επειδή: 
i. τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι διάτρητα από άποψη ασφάλειας και
ii. καταγράφονται σε αρχεία (log files) η ψήφος κάθε πολίτη σε αντιστοιχία με τον μοναδικό κωδικό αριθμό που φέρει ο Η/Υ του, τότε με αυτά τα στοιχεία είναι δυνατόν να εξαχθεί το κοινωνικό, συνδικαλιστικό, πολιτικό προφίλ, καθολικά, όλων των συμμετεχόντων στην εκλογική διαδικασία και στην συνέχεια αυτό να «αξιοποιηθεί» εις βάρος των ψηφοφόρων.

    Παραβιάζεται με απλά λόγια η μυστικότητα της ψήφου. Μιλάμε για φανερή και διάτρητη ψηφοφορία. Φανερή γιατί η ψήφος σε συνδυασμό με την IP του Η/Υ αποκαλύπτει την ταυτότητα και την επιλογή του ψηφίσαντα και διάτρητη γιατί τα προσωπικά δεδομένα της ψηφοφορίας δύνανται:
i. να διαρρεύσουν θελημένα, σκόπιμα (πχ επί χρήμασι) ή αθέλητα (απώλεια μέσων αποθήκευσης) από τον διαχειριστή,
ii. να υποκλαπούν από χάκερς από τις «ασφαλείς» βάσεις δεδομένων της ψηφοφορίας.

    Στο πλαίσιο των ανωτέρω πως μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας;
- Η ψήφος από την στιγμή που θα φύγει από τον Η/Υ του σπιτιού του ψηφοφόρου, μέχρι την βάση Δεδομένων του Υπουργείου που θα διενεργεί τα δημοψηφίσματα, υπάρχει πιθανότητα να δολιευθεί; Το ΝΑΙ στον Η/Υ του σπιτιού θα καταχωρηθεί ως ΝΑΙ στην βάση δεδομένων του Υπουργείου ή λόγω των «επιστημονικών» μεθόδων τη σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί να καταχωρηθεί και ως ΟΧΙ;
- Όταν ο ψηφοφόρος γνωρίζει, ότι οι κρατούντες γνωρίζουν τι ψηφίζει, πόσο πιθανό είναι να αλλάξει την ψήφο του προκειμένου να μην έχει επιπτώσεις; Προκειμένου να είναι αρεστός; Προκειμένου να ανελιχθεί σε ανώτερη θέση με αντάλλαγμα την ψήφο;
- Με αυτό τον τρόπο οι κρατούντες ελέγχουν ή όχι εάν τα ρουσφέτια τους εξαργυρώνονται πραγματικά με ψήφους;

    Είναι προτιμότερος ο κόπος του παραβάν, της φυσικής καταμέτρησης, της επανακαταμέτρησης εάν χρειάζεται, παρά η ξεκούραση της «αδιάβλητης» ηλεκτρονικής καταμέτρησης-κατασκόπευσης. 

Αντί επιλόγου σε όλα ανωτέρω, δείτε κατωτέρω δύο αφίσες που κυκλοφόρησε η Αγγλική οργάνωση http://no2id.net/ η οποία δραστηριοποιήθηκε έντονα εναντίον της Αγγλικής ΚτΠ (ID cards) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Database State):


    Η πρώτη αναφέρει: «Presumed guilty until proven innocent… because it’s not like computer records even get mixed up, is it?». Με απλά λόγια: «Είσαι ένοχος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, Άλλωστε οι Η/Υ δεν κάνουν ποτέ λάθος, έτσι δεν είναι;»
    Η δεύτερη αναφέρει: «If you’re not on their list you won’t exist». Δηλ. «εάν δεν σε βρίσκουν στη λίστα τους, τότε δεν υπάρχεις».


Με αυτά τα απλά συνθήματα οι Άγγλοι προσπαθούν να τονίσουν την απόλυτη εξάρτηση της ζωής του ανθρώπου από τους Η/Υ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του συναλλάσσεσθε, τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία, στην εργασία, στην ασφάλιση, στην δημιουργία οικογένειας και προσωπικής ζωής δεν είναι αυθύπαρκτα και δεδομένα για όλους τους νομοταγείς πολίτες. Εξαρτώνται από την κατοχή ή όχι μιας Κάρτας, από την κατοχή ή όχι ενός αριθμού, από την ύπαρξή των ανθρώπων ή όχι σε μια βάση δεδομένων; Δηλ. όσοι είναι εκτός των βάσεων δεδομένων παύουν να είναι άνθρωποι; Εάν συνεχίζουν να τους θεωρούν ανθρώπους, τότε είναι άνθρωποι χωρίς δικαιώματα, είναι de facto εχθροί και κατά συνέπεια απόβλητα του συστήματος; Πως λέγεται το σύστημα που αντιμετωπίζει τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο; Ποια αρχή μπορεί να σκεφθεί κάτι τέτοιο; Και όλα αυτά θα γίνουν με βασικό επιχείρημα το νοικοκύρεμα της Δημόσιας ζωής, την εξυπηρέτηση των πολιτών, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών;


Κάρτα του Πολίτη: Τσιπαρισμένα ζώα στο στάβλο της παγκοσμιοποίησης


Οι πολίτες είναι το έμψυχο δυναμικό μιας χώρας, και ως εκ τούτου το σημαντικότερο μέρος της.

Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση η οποία υλοποιείται για τον κάθε πολίτη προσωπικά με τη κάρτα του πολίτη, όλες οι πληροφορίες της προσωπικής ζωής γίνονται διαθέσιμα στους διαχειριστές των βάσεων δεδομένων στα οποία συγκεντρώνονται και εν δυνάμει στους επίδοξους χάκερς μια που σε καμία ψηφιακή βάση δεδομένων δεν υφίσταται η έννοια της ασφάλειας σύμφωνα με την NSA. 
http://id-ont.blogspot.com/2010/12/id-ont-nsa.html 
Λόγω της Συνθήκης Σένγκεν που ανήκει στο Πρωτογενές Δίκαιο οι πληροφορίες της προσωπικής μας ζωής θα μπορούν να γίνουν διαθέσιμες από όποιο κράτος το ζητήσει. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι τέτοια που με την διασύνδεση των ηλεκτρονικών δεδομένων θα είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή να εξάγεται ολοκληρωμένο προφίλ του καθενός μας και το σημαντικότερο να προβλέπονται μελλοντικές κινήσεις μας. 

Όταν γνωρίζουν τα πάντα για εμάς (ταυτότητα, διαβατήριο, ΑΜΚΑ, δίπλωμα οδήγησης, κάρτα δημότη, κάρτα εργαζομένου, φοροκάρτα που νομιμοποιεί τη τράπεζα στη ζωή μας καθώς και με ποιους συναναστρεφόμαστε αφού θα έχουν και οι άλλοι αυτή τη κάρτα) θα μπορούν να προβλέπουν τις κινήσεις μας, να εξάγουν ψυχολογικές έρευνες που θα μελετούν την επίδρασή που έχουν στις επιλογές μας οι πληροφορίες με τις οποίες βομβαρδιζόμαστε από τα ΜΜΕ, καταναλωτικές ή και ιδεών-πολιτικής. 

Αν πραγματικά ήθελαν να προστατέψουν τους πολίτες θα φρόντιζαν έτσι ώστε οι πληροφορίες που τους αφορούν να μην συγκεντρώνονται αλλά να είναι διασκορπισμένες ώστε αν κάποιες από αυτές γνωστοποιούνταν σε ανθρώπους με κακόβουλες προθέσεις να ήταν η ζημία όσο το δυνατό περιορισμένη. 

Επί της ουσίας λοιπόν καταργούνται τα εθνικά σύνορα του κράτους μας μετά την κατά κοινή ομολογία περιορισμού της εθνικής μας κυριαρχίας. 

Έτσι υλοποιείται και τυπικά ο απώτερος σκοπός του Τεκτονισμού που είναι η διάλυση των εθνικών συνόρων αφού ήδη έχει πραγματοποιηθεί στη καθημερινή μας ζωή με την αθρόα λαθρομετανάστευση που διαλύει την εθνική και θρησκευτική κοινωνική συνοχή. 

Όταν γινόμαστε μάρτυρες μεθοδεύσεων κατά του έθνους, της παιδείας, της ιστορίας και της ορθοδοξίας, μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς για καχυποψία ότι οι ορθόδοξοι χριστιανοί και όσοι έχουν απομείνει με την αυτοσυνειδησία του Έλληνα θα είναι ο στόχος των νεοεποχιτών Ρότσιλντ- Ροκφέλερ- Μόργαν κ.α. που επιθυμούν τη παγκόσμια κυριαρχία; 

Επειδή εκ των πραγμάτων η κάρτα του πολίτη εύκολα χάνεται ή μας την κλέβουν, λογικό επακόλουθο είναι η υποδόρια εμφύτευση του πλινθίου. Με τον τρόπο αυτό όποιος διαφωνεί ή θέλει να διαφωνήσει, θα του σβήνουν το τσιπ και δεν θα μπορεί να επιβιώσει στην αχρήματη κοινωνία του απόλυτου ελέγχου (που λένε οι θεωρίες συνωμοσίας http://www.youtube.com/watch?v=iILKkP_4fq4&playnext=1&list=PL03A0879B08747171 μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν ήταν μόνο θεωρίες…) 

Ήδη υπάρχει νομοσχέδιο που υποχρεώνει την εμφύτευση τσιπ σε όλα τα ζώα! Σήμερα στα ζώα, αύριο στον άνθρωπο… 

Αναρωτιέμαι γιατί δεν αρνούμαστε δυναμικά και οργανωμένα την δημιουργία εξάρτησής μας από ένα τσιπ στο οποίο, σύμφωνα με τον λόγο του Πρωθυπουργού, όλα μας τα δικαιώματα (εργασίας, εκπαίδευσης, συνταξιοδότησης, ιατρικής περίθαλψης κλπ) θα αποτυπώνονται στην κάρτα του πολίτη; Αφού αυτά είναι αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί πρέπει να τα εξαρτήσουμε από ένα τσιπ; 

Γιατί να γίνουμε τσιπαρισμένα ζώα στο στάβλο της παγκοσμιοποίησης; 

Η σημερινή κυβέρνηση μας διαβεβαιώνει ότι τα προσωπικά μας δεδομένα θα είναι ασφαλή. 
Είναι σε θέση όμως να εγγυηθούν την ασφάλεια – η οποία δεν τεχνικά δεν υπάρχει αλλά και να υπήρχε- αυτοί οι οποίοι εκποιούν τη δημόσια περιουσία της χώρας. Δεν προστάτεψαν την πατρίδα και την εθνική κυριαρχία για την οποία οι πρόγονοί μας θυσιάστηκαν, και θα προστατέψουν τη προσωπική μας ζωή ή μήπως τελικά αυτός ήταν ο τελικός τους σκοπός μετά την εκποίηση της χώρας;
 

Οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες
 

 


"Οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες θα είναι εφοδιασμένες με μικροτσίπς τα οποία θα εντοπίζονται από το δορυφόρο Γαλιλαίος που βρίσκεται ήδη σε τροχιά. Μέσω αυτού του δορυφόρου θα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ και θα ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΡΩΝ. 

Ο δορυφόρος θα έχει τη δυνατότητα να ιχνηλατεί τους κατόχους της νέας ψηφιακής ταυτότητας όπως συμβαίνει σε στρατιωτικές - κατασκοπευτικές εφαρμογές". 

Ε.Ι. Γιαννακουδάκη Τα βιομετρικά διαβατήρια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007 
Ιερό Κελλίο Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Άγιο Όρος 
H Ευθύνη της Επιλογής μας σελίδα 103 εκδόσεις Ενωμένη Ρωμηοσύνη ISBN:978-960-99098-3-9 
Β Έκδοση 2010 Περισσότερες πληροφορίες: http://id-ont.blogspot.com/ 
http://orthodox-watch.blogspot.com/ 
http://norfid.wordpress.com/ 
http://asimpiestos.blogspot.com/ 
http://www-voulgari.blogspot.com/ 
http://anavaseis.blogspot.com/ 
http://www.orthros.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=173&lang=el
http://www.no2id.net/ 
http://www.suite101.com/content/national-id-card-and-the-believe-program-meets-strong-opposition-a232612 
http://beatthechip.blogspot.com/ 
http://www.wethepeoplewillnotbechipped.com/main/viewpage.php?page_id=2
 

Θα πούμε το νερό νεράκι… 

 

Οι πολυεθνικές μας πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εάν το καταφέρουν, θα πούμε το νερό νεράκι. Γιατί θα πρέπει να χτυπάμε κάρτα με τσιπάκι για να έχουμε νερό, όπως και για να έχουμε τροφή και ενέργεια. 
Το θέμα ειναι άκρως επείγον. Το νερό και η ενέργεια είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας, όπως και η ελευθερία για να καλλιεργούμε την γη ώστε να ζούμε από αυτήν (λαχανόκηπος και οικόσιτα ζώα για οικογενειακή κατανάλωση). 
Πρέπει πάση θυσία να υπερασπισθούμε ότι το νερό, η ενέργεια και η γη που πατάμε είναι ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ αφού είναι απολύτως αναγκαία για την επιβίωσή μας. 

Όσον αφορά την μικροκαλλιέργεια και τα οικόσιτα ζώα, δεν πρέπει να περάσει νομοσχέδιο που να καθιστά απαγορευτική την μικροκαλλιέργεια και την εκτροφή ζώων για οικογενειακή συντήρηση μέσω της υποχρεωτικής υπαγωγής σε επιχειρηματικό καθεστώς με κρατήσεις και φορολόγηση. 
http://www-voulgari.blogspot.com/2011/07/blog-post_02.html 

Τα χρεωμένα κράτη πιέζονται να εκχωρήσουν τους πόρους επιβίωσης των κατοίκων τους (και μεταξύ αυτών και το νερό και την ενέργεια) στους δανειστές τους, δηλαδή στις μεγάλες τράπεζες και στις πολυεθνικές που τις ελέγχουν πλήρως. 

Οι τελευταίες έχουν έτοιμα εξελιγμένα παγκόσμια ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής, μεταφοράς και χρέωσης νερού, ενέργειας και τροφίμων και για τους κατοίκους της "νέας εποχής" επιφυλάσσουν τον ρόλο του "χρήστη-καταναλωτή" με την καρτούλα με το τσιπάκι. Και όποιος για οποιοδήποτε λόγο δεν θα έχει "smart-card" να χτυπάει στους ηλεκτρονικούς τους μετρητές, δεν θα έχει ούτε νεράκι να πιεί. 
http://www-voulgari.blogspot.com/2011/07/blog-post_03.html

http://resaltomag.blogspot.com/2011/07/blog-post_1501.html

No comments:

ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ

Δέν θά σέ ἀρνηθῶμεν ὦ φίλη Ὀρθοδοξία!

Δέν θά σέ ἀπαρνηθῶμεν ὦ πατροπαράδοτον σέβας!

Δέν ἀποχωριζόμεθα ἀπό σέ, ὦ μῆτερ εὐσέβεια!

Ἐντός σοῦ ἐγεννήθημεν καί διά ἐσέ ζῶμεν καί μετά σοῦ θα κοιμηθῶμεν.

Εἴθε νά τό καλέσῃ ὁ καιρός! καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ θά ἀποθάνωμεν· διότι ἐκεῖνος ὁποῦ συμφιλιάζει μέ τούς ἐχθρούς τοῦ βασιλέως δέν δύναται νά εἶναι φίλος τοῦ βασιλέως!

Ὁ ἀπαρνούμενος διά νεύματος μόνον τόν Θεόν ὑπόκειται εἰς ἀπώλειαν καί ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέ τόν λόγον, μέ τόν τρόπον καί διά γραμμάτων κινδυ­νεύει περί τήν πίστιν, πῶς θά εἶναι Ὀρθόδοξος; ».

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Χρυσόστομος Σμύρνης

Χρυσόστομος Σμύρνης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης