Sunday, February 1, 2009

666 αριθμός γαρ ανθρώπου εστί

Και εστάθη επί την άμμον της θαλάσσης' και είδον εκ της θαλάσσης θηρίον αναβαίνον, έχον κέρατα δέκα και κεφαλάς επτά, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονομάτα βλασφημίας. 1
και το θηρίον ο είδον ην όμοιον παρδάλει, και οι πόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. και έδωκεν αυτώ ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλη. - 2
Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια αρνίω, και ελάλει ως δράκων. 11
και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιεί ενώπιον αυτού. και ποιεί την γην και τους εν αυτή κατοικούντας ίνα προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, ου εθεραπεύθη η πληγή του θανάτου αυτού. 12
και ποιεί σημεία μεγάλα, και πυρ ίνα εκ του ουρανού καταβαίνη εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. 13
και πλανά τους κατοικούντας επί της γης διά τα σημεία α εδόθη αυτώ ποιήσαι ενώπιον του θηρίου, λέγων τοις κατοικούσιν επί της γης ποιήσαι εικόνα τω θηρίω ος είχε την πληγήν της μάχαιρας και έζησε. 14
και εδόθη αυτώ πνεύμα δούναι τη εικόνι του θηρίου, ίνα και λαλήση η εικόν του θηρίου και ποιήση, όσοι εάν μη προσκυνήσωσι τη εικόνι του θηρίου, ίνα αποκτανθώσι. 15
και ποιεί πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλούσιους και τους πτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, 16
και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. 17
Ώδε η σοφία εστίν' ο έχων νου ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου' ο αριθμός γάρ ανθρώπου εστί' και ο αριθμός αυτού χξς'. 18

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ 13:1-2, 11-14, 15-18

+ Παναγιώτη Τρεμπέλα Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Μετά συντόμου ερμηνείας Αδελφότης Θεολόγων ο Σωτήρ
με έγκριση από Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πατριαρχείο Αντιοχείας, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Σύμφωνα με την Χριστιανική εσχατολογική βιβλιογραφία το πρώτο θηρίο, με τα πολλά κεφάλια, που περιγράφει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 13ο Κεφάλαιο της Αποκάλυψης, να βγαίνει από τη θάλασσα, είναι ο Αντίχριστος, που πρόκειται να εμφανιστεί, λίγο πριν απ’ την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ότι ο μυστηριώδης αριθμός 666 που αναφέρεται ως «ο αριθμός του ονόματος του θηρίου» αυτού, είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου, ένας αριθμός, που «κρύβει» το όνομά του, και που θα προκύψει εάν προστεθεί η αριθμητική αξία, που έχουν (κατά τη σειρά τους στο Ελληνικό αλφάβητο) τα γράμματα του ονόματος του Αντιχρίστου, όταν αυτός θα εμφανιστεί στο ιστορικό προσκήνιο.
Αυτή την ερμηνεία δίνει και ο μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας στη Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας εκδόσεις Σωτήρ.
"Και ο αριθμός, που βγαίνει από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας ενός εκάστου γράμματος του ονόματος του θηρίου, είναι εξακόσια εξήκοντα έξι ή ΧΞς= όνομα που αντιτίθεται και πλαστογραφεί και διαλύει το όνομα Χριστός" σελίδα 1013.
Σχετικά με τη θανατηφόρο πληγή του πρώτου θηρίου θεωρείται ότι ο Αντίχριστος προκειμένου να παρουσιαστεί ως Θεός θα μιμηθεί την Ανάσταση του Χριστού και ως εκ τούτου ο ίδιος ή κάποιος υπηρέτης του θα παρουσιαστεί ως νεκρός και αυτός θα τον “αναστήσει”.
Το δε δεύτερο θηρίο, που ανεβαίνει από τη ξηρά, και έχει δύο κέρατα, όπως το αρνίο, και ομιλεί σαν δράκος, και ασκεί όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου, και σε άλλα κεφάλαια της Αποκαλύψεως χαρακτηρίζεται «ψευδοπροφήτης» είνε ο πρόδρομος και υπασπιστής του Αντιχρίστου.

Όμως ο συγγραφέας κύριος Παλαιτσάκης, κάνει ερμηνευτική επανάσταση, αντιθέτως προς την επικρατούσα ερμηνεία υποστηρίζει, ότι το πρώτο θηρίο δεν είναι ο Αντίχριστος, δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι το πολύμορφο και πολυώνυμο και δυσώνυμο κακό, που δρα στον κόσμο διαχρονικώς, και ο απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει με τη φράση «το μυστήριο της ανομίας» (Β Θεσσαλονικείς 2:7). Και συνεπώς ο αριθμός 666 του πρώτου θηρίου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ αλλά είναι ένας αριθμός που συμβολίζει το μυστήριο της ανομίας. 
Η περιβόητη φράση «αριθμός ανθρώπου εστί» δεν σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το όνομα του Αντιχρίστου ή κάποιου ανθρώπου αλλά ότι είναι ένας αριθμός τον οποίο διάλεξε και επέβαλε ένας άνθρωπος.
Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο Αντίχριστος είναι το δεύτερο θηρίο, με τα αρνίσια κέρατα που βγαίνει από τη ξηρά και χαρακτηρίζεται ως «ψευδοπροφήτης» ενώ ο Αντίχριστος δεν θα έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόδρομο ή υπασπιστή όπως υποστηρίζει η επικρατούσα θεωρία.

Εκείνος που έχει έρθει σε επαφή με την αποκρυφιστική μέθοδο της αριθμολογίας της Ιουδαϊκής Καμπαλά (γκεμάτρια) κατά την οποία ένα όνομα αντιστοιχίζεται με έναν αριθμό που αντιστοιχίζονται στα γράμματα του ονόματος διακρίνει την ίδια μέθοδο σε όλους τους σύγχρονους θεολόγους στη προσπάθειά αποκρυπτογράφησης του ονόματος του Αντιχρίστου και μάλιστα ακόμη και στην ερμηνεία της ίδιας της Καινής Διαθήκης!

Δεν είναι δυνατό ο Θεός που απαγορεύει τις μαντικές μεθόδους να όριζε μία από αυτές για την αποκρυπτογράφηση του ονόματος του Αντιχρίστου!!


Δεν θέλει ευρεθή εις σε ουδείς διαπερνών τον υιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού διά του πυρός, ή μαντευόμενος μαντείαν ή προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης. Διότι πας ο πράττων ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον.
Παλαιά Διαθήκη Δευτερονόμιο ΙΗ 9-12

μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον' ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, 3
ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναό του Θεού ως Θεόν καθίσαι, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. 4
και νυν το κατέχον οίδατε, εις το αποκαλυφθήναι αυτόν εν τω εαυτού καιρώ. 6
το γαρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχων άρτι έως εκ μέσου γένηται. 7
και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, ον ο Κύριος αναλώσει τω πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανεία της παρουσίας αυτού' 8
ου εστίν η παρουσία κατ' ενέργειαν του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους 9
και εν πάση απάτη της αδικίας εν τοις απολλυμένοις, ανθ'ων την αγάπην της αληθείας ουκ εδέξαντο εις το σωθήναι αυτούς' 10
και διά τούτο πέμψει αυτοίς ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσαι αυτούς τω ψεύδει, 11
ίνα κριθώσι πάντες οι μη πιστεύοντες τη αληθεία, αλλ' ευδοκήσαντες εν τη αδικία. 12


ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β 3-12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Στην Β Προς Θεσσαλονικείς επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για τον Αντίχριστο, τον οποίο ονομάζει άνομο, άνθρωπο της ανομίας και υιός της απωλείας προειδοποιώντας ότι αυτός θα εμφανιστεί στο ιστορικό προσκήνιο, ως ένας άνθρωπος , που θα απαιτήσει και θα πετύχει, να πιστεύεται και λατρεύεται ως Θεός, στη θέση του αληθινού Θεού Ιησού Χριστού, αλλά και όλων όσων λατρεύονται ως Θεοί στο κόσμο όλο. Η εμφάνισή του θα γίνει μόνον όταν η μυστική (και ακατάληπτη από τους ανθρώπους) δράση των δυνάμεων του σκότους και της ανομίας, δηλαδή το μυστήριο της ανομίας, θα έχει καταφέρει να βγάλει από τη μέση (δηλαδή από το νου και τις καρδιές των Χριστιανών) τα δύο εμπόδια που εμποδίζουν αυτή την εμφάνιση: “το κατέχον”, δηλαδή την Πίστη των Χριστιανών, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του μοναδικού κι αληθινού Θεού και τον κατέχοντα τον τίτλο και τη θέση του Σωτήρα του Θεού (και στις καρδιές και στις διάνοιες των Χριστιανών) Ιησού Χριστό!

Όταν λοιπόν οι περισσότεροι Χριστιανοί στον κόσμο θα έχουν αποστατήσει από την Πίστη τους και θα πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μόνον άνθρωπος -όπως οι λεγόμενοι μεγάλοι μύστες όπως οι Πυθαγόρας, Ζωροάστρης, Μωάμεθ, Βούδας, Ράμα, Λάο Τσε {Θεοσοφιστή Εδ. Συρέ Οι Μεγάλοι Μύστες} - και όχι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ τότε θα εμφανιστεί στη γη ο Αντίχριστος, ως ένας φωτισμένος με υπερφυσικές δυνάμεις, άνθρωπος, που θα λέει, ότι αυτός και όχι ο Ιησούς Χριστός ή κάποιοι άλλοι, είναι ο αληθινός απεσταλμένος του αληθινού Θεού, που εκφράζει τον γνήσιο και αυθεντικό Λόγο Του.
Και αυτόν τον άνθρωπο θα τον πιστεύουν, λατρεύσουν και προσκυνήσουν, ως Θεό, όλοι (σχεδόν) οι κάτοικοι της γης (αποστατήσαντες Χριστιανοί και πιστοί άλλων θρησκειών) χάρη στα διάφορα εντυπωσιακά “θαύματα” διά της φαντασίας -μέχρι και φωτιά να κατεβάζει από τον ουρανό μπροστά στα μάτια των ανθρώπων μας λέει ενδεικτικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης - που θα κάνει με τη βοήθεια του Σατανά, δαιμόνων και παραπλανημένων ανθρώπων καθώς και με τη συνδρομή της τεχνολογίας. Την ετοιμασία αποδοχής του Μεσσία της Νέας Εποχής ολοκληρώνει ο Οικουμενισμός ο οποίος πρεσβεύει ότι όλες οι θρησκείες οδηγούν στον Θεό (σύμφωνα με τις Ινδουϊστικές Βέδες) και σε πρώτο πλάνο ότι Ιουδαίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι λατρεύουν τον ίδιο Θεό!

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός αλλά και σε ολόκληρη την Αγία Γραφή όπως και στα Πατερικά κείμενα γίνεται εκτενής αναφορά για τον ανθρωποκτόνο Διάβολο και Σατανά που πλανά ολόκληρη την οικουμένη.

Και εβλήθη ο δράκων, - ο όφις ο μέγας ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλη, εβλήθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού μετ' αυτού εβλήθησαν. 9


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΒ 9

Επαληθεύεται πλήρως το σχέδιο του Λόρδου Φραγκίσκου Βάκωνα, Βαρώνου του Βέρουλαμ (1561-1626), Δικηγόρο του Στέμματος (1604) και ιδρυτή του Τάγματος των Ροδοσταυρών Αλχημιστών (ή Αστρολόγων):

Και με το πρόσχημα νέων ιδεών, αληθούς επιστήμης χειραφετημένης από δεισιδαιμονιών και προλήψεων, θα πολεμήται η ιδέα της θρησκείας ως δεισιδαιμονία, η οικογενειακή αλληλεγγύη ως στενή αντίληψις του ανθρωπισμού, η εθνική συνοχή και ο πατριωτισμός ως αντιστρατευόμενα προς τον κοσμοπολιτισμόν, αι εθνικαί παραδόσεις ως αντιτιθέμεναι προς την καθόλου ανθρώπινην οικογένειαν, η παραδεδεγμένη θρησκευτική ηθική ως υπόχρεωςνα υποχωρήση εις την φυσική ηθικήν την οποία εφαρμόζουν τα ζώα.
Φραγκίσκου Βάκωνα Νέα Ατλαντίς

Η αλήθεια είναι ότι Διάβολος και δαίμονες υπάρχουν και έχουν ως πρώτη τους προτεραιότητα να πείσουν τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχουν μια που δεν προστατεύεσαι από έναν εχθρό που πιστεύεις ότι δεν υπάρχει.
Μόλις όμως δουν ότι ο άνθρωπος δεν πείθεται από τις μεθοδεύσεις τους τότε σταματούν να κρύβονται και τον πολεμούν πλέον φανερά.
Άγιοι και πιστοί που αγωνίζονται με φιλότιμο τον πνευματικό αγώνα τήρησης των εντολών του Χριστού, αντιμετωπίζουν δαιμονικές επιθέσεις. Επίσης οι άνθρωποι που είχαν ασχοληθεί με τον αποκρυφισμό εάν μετανοήσουν ειλικρινά και θελήσουν να επιστρέψουν στον Θεό, αντιμετωπίζουν αντίδραση από το αφεντικό το οποίο υπηρετούσαν συνειδητά ή εν αγνοία τους με την αποκρυφιστική τους ενασχόληση. Η δαιμονική αντίδραση έχει σχέση με την ανάμιξη στη μαγεία και το κατά πόσο επιτρέπει ο Θεός. Ο αγωνιζόμενος με τη βοήθεια του Θεού ξεπερνά τα εμπόδια που του στήνει ο πονηρός.
Το γεφύρι διά μέσου του οποίου οι δαίμονες επιδρούν στον άνθρωπο είναι η φαντασία και στη διάπραξη κάθε αμαρτίας υπάρχει φαντασία ενώ σχεδόν όλες οι αμαρτίες γίνονται για την ηδονή.
Ο Διάβολος λοιπόν είναι πρόσωπο ανεξάρτητο από τις ανθρώπινες πεποιθήσεις.
Η μαγεία είναι απάτη ή δαιμονική ενέργεια ή συνδυασμός απάτης και δαιμονικής ενέργειας. Είναι πλάνη ο υποτιθέμενος διαχωρισμός σε λευκή και μαύρη μαγεία ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό διότι η μαγεία σε όλες τις περιπτώσεις σχετίζεται με τον Διάβολο.

Σύμφωνα με την Ορθοδοξία
Πάντες Θεοί Εθνών Δαιμόνια Ψαλμός 95
αλλ' ότι α θύει τα έθνη, δαιμονίοις θύει και ου Θεώ' ου θέλω δε υμάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεσθαι.
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α Ι 20 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων. Αμήν.
Α ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Ε 21

Συνοπτικά η Νέα Εποχή προβάλλει στον σύγχρονο άνθρωπο τη παγίδα της ΑΥΤΟθέωσης{Αυτοθεραπεία, Αυτοεξέλιξη, Αυτοπραγμάτωση κλπ}, δηλαδή να γίνει κανείς Θεός δίχως όμως τον Θεό(ή ότι είναι ήδη Θεός και το μόνο που χρειάζεται είναι να το συνειδητοποιήσει- βλέπουμε λοιπόν ότι για την ευτυχία του ανθρώπου προτείνεται η υποτιθέμενη Γνώση σε αντιδιαστολή με τη μετάνοια που διδάσκει η Εκκλησία), όπως ο Σατανάς παραπλάνησε τους πρωτοπλάστους...

Οι Άγιοι Απόστολοι στον όγδοο και ένατο Κανόνα τους όρισαν με ακριβή εξέταση και με επιτίμιο αφορισμού, όταν γίνεται η θεία Λειτουργία, να μην μένει κανένας ακοινώνητος (Κανόνας Η Πηδάλιο) και εάν κάποιος, όταν γίνεται Λειτουργία, δε μεταλάβει, να πει το λόγο για τον οποίο δεν μετέλαβε. Αν είναι η αιτία εύλογη, ας συγχωρείται. Αν δεν την λέει να αφορίζεται. Στον ένατο Κανόνα (Κανών Θ Πηδάλιο) όλοι εκείνοι οι πιστοί που πηγαίνουν στην Εκκλησία, ακούν τις Γραφές και δεν παραμένουν ούτε στην προσευχή, ούτε στη θεία Κοινωνία για να μεταλάβουν, πρέπει να αφορίζονται από την Εκκλησία, γιατί προκαλούν σε αυτήν αταξία. Η εν Αντιοχεία Σύνοδος (Κανόνας Γ Πηδάλιο) συμπληρώνει "όλοι εκείνοι που μπαίνουν στην εκκλησία και ακούν τις ιερές Γραφές και δε συμπροσεύχονται με τον υπόλοιπο λαό ή αποστρέφονται τη θεία Μετάληψη πρέπει να αφορίζονται. Η πράξη αυτή να ισχύει εως ότου εξομολογηθούν, δείξουν καρπούς μετανοίας και παρακαλέσουν. Τότε να συγχωρεθούν."
Όποιος ενώ βρίσκεται σε πόλη, δεν πάει τρεις Κυριακές στην Εκκλησία να καθαιρείται εάν είναι κληρικός και να αφορίζεται εάν είναι λαϊκός ορίζει ο Κανών της Πενθεκτής Οικουμενικής Συνόδου (Κανόνας Π Πηδάλιο) και ο 11ο Κανόνας της τοπικής Συνόδου της Σαρδικής.

Και αυτός είναι ένας λόγος που δεν αποκομίζουν τίποτα από αυτά διότι ο Θεός για να επιδράσει στον άνθρωπο θέλει τη δική του προσωπική προαίρεση, να θέλει ο άνθρωπος το Μυστήριο και να έχει ετοιμαστεί όσο μπορεί για αυτό.
Έτσι αυτοί που πλησιάζουν αναξίως το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, με σοβαρές αμαρτίες δίχως μετάνοια και εξομολόγηση δεν ωφελούνται τίποτα αλλά απεναντίας μάλιστα κατακρίνονται...

Άλλος λόγος για τον οποίο βλέπουμε πιστούς που συμμετέχουν συνειδητά και τακτικά στα Μυστήρια να μην ωφελούνται στη πραγματικότητα, να μην γίνονται καλύτεροι, είναι η εκκλησιαστική κοινωνία με την παναίρεση του Οικουμενισμού και ως εκ τούτου ο συνειδητός Χριστιανός πρέπει να επιδιώκει να λαμβάνει τα Μυστήρια από καθαρές πηγές, δηλαδή δίχως εκκλησιαστική κοινωνία με αίρεση.
Ο Θεός δεν χειροτονεί όλους τους ιερείς αλλά ενεργεί μέσω και των αναξίων ιερέων για χάρη του πιστού λαού.
Έτσι ο ανάξιος ιερέας κολάζεται ενώ ο αγωνιζόμενος πιστός που μεταλαμβάνει από τον ανάξιο ιερέα, αγιάζεται.
Ο μεγαλύτερος αμαρτωλός μπορεί να σωθεί εντός Εκκλησίας εάν μετανοήσει ειλικρινά. Με την αίρεση όμως, είτε ως φρόνημα είτε ως εκκλησιαστική κοινωνία, βγαίνουμε εκτός Εκκλησίας.

Οι μεν τέλεον περί την πίστιν εναυάγησαν, οι δε ει και τοις λογισμοίς ου κατεποντίσθησαν, όμως τη κοινωνία της αιρέσεως συνόλλυνται.
ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ P.G. 99,1120 Α.

Από τη διδασκαλία του Θεοφόρου πατρός ημών Πανόσιου Θεοδώρου του Στουδίτου:
Η μετοχή κάποιου στην αίρεση δεν εξαρτάται μόνο από το τι πιστεύει αλλά και με ποιους επικοινωνεί εκκλησιαστικά και από ποιους δέχεται τα Μυστήρια.
Επιστολή 308. Ιγνατίω τέκνω, Φατούρος σελ. 451 στιχ. 9 P.G. 99,1189C
Κοινωνία από αιρετικό ιερέα ή δημόσια διαβεβλημένο απομακρύνει από τον Θεό και μας οδηγεί στον Διάβολο. Το Μυστήριο μολύνεται με μόνη την μνημόνευση του αιρετικού Επισκόπου ακόμη και αν ο ιερέας που μνημονεύει είναι ορθόδοξος ή παρευρισκόμενοι πιστοί λαϊκοί είναι ορθόδοξοι και διαφωνούν με τον Επίσκοπο.
Η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου στα Μυστήρια και δη στη θεία Λειτουργία, ήτο σημείο αποδεικτικό διά το αν το Μυστήριο παρείχε χάρι και αγιασμό ή μολυσμό και κατάκρισι στους μετέχοντες.
Επιστολή 553 Προς της σπαθαρέαν, ης το όνομα Μαχαρά Φατούρος σελ. 846 στιχ 16 P.G. 99,1668C.
Η αίρεση εισέρχεται στο ναό με τη λειτουργία των αιρετικών ή και με τη μνημόνευση αιρετικού Επισκόπου, οπότε απομακρύνεται ο Άγιος Άγγελος του ναού και ο ναός χάνει την ιερότητά του και μετατρέπεται σε κοινό οίκο.
Επιστολή 549. Μεθοδίω μονάζοντι, Φατούρος σελ. 832, στιχ. 29 P.G. 99,1648 A
Η κοινωνία των αιρετικών είναι δηλητήριο το οποίο δεν βλάπτει το σώμα αλλά μαυρίζει τη ψυχή και ενώνει τους κοινωνούντας αυτήν σε ένα σώμα, αντίθετο όμως από του Χριστού, δηλαδή δαιμονικό.
Επιστολή 308. Ιγνατίω τέκνω, Φατούρος σελ. 451 στιχ. 9 P.G. 99,1189 C.
Είναι προτιμότερο να πεθάνει κανείς αβάπτιστος παρά να βαπτιστεί από αιρετικούς.
Επιστολή 308. Ιγνατίω τέκνω, Φατούρος σελ. 452, στιχ 28 P.G 99,1192 A.
Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία του φωτός με το σκότος, ούτε επίσης είναι δυνατόν να συνταχθή με το μέρος των Ορθοδόξων αυτός ο οποίος δεν ενσωματώθηκε με την Ορθοδοξία, έστω και την τελευταία του ώρα. Διότι σε όποια κατάσταση θα ευρεθή εκεί, θα κριθή, και με όποιο εφόδιο έφυγε προς την αιώνιο ζωή, με αυτό και θα συναριθμηθή.
Επιστολή 531. Δωροθέω τέκνω, Φατούρος σελ. 794, στιχ 10 P.G. 99,1596 D.

Ιερομονάχου Ευθυμίου Τρικαμηνά Η Αντιμετώπισις της Αιρέσεως του Οικουμενισμού κατά τον Όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη Η Διακοπή της Μνημονεύσεως Ορθόδοξος Χριστιανικός Αγωνιστικός Σύλλογος Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης Λάρισα 2010 ISBN:978-960-99391-0-2

Ο Θείος Λόγος διά του Αποστόλου Παύλου, μας ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ, ότι δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος – ώστε να ξέρουμε το όνομά του- παρά μόνο όταν θα έχει φύγει από τη μέση το κατέχων, και ως εκ τούτου είναι ερμηνείες πλάνης οι προσπάθειες πρόβλεψης του ονόματος του Αντιχρίστου και ειδικά μάλιστα οι προσπάθειες μέσω αποκρυφιστικών τεχνικών όπως η γεμάτρια της Καμπαλά.
Εφόσον ο Απόστολος Παύλος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δυνατό να λέει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος για το ΙΔΙΟ θέμα!
Δεν μπορεί λοιπόν να μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος μόνο για τον Αντίχριστο ενώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να μας λέει για Αντίχριστο και υπασπιστή Ψευδοπροφήτη αυτού όπως υποστηρίζει η επικρατούσα ερμηνεία για τα δύο θηρία!

Ο ρόλος του πρώτου θηρίου, που βγαίνει από τη θάλασσα, ως πολυκέφαλο, πολυκέρατο, πολυώνυμο και δυσώνυμο είναι να καταστήσει την ανθρωπότητα έτοιμη ώστε να δεχθεί ως Μεσσία τον Αντίχριστο.
Το θηρίο έχει ΠΟΛΛΑ ονόματα, που είναι ΟΛΑ βλάσφημα (υβριστικά και προσβλητικά για τον Θεό και τον Λόγο Του Ιησού Χριστό), δηλαδή είναι ΠΟΛΥΩΝΥΜΟ (ή ΠΟΙΚΙΛΩΝΥΜΟ) και ΔΥΣΩΝΥΜΟ.
Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το κεφάλι, με το οποίο εμφανίζεται στους ανθρώπους, το θηρίο ΑΛΛΟΤΕ φαίνεται να λέγεται έτσι (Απόκρυφες τέχνες), άλλοτε αλλιώς (Εναλλακτικές θεραπείες), κι άλλοτε αλλιώτικα (πχ Αρχαία σοφία ή Μυστική γνώση), ΑΛΛΟΤΕ έτσι (θεουργία), άλλοτε αλλιώς (Λευκή Μαγεία ή Μαγεία του Φωτός ή Φυσική Μαγεία), ή αλλιώτικα (Μαύρη Μαγεία ή Μαγεία του Σκότους ή Βουντού), ΑΛΛΟΤΕ έτσι (Νεκρομαντεία), άλλοτε αλλιώς (Πνευματισμός) κι άλλοτε αλλιώτικα (Τσάνελινγκ ή Σαμανισμός), ΑΛΛΟΤΕ έτσι (Μαντεία, Χαρτομαντεία, Αστρολομαντεία, Καφεμαντεία, Χειρομαντεία), άλλοτε αλλιώς (Γεωμαντεία, Ραβδομαντεία ή Ραβδοσκοπία, Αστρολογία), κι άλλοτε αλλιώτικα (Ι Τσινγκ, Φενγκ Σουι, Ταρώ, Το Μονοπάτι του Καρτούχ). ΑΛΛΟΤΕ έτσι (Τεκτονισμός, Θεοσοφία), άλλοτε αλλιώς (Σουφισμός, Εσωτερισμός) κι άλλοτε αλλιώτικα (Σαηεντολογία, Δυναμική της Επιτυχίας, Αρμονική Ζωή). ΑΛΛΟΤΕ έτσι (Χαρίσματα, Ψυχικές Δυνάμεις), άλλοτε αλλιώς (Έκτη αίσθηση, Τρίτο Μάτι) κι άλλοτε αλλιώτικα (Διαίσθηση, Πρόγνωση, Οπισθόγνωση, Τηλεπάθεια, Τηλεκινησία, Ψυχομετρία, θεραπευτικές "εγχειρήσεις" εξ αποστάσεως – Παραψυχολογία). ΑΛΛΟΤΕ έτσι (Καμπαλά, Ινδουϊσμός, Βουδδισμός, Ταοϊσμός), ή άλλιώς (ψυχανάλυση ή προσωπική ανάπτυξη) ή αλλιώτικα (ανθρωπιστική ψυχολογία ή υπερπροσωπική ψυχολογία) ΑΛΛΟΤΕ έτσι (Υπνωτισμός, Αυτοΰπνωση, Αυτοσυγκέντρωση), άλλοτε αλλιώς (Διαλογισμός, Δημιουργικός Οραματισμός, Ονείρεμα, Ανακεφαλαίωση, Υπερβατικός Διαλογισμός, Ζεν, Γιόγκα), κι άλλοτε αλλιώτικα (Διεύρυνση της Συνείδησης, Ανακάλυψη του Ανώτερου Εαυτού ή Ανώτερου Εγώ, Εσωτερικός Φωτισμός, Αφύπνιση του Νου, Εξωσωματικές Εμπειρίες, Αστρικά ταξίδια ή προβολές), ΑΛΛΟΤΕ έτσι (Μετενσάρκωση ή Μετεμψύχωση), άλλοτε αλλιώς (Νόμος του Κάρμα, Νόμος του Ντάρμα, Σαμσάρα) και άλλοτε αλλιώτικα (αναδρομές σε προηγούμενες ζωές, επικοινωνία με πνεύματα της φύσης, επικοινωνία με ανόργανα όντα ή επικοινωνία με όντα άλλων διαστάσεων), ΑΛΛΟΤΕ έτσι (Σεξουαλική απελευθέρωση, Ομαδικό σεξ, Ανταλλαγή συζύγων, παρά φύση σεξουαλικές σχέσεις), άλλοτε αλλιώς (Ομοφυλοφιλία, Παιδοφιλία, Ερωτική Μαγεία) και άλλοτε αλλιώτικα (Τάντρα Γιόγκα, Αφύπνιση της Κουνταλίνι, Ερωτική Γιόγκα) κλπ.κλπ. Νέα Εποχή ή Εποχή του Ήλιου ή Υδροχοϊκή Εποχή.

Με άλλα λόγια, τα ονόματα του θηρίου είναι πολλά, αμέτρητα, ανεξάντλητα. Αποτέλεσμα αυτής της ποικιλώνυμης εμφάνισης και δράσης του θηρίου είναι, οι άνθρωποι που δεν έχουν τη Γνώση της Χριστιανικής Διδασκαλίας και την πανοπλία του Θεού (Προς Εφεσίους 6:10-17)
{γιατί θεωρούν το Ευαγγέλιο και την Ορθοδοξία κάτι ξεπερασμένο ή για τους καθυστερημένους οπισθοδρομικούς φονταμενταλιστές χριστιανούς είτε γιατί θεωρούν ανεφάρμοστες τις εντολές του Χριστού και ουδέποτε προσπάθησαν να τις εφαρμόσουν προσευχόμενοι για έλεος στον Κύριο}
να μην μπορούν να καταλάβουν, ότι όλα τα παραπάνω, και αμέτρητα άλλα, που εμφανίζονται στη ζωή τους με διαφορετικά πρόσωπα (κεφάλια) και ονόματα, ως διδασκαλίες, θεωρίες, φιλοσοφίες, πρακτικές, τεχνικές, τέχνες, “επιστήμες”, ικανότητες, χαρίσματα, μυήσεις, εμπειρίες, μυστικές οργανώσεις κλπ.είναι τα διαφορετικά ονόματα, τα διαφορετικά κεφάλια, τα διαφορετικά κέρατα, τα διαφορετικά στέμματα, δηλαδή οι διαφορετικές όψεις και ΠΑΓΙΔΕΣ του ΙΔΙΟΥ (απ αρχής έως συντελείας της Δημιουργίας) πράγματος, το οποίο ο μεν Ιωάννης περιγράφει ως θηρίο, ο δε Παύλος ονομάζει μυστήριο της ανομίας.

Με όποιο κεφάλι (πρόσωπο) και όποια ονομασία και αν εμφανίζεται, κατά περίπτωση και εποχή, στο νου και στη ζωή των ανθρώπων το θηρίο {ΕΙΤΕ, δηλαδή, ως ιδέες, θεωρίες και διδασκαλίες ηθικοπλαστικές, φιλοσοφικές και κοινωνικοπολιτικές [Διαφωτισμός, Ουμανισμός, Μαρξισμός, Υλισμός, Κομμουνισμός, Εθνικοσοσιαλισμός, Τεκτονισμός, Δαρβινισμός, Υπαρξισμός, Αναρχισμός κ.α.] ΕΙΤΕ ως μυστική γνώση ή μυητική εμπειρία, ή μέθοδος που οδηγεί στη σοφία, στην ηθικοπνευματική αυτοβελτίωση και στη πραγματοποίηση στόχων ανέφικτων για τον συνήθη άνθρωπο ή εκπλήρωσης των επιθυμιών ή αυτοπραγμάτωσης [Μαγεία, Αλχημεία, Σαηεντολογία, Έλεγχος του Νου, Διαλογισμός, Γιόγκα, Πολεμικές Τέχνες]} αυτό που σημαίνει ή εννοεί η ονομασία (του κεφαλιού) είναι στο βάθος του, ΠΑΝΤΟΤΕ, βλάσφημο, δηλαδή προτρέπει, παρακινεί, εξωθεί, παραπέμπει και οδηγεί σε αναζητήσεις, ενασχολήσεις, δοκιμές, πρακτικές, εφαρμογές, εμπειρίες, επιδόσεις και συμπεριφορές, οι οποίες ΟΛΕΣ και ΠΑΝΤΑ εμπεριέχουν άρνηση, απόρριψη και καταφρόνηση του Θείου Λόγου.
Επομένως, κάθε όνομα του θηρίου οδηγεί και εξωθεί τους ανθρώπους στην απείθεια προς τον Λόγο – Νόμο του Δημιουργού Θεού, δηλαδή στην ανομία. Και επειδή αυτό γίνεται μυστικά, χωρίς οι περισσότεροι άνθρωποι να το καταλαβαίνουν, για αυτό και ο Απόστολος Παύλος το θηρίο αυτό, το ΠΟΛΥΚΕΦΑΛΟ, ΠΟΛΥΚΕΡΑΤΟ, ΠΟΛΥΩΝΥΜΟ (ή ΠΟΙΚΙΛΩΝΥΜΟ) και ΔΥΣΩΝΥΜΟ, το ονομάζει ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ.

Συναντούμε τον αριθμό 666 στην Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα δύο φορές (ΒΑΣΙΛ Γ 10:14, ΠΑΡΑΛΕΙΠ Β 9:13), ενώ δεν συναντάται πρωτογενώς σε κανένα άλλο κείμενο της Παγκόσμιας βιβλιογραφίας (ιστορικής, μυθολογικής, φιλοσοφικής, θρησκευτικής, επιστημονικής, αποκρυφιστικής) όλων των εποχών! ΌΛΑ ανεξαιρέτως τα αμέτρητα πλήθη κειμένων και βιβλίων που έχουν γραφεί σήμερα για αυτόν τον αριθμό, περιλαμβάνουν αναφορές δευτερογενείς, σχόλια, δηλαδή, με αναλύσεις, ερμηνείες, αλληγορικούς συμβολισμούς και αποκρυπτογραφήσεις του αριθμού 666, όχι ως ενός απλού αριθμού, αλλά ως του αριθμού του θηρίου που περιγράφει στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ο Ιωάννης. Με άλλα λόγια ο αριθμός 666 ελκύει το ενδιαφέρον και αρχίζει να απασχολεί τους συγγραφείς και την Παγκόσμια Χρισιανική Θεολογική βιβλιογραφία μετά τη συγγραφή της Αποκάλυψης.

Και ην ο σταθμός του χρυσίου του εληλυθότος τω Σολωμών εν ενιαυτώ ενί εξακόσια και εξήκοντα έξ τάλαντα χρυσίου.
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Γ 10:14


Και ην ο σταθμός του χρυσίου του ενεχθέντος τω Σολομών εν ενιαυτώ ενί εξακόσια εξήκοντα εξ τάλαντα χρυσίου.
(Και ήταν το βάρος του χρυσού, που περιερχόταν στον Σολομώντα κάθε χρόνο εξακόσια εξήντα έξι τάλαντα χρυσού)
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β 9:13


Τι δηλώνει στην Παλαιά Διαθήκη το 666; Ένα χρηματικό ποσό ετήσιων συνολικών εισπράξεων από διάφορους φόρους, δηλαδή έναν αριθμό χρυσών ταλάντων, που είχε καθορισθεί και εισπράττονταν από τον Βασιλιά Σολομώντα ως ετήσια φορολογικά έσοδα. Αμφιβάλλει κανείς, ότι ο Σολομών ως υπέρτατος άρχοντας, θα μπορούσε να έχει καθορίσει τα φορολογικά έσοδα σε οποιοδήποτε ύψος επιθυμούσε; (π.χ. 600, ή 500, ή 700, ή 780 ή 606 κ.ο.κ. Χρυσά τάλαντα); Ασφαλώς όχι. Αυτός όμως επέλεξε και επέβαλε ως εισπρακτέο ετήσιο συνολικό ποσό, από φόρους, αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό ταλάντων: εξακόσια εξήντα έξι (666).
Επομένως, ο αριθμός 666 στην Παλαιά Διαθήκη προέρχεται από την βούληση κάποιου ανθρώπου και υποδηλώνει ΕΠΙΛΟΓΗ και ΕΠΙΒΟΛΗ.
Γιατί όμως, ο Βασιλιάς Σολομών επέλεξε και επέβαλε, ως φόρο, αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό χρυσών ταλάντων (666);
Ήταν τυχαία ή όχι αυτή η επιλογή και επιβολή; Όπως μας πληροφορεί η Παλαιά Διαθήκη, ο Βασιλιάς Σολομώντας αφού παραπλανήθηκε και παγιδεύτηκε από τις δυνάμεις του σκότους (μυστήριο της ανομίας), αφιερώθηκε με πάθος σε όλες τις απόκρυφες τέχνες, με σκοπό την απόκτηση “σοφίας” και πλούτου.
(Παλαιά Διαθήκη Σοφία Σολομώντος 7:17, Βασιλέων Γ 11:5-10)
Η επιλογή του αριθμού 666 ήταν επιλογή σκόπιμη και συγκεκριμένη, με κρυπτογραφημένη, μέσα στον αριθμό αυτό, την πρόθεση του βασιλιά Σολομώντα, ΑΦΕΝΟΣ ΜΕΝ, να υποδηλώνει συμβολικώς, ότι οι φόροι αυτοί φέρουν τη σφραγίδα του Βασιλιά του Ισ...., και προορίζονται για να υπηρετούν τη δόξα του Βασιλιά του Ισ...., ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΔΕ, να αποδώσει τιμή και ευχαριστίες στον δαίμονα εκείνο, που εκτελώντας- κατόπιν τελετουργικών επικλήσεών του- τον βοηθούσε να συγκεντρώνει αμύθητα πλούτη από όλο τον κόσμο, μεγάλη φήμη και δόξα πολλή, να έχει έντονη ερωτική ζωή με πολλές γυναίκες και συχνές απολαύσεις (ΒΑΣΙΛ. Γ 11:1-4) και να υπηρετείται από στρατιές αμέτρητων δαιμονικών πνευμάτων!


Σήμερα, δεν θεωρείται καταξίωση να έχει κάποιος πλούτο, δόξα και έντονη ερωτική ζωή με πολλές γυναίκες καθώς και να ζει μέσα στην απόλαυση; Σήμερα ο αποκρυφισμός δεν θεωρείται ως πνευματικότητα και διαφημίζεται με πολλούς και διάφορους τρόπους;
Η εξοικείωση με το χριστιανισμό δίχως σταυρό, με το χξς' με το μυστήριο της ανομίας δεν οδηγεί σε ετοιμασία για την αποδοχή του Αντιχρίστου;

Επομένως, αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι ο αριθμός 666 (των χρυσών ταλάντων) εκτός από ΕΠΙΛΟΓΗ και ΕΠΙΒΟΛΗ, υποδηλώνει και ΑΣΕΒΕΙΑ, αφού ο Σολομών συνεργαζόμενος με τους δαίμονες, με την άσκηση όλων των αποκρυφιστικών τεχνών όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη(ΒΑΣΙΛ Γ 11:4-8), και τιμώντας τους, μάλιστα, διά του αριθμού 666- εκδηλώνει έμπρακτα την ασέβειά του (απείθειά του) προς τον Θεό.

Κατά το αρχαίο Εβραϊκό αλφάβητο, τα γράμματα της φράσης “Ο Βασιλιάς του Ισραήλ....,” (ΧΑ ΜΕΛΕΚ ΛΕ ΙΣΡΑΕΛ....,) δίνουν άθροισμα 666. Ο αριθμός 666 επίσης, προέρχεται από την οπτική αναστροφή του αριθμού 999, ο οποίος σύμφωνα με την Καμπαλιστική αριθμολογική μέθοδο αποκρυπτογράφησης και ερμηνείας των λέξεων (γκεμάτρια) είναι το άθροισμα των γραμμάτων των λέξεων ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ
(Τ=300 + Ρ=100 + Ι =10 + Α=1 + Δ=4 + Ι =10 + Κ=20 + Ο =70 + Σ=200 + Θ=9 +Ε=5 +Ο=70 + Σ= 200 = 999)

Με άλλα λόγια, ο αριθμός 666 είναι το οπτικό ΣΥΜΒΟΛΟ, το οποίο έχουν ΕΠΙΛΕΞΕΙ από τους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες, αυτοί που ΔΕΝ δέχονται Αυτόν τον ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ (Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα) ως τον Μοναδικό και Αληθινό Θεό και ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ τον Ιησού Χριστό, ως Θεάνθρωπο – ενσαρκωθέντα Λόγο του Θεού και Μοναδικό Σωτήρα των ανθρώπων- για να εκφράζουν οπτικά, μυστικά και κρυπτογραφημένα, χωρίς να τους καταλαβαίνουν οι Χριστιανοί, την άρνηση του Θεού (ΑΡΝΗΣΙΘΕΪΑ), την αντίθεσή τους στον Λόγο Του, Ιησού Χριστό (ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ), και την αντίδρασή τους σε ότι διδάσκει η Εκκλησία Του!


και πλανά τους κατοικούντας επί της γης διά τα σημεία α εδόθη αυτώ ποιήσαι ενώπιον του θηρίου, λέγων τοις κατοικούσιν επί της γης ποιήσαι εικόνα τω θηρίω ος είχε την πληγήν της μάχαιρας και έζησε. 14


Στο κείμενο της 14ης παραγράφου υπάρχουν δύο συντακτικά λάθη: Το πρώτο είναι η μετοχή λέγων, η οποία κανονικά θα έπρεπε να συμφωνεί, κατά το γένος, με το υποκείμενο (που είναι το θηρίο), και να είναι λέγον. Επειδή όμως το θηρίο αυτό, το δεύτερο, ο ίδιος ο συγγραφέας της Αποκάλυψης το ονομάζει Ψευδοπροφήτη, προσδιορίζοντας έτσι την ανθρώπινη και ανδρική φύση του μπορούμε να αντιπαρέλθουμε το συντακτικό λάθος εφόσον δεν οδηγεί σε λαθεμένη ερμηνεία.
Το δεύτερο συντακτικό λάθος είναι το αρσενικό γένος της αναφορικής αντωνυμίας "ος" διότι πέραν του ότι είναι ένας σολοικισμός, που, κυριολεκτικά ζημιώνει οπτικά το κείμενο, οδηγεί και στην λαθεμένη ερμηνεία, ότι το πρώτο θηρίο είναι άνθρωπος (ο Αντίχριστος) ενώ ΔΕΝ είναι!
Ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο σολοικισμός αυτός οφείλεται στην προσθήκη ενός "ς" στην αρχική ΟΡΘΗ γραφή "ο" από κάποιον αντιγραφέα ή κωδικογράφο των κειμένων της Αποκάλυψης ο οποίος έξησε μετά τον 10ο αιώνα εφόσον ΚΑΙ στα τρία παλαιότερα (αρχαιότερα) Ελληνικά κείμενα της Αποκάλυψης, που σώζονται και υπάρχουν πλήρη μέσα στα ερμηνευτικά έργα των τριών επιφανέστερων συγγραφέων των πρώτων Χριστιανικών αιώνων, Ιππολύτου Ρώμης(200 μ.Χ) , Ανδρέα Καισαρείας (580 μ.Χ) και Αρέθα Καισαρείας (913 μ.Χ) η αντωνυμία είναι γένους ουδετέρου (τω θηρίω ο έχει).
Και είναι να απορεί κανείς γιατί σε όλα τα ευρέως κυκλοφορούντα ελληνόγλωσσα βιβλία της Καινής Διαθήκης ή και μόνο της Αποκάλυψης προτιμάται εκ μέρους των συγγραφέων-ερμηνευτών ή των εχόντων την επιμέλεια της έκδοσης- η προδήλως λαθεμένη και συντακτικά και ερμηνευτικά γραφή "ος" που οδηγεί στην λαθεμένη ερμηνεία ότι το πρώτο θηρίο είναι ο Αντίχριστος, και όχι η ορθή γραφή "ο" που προέρχεται σε ΟΛΑ τα ΓΝΗΣΙΑ και ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ αντίγραφα των σπουδαιοτέρων Κωδίκων (Αλεξανδρινού, Εφραίμ Σύρου), αλλά και πρωτότυπα κείμενα των Πατέρων κι Εκκλησιαστικών συγγραφέων της αρχαίας Χριστιανικής Εκκλησίας; Την απάντηση ας την δώσει μόνος του ο καθένας καλοπροαίρετος αναγνώστης (ειδικός ή μη), κατά την κρίση του.

και εδόθη αυτώ πνεύμα δούναι τη εικόνι του θηρίου, ίνα και λαλήση η εικόν του θηρίου και ποιήση, όσοι εάν μη προσκυνήσωσι τη εικόνι του θηρίου, ίνα αποκτανθώσι. 15

Στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι το πρώτο θηρίο (μυστήριο της ανομίας) φθάνει στο κορυφαίο σημείο παραπλάνησης και δοκιμασίας της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ των ανθρώπων! Έχει εξαντλήσει ΟΛΗ τη δύναμη και εξουσία που του έχει δώσει ο Σατανάς (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 13:2,4) για την παραπλάνηση και παγίδευση της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ των ανθρώπων, και συνεχίζει τη δράση του με μεθόδους ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ και ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΕΣ, που θα εφαρμόσει προφανώς με την ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ και την ΕΝΝΟΜΗ ΒΙΑ, ο Αντίχριστος!
Για να φθάσουν οι περισσότεροι άνθρωποι της γης (μη Χριστιανοί και αποστάτες Χριστιανοί) στο σημείο να κάνουν εικόνα στο θηρίο και να δεχθούν το χάραγμά του, με την ΘΕΛΗΣΗ τους, και, ταυτόχρονα, να ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ στον καταναγκασμό, στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην εξόντωση εκείνων των λίγων (των πιστών Χριστιανών), που δεν θα θελήσουν να προσκυνήσουν την εικόνα και να λάβουν το χάραγμα του πρώτου θηρίου, θα πρέπει αυτά που θα έχουν συμβεί (τα σημεία του Αντιχρίστου) να είναι τόσο ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ, τόσο ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ από τους ανθρώπους, μα και τόσο ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ώστε να "δικαιολογούν" και την παραπλάνηση των πολλών και τους διωγμούς των λίγων στα μάτια των πολλών.
Το τελευταίο χαρτί που θα παίξει ο Σατανάς για να βοηθήσει τον εκλεκτό επίγειο εκπρόσωπό του, τον Αντίχριστο στο να αποδείξει ότι είναι Θεός! Ότι δηλαδή είναι ο αναμενόμενος από τις Ιερές Γραφές κάποιων λαών ή ο ποθούμενος από όλους τους ανθρώπους της γης, Αληθινός Λυτρωτής και Σωτήρας (Μεσσίας) της ανθρωπότητας.

{για αυτό προϋπόθεση να αναμένουν όλοι τον Μεσσία της Νέας Εποχής, είναι η ενοποίηση των θρησκειών την οποία προάγει ο Οικουμενισμός με κορυφαίο τον αιρετικό Πάπα της Ρώμης και παραδόξως και ενάντια στους Ιερούς Κανόνες και τους Πατριάρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας! - άραγε γιατί οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι δεν απορρίπτουν την αιρετική εγκύκλιο του 1920 που αναγνωρίζει τις αιρέσεις ως "αδελφές εκκλησίες", γιατί δεν επαναφέρουν τα αναθέματα κατά των αιρετικών, γιατί δεν απορρίπτουν τις συμφωνίες αναγνώρισης βαπτίσματος και μυστηρίων σε Παπικούς και Προτεστάντες, γιατί δεν αποσύρονται από τους "Διαλόγους", από τις συμπροσευχές - συλλειτουργίες με τους αιρετικούς και τους αλλοθρήσκους, από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών;}

Ολόκληρες οι στρατιές και λεγεώνες των πονηρών αγγέλων, των δυνάμεων του σκότους της ανομίας, που ΗΔΗ πολιορκούν ασφυκτικά και αφόρητα την παγκόσμια ζωή όχι μόνο θα αναστείλουν και θα αποσύρουν τη δράση τους αλλά στην ύστατη προσπάθεια να επιβάλλουν την παγκόσμια κυριαρχία τους, μετασχηματισμένες και σε αγγελικές δυνάμεις και υπηρέτες της δικαιοσύνης θα κάνουν ότι "καλό" μπορούν για να φανεί η διαφορά της Νέας Τάξεως Πραγμάτων ή της Νέας Εποχής από την παλαιά! Έτσι η ζωή σε ολόκληρο τον πλανήτη με την εμφάνιση του δεύτερου θηρίου, (Ψευδοπροφήτη Αντιχρίστου) λίγο πριν την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα ΑΛΛΑΞΕΙ θεαματικά και εντυπωσιακά! Πολλά γήινα προβλήματα - μάστιγες της ανθρωπότητας θα βρουν "λύσεις" που θα επιβληθούν από το Παγκόσμιο Κράτος του Αντιχρίστου κι η ανθρώπινη ζωή πάνω σε ολόκληρο τον πλανήτη χάρη και σε μία πλημμυρίδα νέων επιτευγμάτων της δαιμονοκατευθυνόμενης Επιστήμης και Τεχνολογίας ΘΑ ΦΑΝΕΙ ότι βελτιώνεται ΄για αυτό και μία πρωτόγνωρη στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους ψευδαίσθηση ευφορίας, αλληλοκατανόησης κι ευδαιμονίας θα κατακλύσει τις καρδίες των ανθρώπων. Και αυτή Η ΔΙΑΦΟΡΑ και η θεαματική ΑΛΛΑΓΗ θα αποδοθεί στον Αντίχριστο, ο οποίος θα παρουσιαστεί ως ο Λυτρωτής και Σωτήρας των ανθρώπων από τα ΓΗΙΝΑ προβλήματά τους - θα θεωρηθεί, πιστευθεί και λατρευθεί ως Θεός, ως ο ενσαρκωμένος επί γης Λόγος του αληθινού Θεού!
Ο Αντίχριστος αποδίδοντας τα όσα "καλά" θα έχουν συμβεί στην ανθρωπότητα, στην θαυματουργική βοήθεια του πρώτου θηρίου - εύκολα θα πείσει τους ανθρώπους (λέγων αυτοίς)- να κάνουν εικόνα στο θηρίο (ποιήσαι εικόνα τω θηρίω), δηλαδή, να ΘΕΟΠΟΙΗΣΟΥΝ και ΤΙΜΗΣΟΥΝ τις "αγαθοποιές" και "φιλάνθρωπες" δυνάμεις του μυστηρίου της ανομίας προσδίδοντας σε αυτές την πνευματική υπόσταση μιας ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, της οποίας η παρουσία στη ζωή των ανθρώπων θα είναι ορατή και αισθητή (ως εικόνα) μέσα από κάποιο οπτικό σύμβολο, το 666 (όπως είναι ο Σταυρός για τον Χριστιανισμό), καθώς κι από ναούς, βωμούς, "ιερά" σκεύη κι αντικείμενα και διάφορες άλλες παραστάσεις και απεικονίσεις.

Κι αυτό το "πνεύμα", που θα δώσει ο Αντίχριστος στην "εικόνα" (Νέα Παγκόσμια Θρησκεία) για να μπορέσει αυτή να "λαλήσει" και να υποχρεώσει τους ανθρώπους να την προσκυνούν, θα είναι ένα συγκεκριμένο ΔΟΓΜΑ (με βασικές αρχές, δοξασίες και διδασκαλίες, καθώς και τελετουργικούς και λατρευτικούς τύπους) που θα είναι ένα συγκρητιστικό συνονθύλευμα από όλες τις θρησκείες του κόσμου, ώστε το ΔΟΓΜΑ αυτό να φαίνεται ""οικείο" στους πιστούς όλων των θρησκειών.

Και το ΔΟΓΜΑ αυτό "θα λαλεί" δηλαδή θα διδάσκεται, διαδίδεται, προβάλλεται και επιβάλλεται στους ανθρώπους με προφορικό και γραπτό λόγο (δηλαδή μέσα από ύμνους, προσευχές, λατρευτικά και τελετουργικά κείμενα, κηρύγματα, ομιλίες, σεμινάρια, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, CD, ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, διαδίκτυο, στα σχολεία, στα Κολλέγια, στα Πανεπιστήμια κλπ.) Όποιος, λοιπόν, ΔΕΝ θα δέχεται αυτές τις αρχές και δοξασίες, που θα διδάσκει και θα επιβάλλει η λαλιά της εικόνας, (δηλαδή το ΔΟΓΜΑ) και θα αρνείται να προσκυνήσει την εικόνα (δηλαδή να γίνει πειθήνιος οπαδός και πιστός της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ που θα έχει ως κρυφό ή φανερό οπτικό σύμβολο το 666) θα θεωρείται εχθρός της ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και θα καταδικάζεται σε θάνατο, ο οποίος όμως "δικαιολογείται" με βάση την θεωρία της Μετενσάρκωσης σύμφωνα με την οποία "το πνεύμα δεν παθαίνει τίποτα, απλά μετενσαρκώνεται" και ως εκ τούτου οι "εχθροί" του συστήματος θα μετενσαρκωθούν σε κάτι άλλο για τη δική τους καλύτερη πνευματική εξέλιξη!

Βιβλιογραφικές Αναφορές:
Ιωάννη Γ Παλαιτσάκη 666 αριθμός γαρ ανθρώπου εστί Αθήνα 2004

No comments:

ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ

Δέν θά σέ ἀρνηθῶμεν ὦ φίλη Ὀρθοδοξία!

Δέν θά σέ ἀπαρνηθῶμεν ὦ πατροπαράδοτον σέβας!

Δέν ἀποχωριζόμεθα ἀπό σέ, ὦ μῆτερ εὐσέβεια!

Ἐντός σοῦ ἐγεννήθημεν καί διά ἐσέ ζῶμεν καί μετά σοῦ θα κοιμηθῶμεν.

Εἴθε νά τό καλέσῃ ὁ καιρός! καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ θά ἀποθάνωμεν· διότι ἐκεῖνος ὁποῦ συμφιλιάζει μέ τούς ἐχθρούς τοῦ βασιλέως δέν δύναται νά εἶναι φίλος τοῦ βασιλέως!

Ὁ ἀπαρνούμενος διά νεύματος μόνον τόν Θεόν ὑπόκειται εἰς ἀπώλειαν καί ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέ τόν λόγον, μέ τόν τρόπον καί διά γραμμάτων κινδυ­νεύει περί τήν πίστιν, πῶς θά εἶναι Ὀρθόδοξος; ».

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Η Αντιμετώπιση του Οικουμενισμού

Χρυσόστομος Σμύρνης

Χρυσόστομος Σμύρνης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης